تصویر روز
محصولات گرم، پرفروشترین محصول فولاد در تیرماه 99


شرکت فولاد مبارکه اصفهان با نماد فولاد، گزارش فعالیت ماهانۀ یکماهۀ منتهی به 31 تیرماه 99 را منتشر کرد که بر اساس آن میزان فروش این شرکت بزرگ فولادی نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییری نداشته و بازهم بیشترین میزان فروش این شرکت متعلق به محصولات گرم فولادی بوده است.
به گزارش ایراسین، میزان فروش ماهانۀ شرکت فولاد مبارکۀ اصفهان طی سهماهۀ نخست امسال رقم 126,685,284 میلیون ریال بوده و در تیرماه نیز این رقم به میزان 48,844,204 میلیون ریال ثبت شده است.
بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در تیرماه امسال، محصولات گرم به مبلغ 25,065,548 میلیون ریال و فروش صادراتی فولاد مبارکه اصفهان در تیرماه امسال صفر بوده است.
بر اساس اطلاعات موجود منتشرشده، میزان فروش داخلی شرکت فولاد مبارکه اصفهان در سهماهۀ نخست امسال 126,685,284 میلیون ریال بوده که حاصل فروش 2022 هزار تن محصول بوده است.
بر اساس این گزارش، محصولات گرم تولیدشدۀ فولاد مبارکۀ اصفهان از ابتدای سال مالی جدید تا انتهای خردادماه یک میلیون و 220 هزار تن و محصولات سرد تولیدشده 363 هزار تن، محصولات پوششدار  
 71 هزار تن و سایر محصولات نیز 379 هزار تن بوده است که بیشترین رقم حاصل از فروش این محصولات متعلق به محصولات گرم این شرکت بزرگ فولادی است.
اما در دورۀ یکماهۀ منتهی به 31 تیرماه، میزان تولید محصولات گرم 392 هزار تن، محصولات سرد 134 هزار تن و محصولات پوششدار 28 هزار تن و سایر محصولات نیز 125 هزار تن بوده و بیشترین فروش نیز متعلق به محصولات گرم این کارخانه بزرگ فولادی بوده است.
شرکت فولاد مبارکه اصفهان از ابتدای سال مالی تا انتهای تیرماه 99 درمجموع مبلغ 175,529,488 میلیون ریال فروش داشته و این رقم در مدت مشابه سال گذشته نیز همین عدد یعنی 175,529,488 میلیون ریال ثبت شده است.
به نظر میرسد با وجود سخت شدن شرایط برای تولید فولادسازان در کشور که مهمترین دلیل آن تحریمهای بینالمللی است، شرکتهایی همچون فولاد مبارکه اصفهان توانستهاند با قدرت هرچه بیشتر به تولید و درآمدزایی برای کشور بپردازند. این موضوع را میتوان از عدم کاهش درآمد شرکت فولاد مبارکه در چهارماهۀ نخست امسال نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته دریافت.


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن پیام :
 

تعداد بازدید : 197
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )

ارتقاء امنیت وب با وف بومی