تصویر روز
برگزاری مجامع شرکتهای فولاد سنگان، مهندسی فولاد مبارکه، توکا فولاد و فولاد زاگرس اندیمشک


مجامع عمومی عادی سالانۀ شرکتهای صنایع معدنی فولاد سنگان، فولاد زاگرس اندیمشک،  شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه و توکافولاد هفتۀ گذشته با حضور سهامداران این شرکتها برگزار شد.
 
به گزارش خبرنگار فولاد، مجمع عمومی عادی سالانۀ صاحبان سهام شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان (منتهی به سال مالی 29/12/98) در 19 خرداد 1399 با حضور سهامداران این شرکت به ریاست عباس اکبری محمدی رئیس هیئت مدیرۀ  فولاد سنگان  برگزار   شد. در این مجمع، پس از رسمیت یافتن جلسه، در ابتدا علی امرائی مدیرعامل فولاد سنگان ضمن ارائۀ گزارشی از عملکرد تولید و درآمد این شرکت گفت: در سال ۹۸ مدیریت هزینه و افزایش میزان فروش در فولاد سنگان رشد 37 درصدی سود به ارزش 550 میلیارد تومان در سال را به ارمغان آورد.
 وی با اشاره به چالشهای جدی در مسیر ساخت و راهاندازی کنسانترهسازی این شرکت گفت: راهاندازی کارخانۀ کنسانترهسازی مهمترین هدف و دغدغۀ مدیریت فولاد مبارکه بود.
مدیرعامل فولاد سنگان با بیان این نکته که در آغاز سال 1398 پیشرفت پروژۀ کنسانترهسازی 78 درصد بوده و هماکنون آمادۀ بهرهبرداری و افتتاح است، گفت: تأمین بهموقع تجهیزات و قطعات کلیدی در راهاندازی کارخانه، با توجه به مشکلات جاری کشور، از اولویتهای فولاد سنگان بود که به لطف خدا و حمایتهای ویژۀ مدیرعامل فولاد مبارکه، تجهیزاتی چون درایوها، نوار نقالهها و... بهموقع وارد مجموعۀ فولاد سنگان شد.
وی در ادامه به تلاش تمامی ارکان پروژه در راهاندازی هرچه زودتر کارخانه کنسانترهسازی اشاره کرد و افزود: حدود ۴۰ تن از تجهیزات خارجی و مهم کارخانه بهصورت هوایی وارد کشور شد که در نوع خود بینظیر بود و تمامی این مجاهدتها و حمایتها منجر به راهاندازی زودتر از موعد این کارخانه شد.
امرائی تصریح کرد: با توجه به برنامهریزی مدون و عملیاتی کردن نقشههای استراتژیک تولید شرکت، در سال جاری فروش از ۱۹۰۰ میلیارد تومان (سال 97) به ۲۴۰۰ میلیارد تومان رسیده و میزان تولید گندله در سال 98 به میزان 2.5 میلیون تن و مجموعا ۷ میلیون تن از زمان راهاندازی کارخانه بوده که منجر به تحقق 107 درصدی برنامۀ تولید گندله در سال 1398 شده است.
در این مجمع، صورتهای سال مالی 98 با اظهارنظر مقبول حسابرس از سوی سهامداران مورد تأیید قرار گرفت و از زحمات هیئتمدیره، مدیرعامل و کارکنان شرکت فولاد سنگان تقدیر و تشکر شد.
 
