تصویر روز
سرپرست وزارت صمت: نقش فولاد مبارکه در اقتصاد سنگان بی نظیر و توسعه ای است


سرپرست وزارت صمت نیز طی سخنانی خاطرنشان کرد: ایمیدرو تا پایان سال، ۲۲ طرح دیگر را بهمبلغ بیش از 1.2 میلیارد دلار افتتاح میکند و نقش فولاد مبارکه و شرکتهای بزرگ نیز در این طرحها مثبت و قابلتوجه است.
وی دربارۀ مشکل تأمین مواد اولیۀ شرکت فولاد مبارکه نیز گفت: امروز تأمین مواد اولیه برای کارخانههای فولادی مهمترین مأموریت وزارت صمت است و برای تأمین سنگآهن فولاد مبارکۀ اصفهان نیز از انجام هیچ کاری دریغ نخواهیم کرد.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: ظرفیت تولید فولاد در ایران در مدتزمان فعالیت دولتهای یازدهم و دوازدهم تاکنون، با افزایشی به میزان دو برابر سالانه، به ۲۸ میلیون تن محصولات فولادی رسیده است.
حسین مدرسخیابانی با بیان اینکه بزرگترین کارخانۀ کنسانترۀ کشور امروز با ظرفیت تولید سالانۀ 5 میلیون تن در منطقۀ سنگان شهرستان خواف فعال شد ادامه داد: تولید کنسانتره معادل نیمی از این ظرفیت امروز آغاز شد و نیم دیگر آن ظرف کمتر از ۵۰ روز آتی بهطور کامل به بهرهبرداری میرسد.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: مجموع تولید 57.5 میلیون تنی کنسانتره در ایران با بهرهبرداری امروز از کارخانه سنگان به ۶۲ میلیون تن در سال افزایش یافت.
وی افزود: بهرهبرداری از دیگر طرحهای حوزۀ فولاد در سال جاری ظرفیت تولید اسمی کشور را در این بخش راهبردی به ۴۲ میلیون تن افزایش میدهد.
مدرسخیابانی ادامه داد: ظرفیت تولید فولاد ایران در چشمانداز سال ۱۴۰۰ نیز به ۵۵ میلیون تن رسیده و بدین ترتیب کشورمان در تولید جهانی فولاد با دو پله صعود به رتبۀ هشتم در میان کشورهای تولیدکنندۀ فولاد دست مییابد.
افتتاح ۲۰۰ طرح معدنی صنعتی
وی ادامه داد: بهرهبرداری از این طرحها در بخش صنایع فولاد کشور آثار توسعهای قابلتوجهی در دیگر بخشهای تولید و صنعت ایران دارد.
مدرسخیابانی گفت: با بهرهبرداری از ۲۰۰ طرح بزرگ معدنی و صنعتی برای ۵۰ هزار نفر اشتغال مستقیم و چندین برابر اشتغال غیرمستقیم ایجاد میشود.
وی میزان سرمایهگذاری برای اجرای ۲۰۰ طرح بزرگ صنعتی را ۱۷۰ هزار میلیارد تومان اعلام و بیان کرد: این تعداد طرح از میان 3 هزار و ۸۰۰ طرحی که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی در اجرا داشتهاند انتخاب شده است.
مجــــموعۀ فــولاد سنــگان عـلاوه بر تجـــارت مــــرزی، تضمینکنندۀ امنیت در منطقۀ شرق کشور است
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: ظرفیت بینظیر مجموعۀ فولاد سنگان شهرستان خواف در شرقیترین نقطۀ ایران علاوه بر فراهم کردن امکان تجارت مرزی، تضمینکنندۀ امنیت در منطقۀ شرق کشور است؛ زیرا اجرای چنین طرحهای بزرگی در مناطق مرزی ایجادکنندۀ مصونیت و امنیت است.
وی افزود: طرحهای بهرهبرداریشدۀ امروز در شرایط تحریم جهانی علیه کشورمان و به دست توانمند مهندسان داخلی اجرا شده است.


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن پیام :
 

تعداد بازدید : 288
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )

ارتقاء امنیت وب با وف بومی