ماموريت اين مديريت پشتيباني کليه واحدهاي شرکت از طريق تدارک قطعات يدکي، تجهيزات سرمايه اي و قطعات عملياتي است.به منظور تحقق ماموريت فوق اين مديريت در بخشهايي بشرح زير سازماندهي شده است.

1) خريد تجهيزات سرمايه اي و قطعات عملياتي که تجهيزات مورد درخواست واحدهاي مهندسي و توسعه و قطعات عملياتي واحدهاي توليدي را خريداري ميکند.
2) خريد قطعات يدکي ساخت خارج که وظيفة آن تدارک قطعات يدکي مورد نياز بخشهاي تعميراتي شرکت که منشاء ساخت آن در خارج از کشور است ميباشد.
3) خريد قطعات يدکي ساخت داخل مسئوليت تدارک قطعات يدکي تعميراتي واحدهاي شرکت را از طريق سازندگان داخلي بر عهده دارد.
4) واحد برنامه ريزي ساخت داخل وظيفة شناسائي، ارزيابي منابع (سازندگان و تامين کنندگان) و تخصيص بهينة منابع به درخواستهاي خريد را مديريت ميکند.
5) واحد کنترل کيفيت مسئوليت  تضمين کيفيت قطعات يدکي را از طريق انجام آزمونهاي حين فرآيند و نهايي قطعات ساخته شده بر عهده دارد.6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0

تحت نظارت وف بومی