تصویر روز
رئیس هیئت عامل ایمیدرو: فولاد مبارکه امروز ۵ میلیون تن به ظرفیت گندله و کنسانترۀ کشور اضافه کرد


رئیس هیئت عامل ایمیدرو گفت: امروز در فاز اول، یک کارخانۀ 2.5 میلیون تنی افتتاح شد و کارخانۀ دیگر نیز با ظرفیت 2.5 میلیون تن طی ۴۰ تا ۵۰ روز آینده افتتاح میشود و نقش بیبدیلی در صنعت فولاد و اقتصاد کشور ایفا خواهد کرد.
وی دربارۀ برنامۀ ایمیدرو برای تأمین مواد اولیۀ فولاد مبارکه اصفهان نیز گفت: ایمیدرو وظیفۀ تأمین مواد اولیۀ صنایع بزرگ کشور را دارد. طرحی که اکنون در مجتمع معادن سنگان اجرایی شده در راستای تأمین مواد اولیۀ شرکتهای بزرگ بوده است.
همچنین در طرح احیای معادن کوچکمقیاس نیز تأمین مواد اولیه یعنی سنگآهن، برای شرکتهای بزرگ همچون فولاد مبارکۀ اصفهان در اولویت قرار دارد.
خداداد غریبپور با بیان اینکه افتتاح کارخانههای جدید در سنگان، زمینهساز توازن در زنجیرۀ فولاد است، گفت: پروژۀ کارخانههای فرآوری سنگان در زمان دولت فعلی با استراتژی ایمیدرو و مشارکت فولاد مبارکه از حالت رکود خارج و فعال شدند.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو تصریح کرد: در بهار «سال جهش تولید» شاهد ورود ظرفیتهای جدید تولید به زنجیرۀ فولاد در کشور بودهایم.
وی با اشاره به مزیتهای اقتصادی افتتاح این طرح بزرگ گفت: افتتاح کارخانههای جدید در سنگان زمینهساز افزایش اشتغال و درآمد و ارتقای سطح معیشت در منطقۀ کمبرخوردار خواف و رشتخوار (استان خراسان رضوی) شده است. تاجاییکه کارخانههای کنسانترۀ فولاد سنگان بهطور مستقیم و غیرمستقیم برای 3500 نفر   و گندلهسازی سیمیدکو برای 1750 نفر فرصت شغلی ایجاد کرده است.


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن پیام :
 

تعداد بازدید : 219
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )

ارتقاء امنیت وب با وف بومی