دانش و خدمات فنی قابل ارائه

خدمات دانش فني قابل ارائه از سوي فولاد مبارکه به شرکت‌هاي متقاضي به‌شرح زير مي‌باشد.

  1.     آموزش دوران بهره‌برداري شامل آموزش‌هاي عمومي، تخصصي و حين کار و شغل
  2.     تهيه، تدوين، آموزش،‌ استقرار سيستم‌هاي عملياتي (دستورالعمل‌هاي عملياتي و تعميراتي،‌استانداردها، گردشکارها و روش‌ها)
  3.     تهيه و تدوين، آموزش و استقرار نظام‌هاي مدیریتی ،مشارکتي و تحولي
  4.     ارائه کمک‌هاي فني در دوران راه‌اندازي و بهره‌برداري
  5.     خدمات فني شامل (خدمات کارگاه غلتک، کاليبراسيون، خدمات آزمايشگاهي،‌ خدمات تعميرگاه مرکزي و غيره) که با استفاده از توان تجهيزاتي و ظرفيت‌هاي اضافي فولاد مبارکه قابل انجام مي‌باشد.
  6.     ارائه ساير خدمات فني مورد نياز شرکت‌هاي بيروني طبق توافق طرفين

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0

ارتقاء امنیت وب با وف بومی