اندازه پرونده: 83172 bytes
اندازه پرونده: 252784 bytes

به منظور دریافت اطلاعات کامل در خصوص نحوه عملکرد ایمنی ، بهداشت حرفه ای و زیست محیطی پیمانکاران شاغل در شرکت فولاد مبارکه و ارتقاء وضعیت مذکور، پیمانکاران موظفند HSE PLAN خود را ارائه نمایند.


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0

تحت نظارت وف بومی