تصویر روز
معاون وزیر صمت : ذخیرۀ سود ایمیدرو برای توسعه‌های فولاد مبارکه


خداداد غریبپور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیئت عامل ایمیدرو در جریان بازدید از فولاد مبارکه و در جمع مدیران و کارکنان این شـــــرکت و مدیــــــران عامــــل شرکتهای هولدینگ فولاد مبارکه از ارادۀ ایمیدرو  برای ذخیرۀ ســــود خـــود بــــرای اجــــرای توسعههای فولاد مبارکه خبر داد.
 
وی که بههمراه جمعی از مدیران ایمیدرو به فولاد مبارکه آمده بود، پس از بازدید از خطوط تولید این شرکت، تصریح کرد: فولاد مبارکه مجموعهای غرورآفرین است. عملکرد این شرکت نشان میدهد روند این مجموعه به بهترین شکل در حال ادامه است.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو گفت: اولویت ما در کشور تأمین خوراک فولاد مبارکه و همچنیــن ذوبآهن است و با طراحـی انجامشده و پیگیریهای تیم مدیریتی فولاد مبارکه خوشبختانه شرایط تأمین مواد اولیه روزبهروز بهتر میشود.
 
فولاد مبارکه در رونق تولید، بهینهسازی مصارف انرژی و آب در ایران و جهان میدرخشد
وی ضمن قدردانی از تلاش کارکنان این شرکت اظهار کرد: خوشبختانه شرکت فولاد مبارکه، در سال رونق تولید، بهخوبی توانسته هم بازار داخل را تأمین کند و هم بازارهای صادراتی خود را تا حد ممکن حفظ نماید. فولاد مبارکه در رونق تولید، بهینهسازی مصارف انرژی و آب در ایران و جهان میدرخشد و من این موفقیت را تبریک میگویم.
غریبپور با اشاره به مشکلاتی که برای شرکتهای بزرگ فولادسازی کشور ازجمله فولاد مبارکه در بخش تأمین سنگآهن به وجود آمده است، تصریح کرد: امسال در ایمیدرو، با هماهنگی معاونت معدنی وزارت صنایع و با حمایتهای وزارتخانه، کمیتۀ سنگ تشکیل شد و خوشبختانه سازماندهی خوبی در زمینۀ تأمین سنگ صورت گرفته است: اولا، شرکتهای سنگآهنــی ملـــزم به تأمیــن خــوراک فولاد مبارکه شدند و این الزام بهعنوان دستورالعمل در کمیتۀ سنگ تدوین شد و جلسات منظمی در این زمینه در حال برگزاری است؛ ثانیا، در برخی موارد نیز از صادرات سنگآهن جلوگیری شده است. از سوی دیگر فولاد مبارکه نیز با چابکی توانست از برخی مبادی خروجی اقدام به تأمین خوراک کند.
وی از ایمیدرو بهعنوان سازمانی توسعهمحور و زمینهساز توسعۀ کشور در بخش معدن و صنایع معدنی یاد و تصریح کرد: در دنیا حدود ۶۸ تا ۶۹ مادۀ معدنی وجود دارد و از این حیث کشور ما رتبۀ دهم دنیا را به خود اختصاص داده است و این میزان ظرفیت قابلتوجه است.
وی میزان رشد تولید فولاد ایران در هشتماهۀ اول سال میلادی را 5/6 درصد اعلام کرد و گفت: این در حالی است که میزان رشد فولاد در دنیا 5/3 درصد بوده است. در حوزۀ فولاد، نسبتبه سایر بخشهای صنعتی کشور بهمعنی واقعی خوش درخشیدهایم، تاجاییکه تولید امسال به 28 و ظرفیت به 35 میلیون رسیده است. براساس برنامه باید به 40 میلیون تن برسیم که پیشبینی میشود با روندفعلی، این امر که از افتخارات صنعت کشور به شمار میآید، محقق شود.
 
در مجمعی که در سال 97 برگزار شد، 8هزار میلیارد تومان از سود فولاد مبارکه را تقسیم نکردیم
او با تأکید بر اینکه رویکرد ایمیدرو توسعهای است تصریح کرد: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران باید زمینهساز افزایش ظرفیتها و توسعهها باشد؛ به همین سبب از سال 97 همین رفتار را درخصوص بنگاههای بزرگ ازجمله فـــولادمبـــارکه، مس، چادرملــــو و گلگهـــر و فولادخوزستان، که بهنوعی ایمیدرو در آنها سهام داشته و میتوانسته در آنها تأثیرگذار باشد، در پیش گرفت. در همین زمینه در مجمعی که در سال 97 برگزار شد، 8 هزار میلیارد تومان از سود فولاد مبارکه را تقسیم نکردیم تا این شرکت بتواند طرحهای توسعۀ خود در جنوب کشور برای ایجاد ظرفیت 10 میلیون تن را اجرا کند.
وی با اشاره به اینکه دشمن بهخوبی میداند که اگر اقتصاد کشور را دچار مشکل کند به اهداف خود دست خواهد یافت، گفت: در فاز تحریم که تأمین منابع خارجی و استفاده از اعتبارات داخلی با مشکلاتی مواجه است، باید شرایطی برای این بنگاههای بزرگ فراهم کرد تا بتوانند از محل منابع خود توسعههای مدنظر را اجرا کنند. بنابراین ازآنجاکه سود فولاد مبارکه در سال جاری به بیش از 15 هزار میلیارد تومان و سرمایۀ این شرکت به 20 هزار میلیارد تومان خواهد رسید، باید شرایطی فراهم شود تا در مجمع عمومی آتی فولاد مبارکه، این شرکت پروژههایی را آماده کند و ایمیدرو نیز بهمنظور تأمین منابع موردنیاز توسعهای این شرکت سود خود از سرمایهگذاری در فولاد مبارکه را برای توسعه آن ذخیره کند.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو در همین خصوص گفت: دیدگاه حاکم باید بلندمدت باشد، نه کوتاهمدت؛ براساس سودآوری باشد، نه سوددهی؛ توسعهای باشد و نه محدود کردن و خروج منابع شرکتها و بنگاههای اقتصادی.
 