برگزاری مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت مهندسی فولاد مبارکه
مرتضی شبانی مدیر امور مجامع و ارزیابی شرکتهای فولاد مبارکه گفت: مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت مهندسی فولاد مبارکه با حضور اعضای هیئتمدیره، حسابرس و بازرس قانونی این شرکت، نمایندۀ سهامداران و معاون سرمایهگذاری و امور شرکتهای فولاد مبارکه برگزار شد.
در این مجمع که ریاست آن را غلامرضا طاهری، معاون سرمایهگذاری و امور شرکتهای فولاد مبارکه بر عهده داشت، پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید، هیئترئیسه مجمع مشخص شد. سپس مهدی تولائیان، مدیرعامل شرکت مهندسی فولاد مبارکه، در سخنانی گزارش فعالیت هیئتمدیره را به مجمع ارائه نمود. تولائیان در ادامه با اشاره به هدف تأسیس شرکت فنی و مهندسی افزود: تشکیل یک سازوکار مهندسی با ماهیت شرکت مشاور مادر با نقش راهبری در تولید، ثبت و انتقال دانش و تکنولوژی، طراحی، ساخت، نصب و راهاندازی خطوط تولید برای صنایع معدنی کشور، بهویژه صنعت فولاد، همواره مدنظر بوده و تجربۀ دو دهه بهرهبرداری و توسعههای زیر سقف مجتمع ضرورت یادشده را بیشتر ساخته است.
مدیرعامل شرکت مهندسی در ادامه افزود: بر همین اساس و با استفاده از تجارب و دانش دوران ساخت، بهرهبرداری و توسعۀ مجتمع، شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه با سرمایهگذاری شرکت فولاد مبارکۀ اصفهان تشکیل شد تا بهعنوان مشاور مادر و اتاق فکر بزرگترین فولادساز کشور و خاورمیانه، نقشی کلیدی در طراحی و توسعۀ گروه فولاد مبارکه در گام نخست، و صنایع معدنی کشور در گامهای بعدی به عهده گیرد.
مهدی تولائیان افزود: این امیدواری وجود دارد که در سال «جهش تولید»، شرکت مهندسی فولاد مبارکه بهعنوان حلقۀ اتصال بسیاری از شرکتهای ایرانی (مهندسی، سازندگان تجهیزات و قطعات و پیمانکاران)، پتانسیل آنان را با تجارب سه دهه فعالیت گروه فولاد مبارکه در هم آمیزد و بستۀ بومی دانش ساخت کارخانههای فولادسازی را تکمیل و جهت استفاده در اختیار کشور قرار دهد و چهبسا روزی صادرکنندۀ دانش فنی طراحی و ساخت و بهرهبرداری واحدهای فولادسازی به سایر کشورها باشد.
در پایان هیئتمدیره از حمایت همهجانبۀ مدیریت ارشد شرکت فولاد مبارکه که منجر به تحولات چشمگیر در کمیت و کیفیت فعالیتهای شرکت مهندسیشده تقدیر و تشکر ویژه کرد.
برگزاری مجامع عمومی سالیانه و فوقالعادۀ شرکت سرمایهگذاری توکا فولاد
 در جلسۀ مجمع عمومی فوقالعاده شرکت سرمایهگذاری توکافولاد که روز پنجشنبه ۲۲ خرداد با حضور بیش از ۶۰ درصد سهامداران در محل سالن اجتماعات حملونقل توکا برگزار شد، پس از انتخاب هیئترئیسه، افزایش سرمایۀ این شرکت از ۲۶۰ به ۴۶۰ میلیارد تومان طی دو مرحله تصویب شد.
مرتضی شبانی مدیر امور مجامع با اعلام این خبر افزود: در مجمع فوقالعادۀ شرکت توکافولاد به ریاست آقای غلامرضا طاهری، نمایندۀ فولاد مبارکه، افزایش سرمایه به میزان ۷۷ درصد طی دو مرحله تصویب شد. مرحلۀ اول از ۲۶۰ به ۴۰۳ میلیارد تومان به میزان ۵۵ درصد که ۱۷ درصد آن از محل سود انباشته و ۳۸ درصد دیگر از محل مطالبات حال شده و آوردۀ نقدی سهامداران است. در مرحلۀ دوم که در اختیار هیئتمدیره قرار گرفت قرار شد سرمایه از ۴۰۳ به ۴۶۰ میلیارد تومان به میزان ۱۴ درصد افزایش یابد. مجمع فوقالعاده پس از استماع گزارش مدیرعامل و بازرس قانونی این افزایش سرمایه را تصویب کرد.
