تصویر روز
رشد 54 درصدی تولید در مجتمع فولاد سبا


 کارکنان بلندهمت مجتمع فولاد سبا در سال 1397، در اولین سال بهرهبرداری از توسعههای انجامگرفته با افزایش بهرهوری در تجهیزات و نیروی انسانی توانستند با تولید یکمیلیون و 194 هزار و 608 تن کلاف گرم، به رشد تولید 54 درصدی نسبتبه مدت مشابه سال قبل دست یابند.
 
مدیر مجتمع فولاد سبا ضمن تأیید این خبر گفت: بهمنظور تأمین حداکثری بازار داخل کشور، بنابر تأکید مدیریت ارشد شرکت فولاد مبارکه سهم عمده این میزان تولید مربوط به محصولات ضخامت پایین (2.5 -2 میلیمتر) است که یکی از نیازهای اساسی بازار داخل به شمار میآید.
احمد احمدیان مهمترین اقدامات انجامگرفته در سال 1397 برای افزایش تولید و  پشت سر گذاشتن منحنی یادگیری (Learning cure) تجهیزات خطوط تولید را به شرح زیر برشمرد:
راهاندازی کلافپیچ شمارۀ 2 نورد گرم، رفع و انجام پانچهای باقیماندۀ توسعه، تأمین نیروی انسانی موردنیاز توسعه، تدوین چارت پرسنلی جدید متناسب با توسعۀ خطوط تولید، راهاندازی و بهرهبرداری از نیروگاه CHP، انجام بخشی از اصلاحات کورۀ قوس شمارۀ یک بدون حضور کارشناسان شرکتهای خارجی.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد با توجه به اهمیت تأمین ورق موردنیاز بازار داخل، موفقیتهای اخیر علیرغم همۀ محدودیتها، ازجمله خشکسالی در فصل تابستان و کاهش آب خام ورودی به ناحیه به دست آمد و در این زمینه چندین پروژه با تلاش شبانهروزی تمامی کارکنان آبرسانی، گروه فنی خدمات پشتیبانی و مدیریت خدمات فنی و پشتیبانی تعریف و اجرا شده است که اهم آن به این شرح است: تصفیه و بازچرخانی پسابهای صنعتی فولاد سبا، خرید و تصفیۀ پسابهای صنعتی کارخانههای مجاور، نصب و راهاندازی پکیجهای سیار تصفیۀ آب به روش اسمز معکوس و تصفیۀ مجدد آب ریجکت تصفیهخانۀ پساب، بهکارگیری راهکارهای مؤثر در افزایش سیکل تغلیظ آبهای گردشی جهت کاهش بلودانها که این فعالیتها علاوه بر عبور از بحران خشکسالی منجر به کاهش مصرف آب خام ناحیه شده است.
دستیابی به رکورد جهانی کاهش مصرف آب در کلاف گرم بخش دیگری از سخنان مدیر مجتمع فولاد سبا بود. وی در این زمینه خاطرنشان کرد: بر اساس آمارهای رسمی میزان مصرف آب خام این مجتمع در سال 97 برابر 3/2 مترمکعب بر تن کلاف گرم محاسبه شده که در مقایسه با مدت مشابه در سال 96 که معادل 2.5  مترمکعب بر تن کلاف گرم بوده، کاهش 45 درصدی داشته است.
وی در ادامه تصریح کرد: علیرغم افزایش 16 درصدی تولید آهن اسفنجی و رشد 54 درصدی کلاف گرم، مصرف آب کاهش یافته است.نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن پیام :
 

تعداد بازدید : 442
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )

ارتقاء امنیت وب با وف بومی