ارائه خدمات پشتيباني به معاونت خريد و مديريت هاي خريد در رابطه با برنامه ريزي و تهيه گزارشات و آمار هاي مورد نياز واحد هاي داخل شركت و سازمانهاي بيروني و داشتن نقش واسطه بين سيستمهاي اطلاعاتي خريد با ساير سيستم هاي شركت فولاد مباركه، مطالعه بازار و توسعه منابع ، و تجزيه و تحليل كليه فعاليت هاي خريد و به هنگام نمودن سير تكاملي روشهاي انجام كار و اصلاح گردش كارهاي خريد ، و برنامه ريزي در جهت استقرار و پياده سازي ، نگهداري و ارتقاء و نظارت بر نظامها و استانداردها از جمله نظامهاي تضمين كيفيت ، مديريت محيط زيست ، فايل تأمين کنندگان و بروز آوري اطلاعات عمومي و عملکرد آنها را در سيستم امور خريد از وظايف برنامه ريزي خريد است .
کلية تامين کنندگان ميتوانند نقطه نظرات خود را در خصوص عملکرد قسمت برنامه ريزي خريد از طريق تکميل و ارسال فرم نظرسنجي اعلام نمايند.


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0

ارتقاء امنیت وب با وف بومی