تصویر روز
فولاد مبارکه اقدامات مداوم و مؤثری برای حفظ محیط‌زیست انجام داده است


معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست کشور در هجدهمین نمایشگاه بینالمللی محیطزیست از غرفۀ شرکت فولاد مبارکــــه و آخریــــــن دستــــــاوردهای زیستمحیطی این شرکت بازدید کرد.
 
دکتر عیسی کلانتری ضمن مثبت ارزیابی کردن اقدامات شرکت فولاد مبارکۀ اصفهان، بر تداوم حفظ محیطزیست و استفاده از ظرفیتهای موجود در مدیریت پسماندها و ضایعات تأکید کرد.
 
در راهبردهای کلان شرکت فولاد مبارکه رعایــــت دستورالعمــــلهای زیستمحیطی بهعنوان یک مسئولیت اجتماعی خودخواسته و در راستای توسعه پایدار مدنظر است
مهندس حمیدرضا عظیمیان در هجدهمین نمایشگاه بینالمللی محیطزیست کشور در جمع خبرنگاران ضمن بیان مطلب فوق گفت: از ابتدای دوران ساخت شرکت فولاد مبارکه و همزمان با اجرای طرحهای توسعۀ این شرکت، همواره توجه به محیطزیست و سرمایهگذاری و ایجاد سازوکارهای مناسب در این زمینه در دستور کار بوده و هست.
وی از دستیابی به توسعۀ پایدار بهعنوان یکی از مهمترین اصول مدیریتی این شرکت یاد و اضافه کرد: از نگاه مدیریت شرکت، اساسا در گروه فولاد مبارکه اختصاص هرگونه بودجه درزمینۀ محیطزیست به معنی واقعی سرمایهگذاری تلقی شده است؛ به همین سبب است که در کنار کورههای قوس الکتریکی، کارخانجات احیا مستقیم و سایر واحدهای این شرکت پیشرفتهترین سیستمهای تصفیه به کار گرفته شده است.
وی خاطرنشان کرد: همانگونه که شرکت همواره به افزایش کمیت و کیفیت محصولات توجه دارد، بر ارتقای دستاوردهای زیستمحیطی خود نیز تأکید دارد و به آن بهعنوان هدفی فراتر از یک الزام قانونی در حد مسئولیت اجتماعی توجه دارد.
مهندس عظیمیان خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری 600 میلیارد تومانی شرکت در زمینه حفظ محیط زیست کسب بالاترین جایزۀ مدیریت سبز اروپا و بنیاد جهانی انرژی از میان 8000 طرح برگزیدۀ بینالمللی در سال 95 بهواسطه طرح فراوری گرم سرباره، رقابت تنگاتنگ با سایر شرکتهای جهانتراز در سال 97، دستیابی فولاد مبارکه در بخش مصرف ویژۀ آب خام به عدد 7/2 مترمکعب بر تن تولید فولاد  و  دستیابی واحد گندلهسازی این شرکت به میزان مصرف انرژی 92/0 گیگاژول بر تن تولید با اجرای طرحها و پروژههای متعدد (که فولاد مبارکه از بابت این دستاوردهای بزرگ به الگوی جهانی مبدل شده است) و همچنین افتخارآفرینیهای این شرکت در سایت کنوانسیون تغییر آبوهوای سازمان ملل به آن معنی است که فولاد مبارکه بهعنوان شهروندی مسئولیتپذیر همواره توسعۀ متوازن و پایدار و سلامت و صلابت محیطزیست را مدنظر داشته و دارد.
مدیر عامل فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: به عنوان صنعتی که برای حفظ محیط زیست همواره سرمایهگذاری کرده است  از  دولت محترم درخواست داریم   که شرکت را در تکمیل طرحهای آبی ای که طی سالهای قبل شروع  و بعضا ۶۰ تا ۷۰ درصد شان اجرا شده اند یاری نماید.
 اقدامات تأثیرگذار زیستمحیطی فولاد مبارکه قابلتقدیر است
 به گزارش خبرنگار فولاد، در جریان برگزاری این نمایشگاه، نمایندۀ مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی نیز ضمن حضور در غرفۀ فولاد مبارکه و در دیدار با مدیران این شرکت گفت: اقدامات تأثیرگذار فولاد مبارکه در امور زیستمحیطی قابلتقدیر است.
سمیه محمودی از حضور شرکتهای بزرگ صنعتی کشور ازجمله فولاد مبارکه در این نمایشگاه و همچنین از اقدامات زیستمحیطی آنها قدردانی کرد و افزود: یکی از موضوعات مهم حال حاضر کشور، بهویژه در مجلس شورای اسلامی، محیطزیست است.
وی با اشاره به جاری شدن سیلهای اخیر در شمال و جنوب کشور تصریح کرد: میتوان با مدیریت بهتر این رخدادهای طبیعی، شرایطی مهیا کرد تا این تهدیدها به فرصت تبدیل شود و از آسیب رسیدن به محیطزیست هم جلوگیری گردد.
محمودی برپایی نمایشگاههای محیطزیست را راه و فرصتی مناسب برای دستیابی به راهکارهای کارآمد برای حفظ محیطزیست و طبیعت دانست.
این نمایندۀ مجلس شورای اسلامی هماهنگی بیشتر میان محیطزیست و صنعت را ضروری خواند و اظهار داشت: این هماهنگیها باید براساس مطالعات علمی موجود باشد تا صنعت بتواند ضمن رعایت مسائل زیستمحیطی و توسعۀ پایدار، با کمترین مشکل همچنان فعالیت اقتصادی داشته باشد.
وی بهرهگیری از تکنولوژیهای زیستمحیطی بهروز در خطوط تولید فولاد مبارکه، فضای سبز گستردهشده در سطح این شرکت و تصفیه و بازچرخانی پسابهای شهری و صنعتی به عنوان منابع آبی پایدار در این شرکت را ارزشمند خواند و گفت: حاصل این اقدامات زنده نگه داشتن صنعت و فضای سبز است که قابلتقدیر است.
 
توجـــــه به محیط زیســـــت در راستـــــــــای مسئولیتهای اجتماعی شرکت فولاد مبارکه است
ایرج ترابی، مدیر روابط عمومی شرکت  فولاد مبارکه نیز گفت: همهساله در تدوین اهداف سالانه و استراتژیهای بلندمدت این شرکت، حفظ محیطزیست و توجه مسئولیتهای اجتماعی آن بهعنوان یک اصل مدنظر قرار داده میشود.
وی با تأکید بر اینکه تمامی دستورالعملها و برنامـــــههای زیست محیطی شرکــــــت همانند برنامههای تولید تا پایان هر سال لازمالاجرا هستند، گفت: فولاد مبارکه در راستای اجرای قانون ۱۶۰۰ هکتار فضای سبز در سطح شرکت گسترانیده است.
مدیر روابط عمومی فولاد مبارکه با تأکید بر اینکه آبیاری این میزان فضای سبز به روش قطرهای انجام میشود، خاطرنشان کرد: با توجه به بحران آب، برای آبیاری این میزان فضای سبز و همچنین برای تأمین نیاز آب صنعتی برخی واحدهای شرکت، طی قراردادی که با مدیریت آب و فاضلاب استان منعقد گردیده، ایجاد شبکه جمعآوری پساب 9 شهر از شهرستانهای لنجان و مبارکه با سرمایهگذاری بالغبر 320 میلیارد تومان در دستور کار قرار داد و خوشبختانه این پروژه که بهنوعی ملی است اکنون در برخی بخشها مورد بهرهبرداری قرار گرفته است.
وی در همین خصوص افزود: پروژۀ جمعآوری پساب شهرستانهای همجوار، علاوهبر اینکه حدود 30 درصد آب موردنیاز شرکت را تأمین میکند، درعینحال از جاری شدن این پسابها در بستر زمین، سفرههای آب زیرزمینی و زایندهرود و بروز برخی بیماریها جلو گیری میکند.
مدیر روابط عمومی فولاد مبارکه در بخش پایانی سخنان خود تصریح کرد: از نگاه مدیریت شرکت فولاد مبارکه موضوعات افزایش کمی و کیفی تولید و توجه این شرکت به مقوله محیطزیست مانند دو ریل موازی در کنار هم قرار گرفته است. بدون شک لوکوموتیو و پیشران حرکتی فولاد مبارکه همواره بر روی دو ریل افزایش کمی و کیفی تولید و توجه به مباحث زیستمحیطی قادر به حرکت پایدار خواهد بود.
 
