تصویر روز
پوشش دهی صفحات مسی قالب‌های ریخته‌گری مداوم با تــــــلاش متخصصــــــان


فــــولاد مبارکــــــه و همکــــاری شرکتهای داخلی برای اولین بار در ایــــــران، صفحـــات مســــی قالبهای ریختهگری مداوم به روش پاشش حرارتی (HVOF) پوششدهی شد و عمر کاری این صفحات از 30 به 70 هزار تن تختال افزایش یافت که نهتنها در کشور، بلکه در دنیا نیز رکوردی قابلملاحظه به شمار میآید.
 
رئیس تعمیرگاه ریختهگری مداوم فولاد مبارکه ضمن اعلام این خبر و با بیان اینکه فرایند سرد شدن و تشکیل تختال با قالب اولین تجهیز ماشینهای ریختهگری مداوم آغاز میشود، افزود: به عبارت دیگر مهمترین و حساسترین مرحلۀ تولید تختال، کنترل و نظارت بر نحوۀ شروع انجماد مواد مذاب است و این خنک کاری را آب دمین در گردش صفحات مسی قالبها انجام میدهد.
روحاله بیرانوند تصریح کرد: فلز مس هدایت حرارتی بسیار زیادی دارد و بهخوبی فولاد مذاب را سرد میکند، اما بهلحاظ خواص مکانیکی، فلزی بسیار ضعیف است و به علت داشتن سختی و تراکم کم، در زمان کوتاهی دچار فرسایش و ترکهای فراوان میشود و ممکن است به تختالهای تولیدی آسیب بزند.
وی با تأکید بر اینکه میزان زیاد ضریب انتقال حرارت مس گاهی اوقات سبب سرمایش سریع و بیش از انتظار تختال و در نتیجه بروز ترک در تختال میشود، گفت: سالهاست انواع پوششهای متالورژیکی و شیمیایی در کشورهای پیشرفتۀ دنیا اختراع و در این صفحات اعمال شده است.
 رئیس تعمیرگاه ریختهگری مداوم فولاد مبارکه جدیدترین نوع این پوششدهی را روکشکاری صفحات مسی بهوسیلۀ پودر فلزی-سرامیکی به روش پاشش حرارتی (HVOF) دانست و اظهار داشت: تا سال 1397 تحقیقات و تلاشهای زیادی برای اجرای این پوششها در کشورمان صورت گرفته بود، اما متأسفانه به دلایل گوناگون هیچیک موفق نشده بودند.
وی در ادامه از کسب موفقیتهای ارزشمند در این زمینه خبر داد و اذعان کرد: در سال 1397 با همکاری شرکت ((پارسپلاسماپوشش)) و کارشناسان ناحیۀ فولادسازی و ریختهگری مداوم فولاد مبارکۀ، پوشش سرمت پایۀ نیکلی به روش HVOF بر روی یک دست از صفحات مسی قالب ماشینهای ریختهگری اعمال و به خط تولید ارسال شد.
بیرانوند با بیان اینکه قالب مذکور به مدت 53 روز کاری در خط تولید مورد بهرهبرداری قرار گرفت، تصریح کرد: عمر کاری این صفحات پس از عملیات این پوششدهی، از 30 به 70 هزار تن تختال افزایش یافت که نهتنها در کشور، بلکه در دنیا نیز رکوردی قابلملاحظه به شمار میآید.
وی هدف اصلی ایجاد این پوشش را افزایش کیفیت و عمر تختال دانست و تأکید کرد: نتایج کیفی تختالهای تولیدی به همت کارشناسان کنترل کیفی ناحیۀ فولادسازی و دفتر فنی تولید فولادسازی و ریختهگری مداوم بررسی شد. خوشبختانه بهلحاظ کیفی ترک تختالهای تولیدشده با این صفحات به میزان 55 درصد و وضعیت جدایش و کنارۀ پروفیلی بهترتیب به میزان 15 و 50 درصد کاهش یافته است که موفقیت بسیار ارزندهای به شمار میآید.
رئیس تعمیرگاه ریختهگری مداوم فولاد مبارکه دستیابی به این موفقیت را افتخار ملی دانست و در همین خصوص از زحمات و حمایتهای مدیریت ناحیۀ فولادسازی و ریختهگری مداوم، دفتر فنی تولید فولادسازی و ریختهگری، کارکنان واحدهای تولید و تعمیرگاه ریختهگری، دفتر فنی تعمیرات ریختهگری، تعمیرگاه مرکزی فولاد مبارکه، مدیریت خرید مواد مصرفی و تمام عزیزانی که از این پروژه ملی حمایت کردند، تشکر و قدردانی نمود.نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن پیام :
 

تعداد بازدید : 374
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )

ارتقاء امنیت وب با وف بومی