کارکنان موظف هستند کليه مقررات و قوانين ايمني شرکت را رعايت نمايند.
عمليات بارگيري، يکي از فعاليت هايي است که در صورت عدم رعايت اصول و موازين ايمني مي تواند خسارات جبران ناپذير انساني و مادي را براي
آشنايي با خطرات ناشي از كار با ليفتراك به منظور تأمين و ارتقاء سطح ايمني و حفاظت نيروي كار و پيشگيري از حوادث منجر به صدمات جاني و مالي...
كار در ارتفاع از جمله فعاليتهايي است كه در محيطهاي كاري مختلف بصورت روزمره و يا براي انجام فعاليتهاي تعمير و نگهداري انجام مي شود. شرايط خاص كار در ارتفاع آن را بسيار قابل توجه از نظر مخاطرات و پيامدهاي حوادث احتمالي آن تبديل نموده است....
خطرات مواد شيميايي همراه با ازدياد مصرفشان در صنايع مختلف افزايش يافته و از طرفي چون به خاطر سپردن خطرات مواد شيميايي گوناگون و چگونگي مقابله با آنها براي هر شخص امكان پذير نيست بنابراين...
مونوكسيد كربن خالص قابل تشخيص نبوده، بي رنگ، بدون بو، فاقد خاصيت تحريك كنندگي و وزن حجمي 97/. هوا مي باشد
با شروع فصل گرما باید ابتدا کولر ها را سرویس کرده و چنانچه نیازي به تعمیر داشته باشد آن را مرمت نمود. هر چند خوب است سرویس کولر آبی را به دست سرویس کار مجاز بسپارید تا از بروز صدمات احتمالی به خود و وسایل برقی جلوگیري شود؛ اما ممکن است گاهی اوقات هم مجبور شوید خودتان این کار را انجام دهید. پس با خواندن این مطالب با روش ایمن سرویس کولر آبی در برابر برق گرفتگی آشنا شوید.
با توجه به اهمیت رعایت شیوه نامه های بهداشتی در جهت مقابله با شیوع وگسترش کرونا ویروس پمفلت مقابله با کووید 19 جهت مطالعه و انجام توصیه های بهداشتی به اشتراک گذاشته می شود
باتوجه به اهمیت رعایت شیوه نامه های بهداشتی به منظور پیشگیری از انتقال کرونا ویروس پمفلت مراقبت از بیمار کرونایی جهت مطالعه و استفاده کارکنان وهموطنان گرامی به اشتراک گذاشته می شود.
باتوجه به اهمیت رعایت توصیه های ایمنی به منظور جلوگیری از خطراتی از قبیل مسمومیت با گاز CO اینفو تهیه شده جهت مطالعه کارکنان و هموطنان گرامی د رجهت کاهش حوادث انسانی به اشتراک گذاشته می شود.

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0

تحت نظارت وف بومی