شماره 22

1399/07/01
کارخانه‌بررسی‌می‌کند: سرنوشت‌صنایع‌ایران‌در‌دوران‌تحریم‌و‌کرونا‌چه‌می‌شود؟‌

شماره 21

1399/06/01
کارخانه بررسی می کند:
تحریم ها و کرونا با آینده صادرات صنعتی ایران چه می کنند؟

شماره 20

1399/05/01
فوران پول و ركود
کارخانه بررسی می کند: افزاریش حجم نقدینگی چه بلایی بر سر اقتصاد ایران آورده است؟

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0

تحت نظارت وف ایرانی