خبرنامه شماره 1365

نقش چشمگیر فولاد مبارکه در تثبیت جایگاه ایران در رتبه دهم تولید فولاد جهان؛ حفظ سهم 33.2 درصدی فولاد مبارکه در تولید فولاد خام کشور

خبرنامه شماره 1365
امتیاز :  ۳.۷۰ |  مجموع :  ۴۷

6.1.7.0
V6.1.7.0

ارتقاء امنیت وب با وف بومی