تصویر روز
ﻓﺮاﺧﻮان ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻘﻮاﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ
 ﻣﻮﺿـﻮع  : ﺷـﻨﺎﺳﺎ ﯾﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻘﻮاﯾﯽ (اﺳﻠﯿﻮ ﻣﻘﻮاﯾﯽ) ﺑﺎ ﻗﻄﺮ داﺧﻠﯽ 508  و قطر بیرونی568 ضخامت 30 و طول های 761 و 671 ،625 میلیمتر و قابلیت تحمل وزن 3 تن کلاف جهت استفاده در داﺧﻞ ﮐﻼﻓﻬﺎي رﻧﮕﯽ.

از ﮐﻠﯿﻪ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻣﺸـﺨﺼـﺎت را دارﻧﺪ، ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺿﻤﻦ اﻋﻼم ﻫﻤﮑﺎري از ﻃﺮﯾﻖ ارﺳــﺎل اﯾﻤﯿﻞ ﺑﻪ آدرس h.rezaei@msc.ir  ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و اﻋﻼم ﻫﻤﮑﺎري  در ﺳﺎﯾﺖ ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ  ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  98/03/30  اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺣﻘﯽ را ﺑﺮاي ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﯾﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

   ﻧﺤﻮه ﺛﺒﺖ ﻧﺎم:
 1 - ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ - ﺑﺨﺶ ﺧﺮﯾﺪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن- ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن  SRM - ورود ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ SRM
2 اﻟﻒ: در ﺻـﻮرت دارا ﺑﻮدن ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮي و ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر: ورود ﺑﻪ ﺳـﯿﺴــﺘﻢ، ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺴـﺘﻨﺪات و ﺗﺎﯾﯿﺪ و ارﺳــﺎل اﻃﻼﻋﺎت

ب: در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼــﻮرت ارﺳــﺎل درﺧﻮاﺳــﺖ ﻋﻀــﻮﯾﺖ، اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻼم ﻫﻤﮑﺎري و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﯿﻠﺪﻫﺎي اوﻟﯿﻪ و ﺳــﭙﺲ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮي و ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎﻣﮏ و اﯾﻤﯿﻞ، ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳــﺸــﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮداﻇﻬﺎري و ﺗﺎﯾﯿﺪ و ارﺳــﺎل  اﻃﻼﻋﺎت. 
   در ﺻـﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  ﺗﻠﻔﻦ 52731263 031 واﺣﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ و 09131099093 و 09010040406  ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ .  


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن پیام :
 

تعداد بازدید : 321
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )

ارتقاء امنیت وب با وف بومی