تصویر روز
پیشنهاد فولادسازان؛ ممنوعیت صادرات یا وضع عوارض 40 درصدی بر صادرات سنگ‌آهن


معاون خرید فولاد مبارکه و رئیس هیئتمدیرۀ شرکت فولاد هرمزگان جنوب درخصوص تأمین مواد اولیۀ شرکتهای گروه فولاد مبارکه و سایر واحدهای فولادی کشور به معدننیوز گفت: موضوع مواد اولیه به چالش صنعت فولاد کشور تبدیل شده است و بعینه میتوان دید سنگآهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی کافی در کشور موجود نیست.
 
یزدخواستی گفت: عرضۀ این محصولات بهاندازۀ تقاضای بازار نبوده و اغلب شرکتهای فولادی و ازجمله فولاد هرمزگان با این چالش مواجهاند.
وی اظهار داشت: منابع تأمین زنجیرۀ سنگآهن تماما داخلی است و تاکنون نیز خرید فولاد هرمزگان از منابع داخلی بوده است، اما بعضا چون نتوانستهایم مواد کافی به دست آوریم، تاحدودی با کاهش تولید مواجه بودهایم.
معاون خرید فولاد مبارکه با تأکید بر اینکه وزارت صمت و سازمان ایمیدرو در زمینۀ تأمین مواد اولیه با فولادسازان کمال همکاری را داشتهاند تصریح کرد: این عزیزان سهمیهبندی را در دستور کار قرار دادند و همین امر به متوازن کردن توزیع این مواد در داخل کشور کمک کرده است، اما هنوز هم بهطور کامل نیاز شرکتها پوشش داده نشده و برطرف نگردیده است.
وی ازجمله راهکارهای کمککننده به صنعت فولاد در حوزۀ تأمین مواد اولیه را تداوم اعمال تعرفه بر صادرات عنوان کرد و گفت: افزایش عوارض صادراتی که از چند ماه قبل در زنجیرۀ سنگآهن اعمالشده توانسته از صادرات این اقلام و بهطور مشخص گندله و آهن اسفنجی جلوگیری کند تا در شرایط سخت اقتصادی و تحریمها صنعت فولاد نیز با چالش مواجه نشود و بتواند علاوهبر تأمین نیاز داخل، با هدف ارزآوری برای کشور، صادرات را ادامه دهد.
 رئیس هیئتمدیره شرکت فولاد هرمزگان جنوب در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: سقف عوارض صادرات سنگآهن باید بهگونهای تعیین گردد که مشکلی برای تأمین نیاز داخل وجود نداشته باشد. پیشنهاد فولادسازان ممنوعیت صادرات یا وضع عوارض 40 درصدی بر صادرات سنگآهن است. البته در صورت تأمین نیاز داخل، صادرات مانعی ندارد، اما فولادیها معتقدند به سنگی که قابلمصرف در واحدهای کنسانترهسازی است نباید اجازۀ صادرات داده شود.
 یزدخواستی در خاتمه گفت: مدیریت چالش تحریم برای شرکتها بسیار دشوار است و امیدواریم با چالشهای داخلی مشکل فولادیها دوچندان نشود.


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن پیام :
 

تعداد بازدید : 239
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )