ارائه خدمات پشتيباني به معاونت خريد و مديريت هاي خريد در رابطه با برنامه ريزي و تهيه گزارشات و آمار هاي مورد نياز واحد هاي داخل شركت و سازمانهاي بيروني و داشتن نقش واسطه بين سيستمهاي اطلاعاتي خريد با ساير سيستم هاي شركت فولاد مباركه، مطالعه بازار و توسعه منابع ، و تجزيه و تحليل كليه فعاليت هاي خريد و به هنگام نمودن سير تكاملي روشهاي انجام كار و اصلاح گردش كارهاي خريد ، و برنامه ريزي در جهت استقرار و پياده سازي ، نگهداري و ارتقاء و نظارت بر نظامها و استانداردها از جمله نظامهاي تضمين كيفيت ، مديريت محيط زيست ، فايل تأمين کنندگان و بروز آوري اطلاعات عمومي و عملکرد آنها را در سيستم امور خريد از وظايف برنامه ريزي خريد است .
کليه تامين کنندگان به منظور دریافت خدمات، لازم است ابتدا در سامانه مدیریت ارتباط با تامین کنندگان (SRM) ثبت نام نمایند.


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0

تحت نظارت وف بومی