پروژۀ تغییر نحوۀ آبگیری شرکت فولاد مبارکۀ اصفهان از زاینده رود با هماهنگی شرکت آب منطقه ای و بدون هرگونه تغییر در میزان برداشت آب، با هدف عمل به مسئولیتهای اجتماعی شرکت و در راستای تأمین انتظارات جامعه در محل آبگیری با 65 درصد پیشرفت در حال انجام است.

مدیر خدمات فنی و پشتیبانی مجتمع فولاد سبا در گفتوگو با خبرنگار فولاد خبر داد:

تاريخ وقوع خبر :
 ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ 

داریوش دریابار، مدیر خدمات فنی و پشتیبانی مجتمع فولاد سبا گفت: در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر تحقق شعار «جهش تولید» و همچنین بهمنظور دستیابی به اهداف کلان سازمان و رشد تولید در فولاد سبا، با حمایت مدیر مجتمع فولاد سبا و تلاش مجدانۀ کارکنان قسمتهای مختلف، مجموعۀ خدمات فنی و پشتیبانی سبا فعالیتهای چشمگیری را برنامهریزی و اجرا نمود تا ظرفیت تولید در سهماهۀ اول سال 1399 نسبت به زمان مشابه سـال گذشته افـزایش قـابلتوجـهی داشته باشد.

   

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0

تحت نظارت وف ایرانی