گزارش پایداری 1401

این گزارش از طریق وبسـایت رسـمی شـرکت منتشـر شده و قابل دریافـت اسـت. ذینفعانـی کـه مایل بـه ارائـه بازخورد در مـورد این گـزارش هسـتند می‌تواننـد بـا اسـتفاده از کانال‌هـای ارتباطـی معرفـی شـده در ایـن گـزارش و همچنیـن وب‌سـایت شـرکت نظـرات و پیشـنهادهای خـود را بیـان کننـد.

گزارش پایداری 1401
امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها
    6.1.7.0
    V6.1.7.0

    ارتقاء امنیت وب با وف بومی