تصویر روز
75 درصد تکنولوژی صنعت فولاد کشور بومی سازی شده است


روز چهارشـــــــنبه هشــــــــــتم خردادماه جلســـۀ شــورای عالی دفتــــــر همکاریهای شرکت فولاد مبارکه و دانشگاه اصفهان با حضور مهندس عظیمیان مدیرعامل شرکت، معاون تکنولوژی، مدیر تحقیق و توسعه و رئیس دانشگاه اصفهان به همراه معاون آموزشی، معاون پژوهشی و مدیر واحد ارتباط با صنعت این دانشگاه تشکیل شد.
به گزارش خبرنگار فولاد، در این دیدار مهندس عظیمیان با تأکید بر اهمیت تعامل صنعت و دانشگاه تصریح کرد: استفاده از چراغ دانش میتواند در توسعۀ تکنولوژی و چرخۀ تولید و اقتصاد کشور نقش بهسزایی داشته باشد.
وی با بیان اینکه در چشمانداز و هدفگذاریهای جدید فولاد مبارکه دستیابی به دانش فنی روز و تکنولوژی فولاد ترسیم شده است ادامه داد: بهگونهای برنامهریزی کردهایم  تا پنج سال آینده به این هدف مهم و تعیینکننده برسیم. وی خاطرنشان کرد: اینکه فولاد مبارکه بزرگترین تولیدکنندۀ فولاد کشور و خاورمیانه است خوب است، ولی کافی نیست؛ باید از این مرحله عبور کنیم و صاحب تکنولوژی شویم. در این صورت است که میتوانیم مجموعۀ کاملی باشیم.
وی ضمن ابراز خرسندی از دستیابی به دانش فنی تولید گندله و آهن اسفنجی در کشور تصریح کرد: در حال حاضر با اتکا به دانش فنی شرکتهای داخلی ۷۵ درصد تکنولوژی تولید فولاد را کسب کردهایم و نیاز به تلاش بیشتری است که به ۱۰۰ درصد تکنولوژی بومی دسترسی پیدا کنیم و برای تحقق این امر راهی جز استفاده از دانش داخلی که بهخصوص در دانشگاهها تولید میشود نداریم و این برای صنعت فولاد کشور یک الزام است.
این گزارش حاکی است در این جلسه گزارشی از فعالیتها و عملکرد دفتر همکاریهای شرکت فولاد مبارکه و دانشگاه اصفهان، ترکیب کارگروهها، وظایف و گزارشهای آماری شامل نفرساعت همکاریها، تعداد بازدیدها و مصوبات و تعداد RFP های استخراج شده و... ارائه شد.
در همین خصوص دکتر طالبی رئیس دانشگاه اصفهان گفت: ظرفیت و پتانسیل دانشگاهها بسیار بالاست و شاید هماکنون از ۵۰ درصد این ظرفیت استفاده میشود. این تجربۀ شرکتهای بزرگ و موفق دنیاست که دانشگاهها را به دل صنعت بردهاند. رمز موفقیت در این مقوله این است که دانشگاه در همکاری نزدیک با صنعت قرار داشته باشد و در اتاقهای فکر مشترک از دانش کسبشده استفاده کند.
 گفتنی است در پایان این نشست بر توسعۀ ارتباط و همکاریهای دوجانبۀ شرکت فولاد مبارکه و دانشگاه اصفهان تأکید شد و قراردادهای همکاری در زمینههای مختلف به امضا رسید.نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن پیام :
 

تعداد بازدید : 335
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )