تصویر روز
برای اولین بار در ایران صورت گرفت؛ اجرای موفقیت آمیز پروژۀ پوشش دهی صفحات مسی قالبهای ریخته گری مداوم


رئیس تعمیرگاه ریختهگری مداوم فولاد مبارکه با اعلام این خبر و با تأکید بر اینکه نتایج اجرای این پروژه در حد استانداردهای جهانی است گفت: این دستاورد سالیانه از خروج مبالغ بسیار زیادی ارز
از کشور جلوگیری میکند.
روحالله بیرانوند در تشریح چگونگی اجرای این پروژه گفت: پروژۀ پوششدهی صفحات مسی قالبهای ریختهگری مداوم پس از طی کردن موفقیتآمیز مراحل تحقیقاتی، در مردادماه سال 1398 بهصورت یک قرارداد یکساله میان فولاد مبارکه و شرکت مذکور به جریان افتاد. این پروژه در ابتدا بهصورت آزمایشی بر روی سه ماشین ریختهگری اجرا شد. در ابتدای کار، در برخی خطوط ریختهگری در لحظۀ شروع فرایند، جریان مذاب به پوشش موجود حساسیت نشان میداد و مشکلاتی ایجاد میکرد. برای حل مشکل مذکور بلافاصله تیم تحقیقاتی شرکت مجری و تیم کارشناسی ریختهگری مداوم به بررسی همهجانبه و موشکافانۀ فرایند از ابتدا تا انتها پرداختند و در نهایت پس از تلاشها و تحقیقات فراوان، در آذرماه 1398 علت چسبیدن مذاب به پوشش مذکور مشخص و بلافاصله رفع شد. این پوشش در تمام خطوط ریختهگری مداوم فولاد مبارکه ازجمله ماشینهای ریختهگری شمارۀ 2 و 5 نیز مورد استفاده قرار گرفت.
رئیس تعمیرگاه ریختهگری مداوم فولاد مبارکه از بهبود کیفیت و کمیت تختالهای تولیدی در خطوط ریختهگری فولاد مبارکه خبر داد و با تأکید بر اینکه سهم این پوشش در کسب این موفقیت قابلملاحظه است، گفت: در ماشین شمارۀ 5 ریختهگری مداوم حدود 90 درصد از تختالهای پروژۀ بزرگ گازترش توسط قالبهای با پوشش ایرانی ریختهگری شد و ازآنجاکه 100 درصد تختالهای گازترش تولیدی امسال مورد تأیید کنترل کیفی قرار گرفت میتوان ادعا کرد که بخشی از این موفقیت مربوط به پوشش مذکور است.
وی افزایش عمر قالبهای ریختهگری مداوم را از دیگر مزایای اجرای این پروژه برشمرد و اظهار داشت: عمر قالبهای پوشش دادهشده بهطور متوسط حدود 54 هزار تن تختال و حدود 2.4 برابر قالبهای بدون پوشش است و این موضوع مصرف صفحات مسی قالبهای ریختهگری مداوم را که از قطعات استراتژیک صنعت فولادسازی به شمار میآید تا 50 درصد کاهش خواهد داد؛ ازاینرو این امر علاوه بر صرفۀ اقتصادی بسیار زیاد، از منظر مشکلات تأمین قطعات استراتژیک نیز حائز اهمیت است.
بیرانوند در همین خصوص گفت: علاوه بر میانگین عمر 54 هزار تن تختال، در طی 6 ماه اخیر رکوردهای چشمگیر 92 هزار تن و 90 هزار تن تختال تولیدی نیز 5 مرتبه تکرار شده که نشاندهندۀ قابلیت این پوشش برای رسیدن به رکوردهای جهانی است؛ بهنحویکه با اجرای چرخۀ PDCA و بهبودهای مستمر بهزودی میانگین عمر قالبهای پوششدار به این اعداد خواهد رسید.
وی تصریح کرد: اجرای موفقیتآمیز پروژۀ مذکور، چه در مرحلۀ تحقیق و چه در مرحلۀ اجرا، نتیجۀ اعتماد و اعتقاد مدیریت عالی سازمان به بومیسازی و تکیهبر دانش داخلی است و شایسته است از مدیرعامل، معاون بهرهبرداری و مدیر ناحیۀ فولادسازی قدردانی کنیم؛ چراکه علیرغم وجود مشکلات مختلف در زمینۀ بومیسازی، با تمام توان از این پروژه تا رسیدن به بلوغ تکنولوژیک حمایت کردند.
رئیس تعمیرگاه ریختهگری مداوم فولاد مبارکه در بخش پایانی سخنان خود از زحمات کارکنان تولید و تعمیرات ریختهگری، همکاران پرتلاش تعمیرگاه ریختهگری مداوم و شرکت مذکور که در موفقیت این پروژه نقش بیبدیل و تعیینکنندهای داشتهاند تشکر و قدردانی کرد و خاطرنشان کرد: بدون شک کسب اینگونه حمایتها زمینۀ رشد و بالندگی هرچه بیشتر صنعت فولادسازی کشور را در پی خواهد داشت.


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن پیام :
 

تعداد بازدید : 152
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )

ارتقاء امنیت وب با وف بومی