نیروی انسانی فولاد مبارکه والاترین و ارزشمندترین سرمایۀ این شرکت
وی در بخش دیگری از سخنان خود از نیروی انسانی فولاد مبارکه بهعنوان والاترین و ارزشمندترین سرمایۀ این شرکت یاد و خاطرنشان کرد: ارزشمندترین سرمایۀ این شرکت سرمایۀ مادی، تجهیزات، تکنولوژی، گندله، آهناسفنجی، قطعات نیست؛ بلکه نیروی انسانی است که این شرکت را بنا نهادند، به بهرهبرداری رساندند، بومیسازی کردند و توسعه دادند و بیشازپیش به روزهای اوج خواهند رساند. به همین سبب ایمیدرو نیز بهعنوان یک نهاد توسعهای از این نیروی انسانی و سرمایهگذاری انجامشده در فولاد مبارکه حمایت خواهد کرد و منابع لازم را برای دستیابی این شرکت به اهداف بلند خود فراهم خواهد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: سیاست دیگری که ایمیدرو اتخاذ کرده این است که ارز حاصل از شرکتهای معدنی را در درون شرکتها به مصرف برساند، همانگونه که با هماهنگی بانک مرکزی این امر برای فولاد مبارکه و سایر شرکتهای زیرمجموعــــه در تأمیـــن اقلام موردنیاز شرکتها بهخوبی محقق شد. با این رویکرد فولاد مبارکه توانست بهخوبی عمل کند و ارز موردنیاز خود را نیز تأمین کند.
رویکرد سوم ایمیدرو که غریبپور به آن اشاره کرد، توسعۀ اکتشافات بوده است. وی در این خصوص گفت: نیمۀ دوم سال 97 پهنۀ اکتشافات ایمیدرو 250 هزار کیلومتر بوده است و امسال این عرصه به 650 هزار کیلومتر افزایش یافته و ذخایر قابلتوجهی به کشور اضافه شده است. ازاینرو این امیدواری وجود دارد که در آیندۀ نزدیک مشکل فولاد مبارکه و سایر فولادسازان کشور از محل همین افزایش اکتشافات حل شود.
وی اظهار کرد: توسعۀ کارهای اکتشافی، ایجاد زیرساختهای لازم و تأمین منابع موردنیاز برای توسعهها سه کار مهم و استراتژیک در حال انجام در ایمیدرو است. ضمن اینکه در بنگاههای بزرگ، ذخیره کردن سود و تقویت صندوق بیمۀ فعالیتهای معدنی برای معادن کوچک از 150 و 300 میلیارد تومان به 500 میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو تصریح کرد: ایمیدرو با نگاه توسعهای در بنگاههای اقتصادی بزرگ سودآوری و نه سوددهی را سیاستگذاری کرده است. با این رویکرد معادن کوچکمقیاس نیز احیا میگردند و به معدنکاران کوچک وام اختصاص خواهد یافت تا مشکل فولادسازان بهمرور حل شود، همچنان که بیش از 30 معدن کوچک فعال شدهاند.
 
فولاد مبارکه در بومیسازی صنعت فولاد کشور پیشتاز است
غریبپور در ادامه از بومیسازی صنعت فولاد بهعنوان یکی دیگر از راهبردهای ایمیدرو یاد کرد گفت: خوشبختانه فولاد مبارکه در بومیسازی صنعت فولاد کشور پیشتاز است و توانسته با همکاری بسیاری از دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان بسیاری از تجهیزات موردنیاز خود را بومیسازی کند، ضمن اینکه این شرکت مسیر صاحب تکنولوژی شدن را در پیش گرفته که قابلتقدیر است.
وی یادآور شد فولاد مبارکه با همکاری با سایر صنایع کشور توانسته است رونق اقتصادی خوبی به بار آورد. کارکنان فولادمبارکه باید سربلند باشند که توانستهاند به منویات مقام معظم رهبری جامۀ عمل بپوشانند.
وی با اشاره به اهمیت حفظ نظم و آرامش در بازار صنعت فولاد کشور ادامه داد: فولاد مبارکه در فروش محصولات خود همواره کف عرضه را رعایت کرده و با تلاش و پشتکار مثالزدنی از ایجاد هرگونه اخلال در بازار نیز جلوگیری و علیرغم همۀ محدودیتها بهتمامی تعهدات خود عمل کرده است.
وی در خاتمۀ سخنان خود تصریح کرد: ایمیدرو با تمام ظرفیت خود از شرکت فولاد مبارکه حمایت خواهد کرد. هدف ایمیدرو این است که خوراک کارخانههای فولادسازی، بهویژه فولاد مبارکه را تأمین کند. واحدهای سنگآهنی باید پاسخگوی فولاد مبارکه و سایر فولادسازان باشند و ایمیدرو با هر راهبردی غیر از این برخورد خواهد کرد.نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن پیام :
 

تعداد بازدید : 281
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )

ارتقاء امنیت وب با وف بومی