این گزارش حاکی است در مجمع عمومی سالانۀ این شرکت نیز پس از تشکیل هیئترئیسه، عبدالرضا جمالی، مدیرعامل شرکت، گزارش فعالیت هیئتمدیره را به سهامداران ارائه داد و طی گزارشی اهم دستاوردهای شرکت در سال ۹۸ را بیان کرد. وی در این گزارش عنوان کرد: شرکت سرمایهگذاری توکافولاد که حدود ۴۰ درصد سهام آن به فولاد مبارکه تعلق دارد، عملکرد درخشانی در سال ۹۸ از خود به جای گذاشت؛ بهگونهای که درآمد شرکت که عمدتا از محل سرمایهگذاریهای آن در شرکتهای گروه است، از رشد ۲۳۰ درصد و سود هر سهم با رشد ۲۴۸ درصد از ۲۰۱ ریال در سال ۹۷ به ۶۹۹ ریال در سال ۹۸ افزایش یافت. وی تصریح کرد: عمدۀ درآمد این شرکت از محل شرکتهای تولیدی خصوصا شرکت تاراز چهارمحال و توکاریل است. در ادامه، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی قرائت شد و صورتهای مالی تصویب گردید.
مدیر امور مجامع و ارزیابی شرکتهای فولاد مبارکه در ادامه از استقبال سهامداران و بازده قابلتوجه سهام این شرکت در بورس خبر داد و گفت: بازده سهام شرکت در سال ۹۸ بیش از ۷۰۰ بود که نسبت به رشد شاخص، بازده بیشتری داشته است؛ بهطوریکه قیمت سهام از محدودۀ ۲۰۰ تومان در تاریخ برگزاری مجمع در سال گذشته به بیش از ۲۱۰۰ تومان در حال حاضر افزایش یافته است.
مرتضی شبانی افزود: در این مجمع از مبلغ ۶۹۹ ریال سود به ازای هر سهم مبلغ ۳۸۰ ریال بین سهامداران تقسیم شد و با توجه به افزایش سرمایۀ مصوبۀ مجمع فوقالعاده، نیازی به آوردۀ نقدی سهامداران نیست و افزایش سرمایه از همین محل انجام خواهد گرفت.
گفتنی است مجمع پس از انتخاب مؤسسۀ حسابرسی رایمند بهعنوان حسابرس مستقل سال جاری و انتخاب روزنامۀ دنیای اقتصاد بهعنوان روزنامه کثیرالانتشار و تعیین حق حضور و پاداش هیئتمدیرۀ مجمع پایان یافت.
برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه شرکت  فولاد زاگرس اندیمشک
مرتضی شبانی، مدیر امور مجامع و ارزیابی شرکتها گفت:  شرکت فولاد اندیمشک که 25 درصد سهام آن به فولاد مبارکه تعلق دارد، در خردادماه سال ۹۸ با هدف تولید ۴۰۰ هزار تن بیلت به روش قوس الکتریکی در شهرستان اندیمشک تأسیس شد.
در ادامۀ این مجمع، آقایی، مدیرعامل شرکت، گزارش فعالیت هیئتمدیره را به مجمع ارائه کرد و افزود؛ از مهمترین مزایای این طرح مجاورت با منابع آبی و تخصیص یکمیلیون و ۳۰۰ هزار مترمکعب آب در سال از رودخانۀ کرخه است.
وی تأکید کرد: طی مدت کوتاه فعالیت این شرکت، اقدامات مهمی برای اخذ مجوزات مختلف از سازمانهای دولتی، تملک زمین و تسطیح و آمادهسازی آن، دیوارکشی و برگزاری مناقصه جهت انتخاب پیمانکار طرح در سال ۹۸ صورت گرفته است.
در ادامۀ این مجمع، صورتهای مالی به تصویب رسید و مؤسسۀ هوشیار ممیز بهعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی ۹۹ انتخاب شد.


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن پیام :
 

تعداد بازدید : 284
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )

ارتقاء امنیت وب با وف بومی