شماره 1211

    تعداد بازدید 3394 

1399/11/04
مدیرعامل فولاد مبارکه تأ کید کرد؛
بهینه سازی ظرفیت تمامی مدول‌های احیا در دستور کار

شماره 1210

    تعداد بازدید 4359 

1399/10/27
انتقام آمریکا از فرمانده جبهۀ صنعت فولاد

شماره 1209

    تعداد بازدید 4028 

1399/10/20
بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از شرکت‍‌های گروه فولاد مبارکه

شماره 1208

    تعداد بازدید 1485 

1399/10/13
با مشارکت و سرمایه گذاری فولاد مبارکه محقق شد؛ ایران در جمع پنج کشور سازندۀ لیزر پرتوان در جهان

5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0

ارتقاء امنیت وب با وف بومی