صرفهجویی در مصارف انرژی و آب و حرکت به سمت پسماند صفر از راهبردهای اصلی فولاد مبارکه است
 محسن ستاری، رئیس محیطزیست شرکت فولاد مبارکه نیز با ارائۀ توضیحاتی دربارۀ دستاوردهای زیستمحیطی فولاد مبارکه تصریح کرد: شرکت فولاد مبارکه در حوزۀ محیطزیست بر سه محور صرفهجویی در مصارف انرژی، جمعآوری، تصفیه و بازچرخانی پسابهای شهری در صنعت و همچنین کاهش تولید ضایعات و حرکت به سمت پسماند صفر متمرکز شده است.
ستاری به اقدامات انجامشده در حوزۀ انرژی اشاره و بیان کرد: مطالعاتی درخصوص امکان بازیابی حرارتی از گازهای خروجی دودکشها و مشخصا واحد نیروگاه انجام شده و پروژهای در قالب مکانیسم توسعۀ پاک تعریف شده است.
وی با اشاره به ذهنیت اشتباهی که در مورد صنایع فولاد وجود دارد، تأکید کرد: اینکه فولاد صنعتی آلاینده است دیدگاهی مربوط به نیم قرن گذشته است و با تغییر رویکرد مدیران و طراحان واحدهای فولادی، امروز صنعت فولاد در جهان صنعتی دوستدار محیطزیست است.
رئیس محیطزیست شرکت فولاد مبارکه با اشاره به اقدامات این شرکت در حوزۀ کاهش مصارف افزود: در این حوزه، شاخص مصارف هر ناحیه تعریف شده است. علاوه بر این، با تکمیل و توسعۀ سیستمهای تصفیۀ پساب، مشخصا سیستمهای مدرن تصفیۀ پساب مانند واحدهای RO شرکت فولاد مبارکه به دنبال این است که سهم بازچرخانی پسابهای تصفیهشده را در خطوط تولیدی افزایش دهد.
ستاری با تأکید بر اینکه در حال حاضر تمامی پسابهای شرکت تصفیه میشود و در بخش کشاورزی و آبیاری فضای سبز موجود در شرکت استفاده میشود، ادامه داد: این شرکت در یک مرحله با توسعۀ تصفیهخانههای خود توانست ۲۰ درصد از پساب تصفیهشده را به ابتدای خط بازگرداند؛ ضمن اینکه با تکمیل و راهاندازی سیستمهای اسمز  معکوس قادر خواهد بود در این راه گامهای مهمتری بردارد.وی با اشاره به اهمیت مسائل زیستمحیطی در مجموعۀ فولاد مبارکه گفت: محصولات فــــــــــولادی ازجمله معدود محصولاتی است که ۱۰۰ درصد امکان بازیافت دارد.
ستاری با تأکید بر اینکه فولاد مبارکه از ابتدای راهاندازی، اثرات زیستمحیطی فعالیتهایش در منطقه را با کمک تیم دانشگاهی و سازمان محیطزیست مورد بررسی قرار داده، تصریح کرد: بر همین مبنا، این شرکت زیرساختها را برای کنترل آلایندهها، تصفیه پسابها و مدیریت پسماند در نظر داشته است.
وی با بیان اینکه در مورد کاهش ضایعات نیز تلاشهای بسیاری صورت گرفته است تصریح کرد: این شرکت فرایندهای فرآوری و فروش ضایعات را دنبال میکند تا بتواند از فراوری سرباره، محصول جانبی با ارزشافزوده ایجاد کند.او با اشاره به اینکه در حال حاضر چندین شرکت در راستای فراوری و تبدیل ضایعات به یک ماده با ارزش با فولاد مبارکه همکاری میکنند، ادامه داد: فراوری ضایعات و استفادۀ مجدد از آنها بهجای مواد طبیعی و خام در سیکل تولید، در کاهش مصرف منابع طبیعی نیز به میزان قابلتوجهی مؤثر است.
 
اقدامات فولاد مبارکه در حوزۀ مدیریت پسماند و حفاظت از محیطزیست این شرکت را حائز دریافت نمرۀ خوب کرده است
 رحمتی مدیر آموزش و ارتباط با صنعت پژوهشکده سازمان محیطزیست نیز در بازدید از غرفۀ فولاد مبارکه گفت:  شناسایی دستاوردها و ظرفیتهای زیستمحیطی شرکتهای صنعتی به پژوهشکدۀ سازمان محیطزیست کمک میکند تا براساس سند چشمانداز کشور در  راستای حفظ محیطزیست که از اهداف اصلی تعیینشده در این  چشمانداز است، گام بردارد.
رحمتی دستیابی به محیطزیست مطلوب را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید با همیاری هم زمینۀ لازم برای این هدف را مهیا کنیم و  به خاطر داشته باشیم این نمایشگاه دقیقا همین هدف را دارد.
مدیر آموزش و ارتباط با صنعت پژوهشکدۀ سازمان محیطزیست افزود: سوابق موجود در دبیرخانۀ سرمایه سبز نشان میدهد فولاد مبارکه فعالیتهای بسیار خوبی در عرصۀ کاهش آلایندههای زیستمحیطی بهخصوص آلودگی هوا، صرفهجویی در مصرف آب و بازچرخانی آب براساس استانداردهای زیستمحیطی، توسعۀ فضای سبز و استفاده از آب تصفیهشده برای فضای سبز انجام داده است که این موارد در سایر صنایع مشابه کمتر موردتوجه قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: شرکت فولاد مبارکه در راستای مدیریت پسماند نیز عملکرد قابلقبولی داشته است که در دیگر مراکز صنعتی دیده نشده است؛ بهطورکلی این ویژگیها باعث میشود به این شرکت نمره خوب اختصاص یابد.
 
فولاد مبارکه در زمینه مدیریت پسماند بسیار قوی عمل کرده است
مدیر بازرگانی  یکی از بزرگترین مراکز مدیریت پسماندهای صنعتی و  ویژۀ کشور نیز گفت: عملکرد فولاد مبارکه در مقایسه با شرکتهای مشابه دیگر بسیار بهتر و قویتر بوده و همۀ کارکنان به مسائل محیطزیستی عنایت ویژه دارند.
سامان خبازی، مدیر بازرگانی شرکت رهپویان صالح گفت: بیش از ده سال است که در حوزۀ مدیریت پسماند صنعتی و  به ویژه با شرکت فولاد مبارکه همکاری داریم. معتقدیم فولاد مبارکه در امور پسماند صنعتی، پیشتاز و پیشرو است.وی خاطرنشان کرد: عملکرد فولاد مبارکه از همان ابتدا، مثالزدنی بوده و هست.
 نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن پیام :
 

تعداد بازدید : 354
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )

ارتقاء امنیت وب با وف بومی