تصویر روز
معاون طرح و برنامه وزارت صمت: از تکمیل طرح شهید خرازی (نورد گرم 2) با قدرت حمایت خواهیم کرد


معاون طرح و برنامۀ وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از بازدید از خطوط تولید فولاد مبارکه در جلسهای همایشگونه با حضور مدیرعامل، معاونان و مدیران این شرکت گفت: بدونشک شرکت فولاد مبارکه با نقشآفرینی مؤثر در حوزۀ صنعت فولاد کشور و منطقه مایۀ افتخار جمهوری اسلامی ایران است.
 
 
دکتر زرندی ادامه داد: اینکه فولاد مبارکه 50 درصد فولاد کشور را تولید میکند بسیار ارزشمند است، اما باتوجهبه توانمندیهای این شرکت، بهیقین ظرفیت و بار دانشی و کاری مدیران و کارکنان این شرکت بیشتر از این است.
وی در ادامه با بیان اینکه در حوزۀ تولید ورق و محصولات تخت همواره نیاز کشور از عرضۀ آن بیشتر بوده است، گفت: فولاد مبارکه میتواند جهش تکنولوژیکی و صنعتی کشور را رقم بزند و امیدواریم این امر با احداث خط نورد گرم شمارۀ 2 و اقدامات این شرکت در حوزۀ بومیسازی تکنولوژی میسر شود. بهیقین این شرکت میتواند نیاز کشور به انواع ورقهای فولادی را تأمین کند. معاونت طرح و برنامۀ وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از این طرح با قدرت حمایت خواهد کرد.
او ضمن استقبال از ایدۀ طرح تهاتر محصولات این خط با شرکت سازندۀ طرف قرارداد خارجی که قرار است خط نورد گرم 2 این شرکت را احداث نماید، گفت: در شرایط اقتصادی فعلی کشور، چنین ایدههایی بسیار ارزشمند است.
معاون طرح و برنامۀ وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: نباید در حوزۀ تکنولوژی فاصلۀ زیادی از سایر کشورهای جهان داشته باشیم. در حوزۀ نانو تا حدودی بهموقع دستبهکار شدیم و جزو 10 کشور برتر دنیا هستیم، اما در حوزۀ انقلاب صنعتی چهارم، باید تلاش کنیم که بهروز باشیم.
وی با تشریح آنچه در جریان انقلاب صنعتی نسل چهارم برای دنیا رخ خواهد داد، خاطرنشان کرد: در انقلاب صنعتی نسل چهارم، موارد قبلی و البته کاملترشدۀ آنها در کنار هم قرار خواهد گرفت و انقلاب سایبرفیزیکال را شکل خواهد داد. در این انقلاب هوش مصنوعی جایگزین انسانها خواهد شد، تاجاییکه پیشبینی میشود در سال 2027 لازم است قوانین حاکم بر رفتار رباتها تنظیم شود و از سال 2030 نیز موضوع نقشآفرینی رباتها و انسانها مطرح خواهد بود.
زرندی با بیان اینکه در انقلاب صنعتی نسل چهارم، بیش از 8 تکنولوژی با هم کار میکنند، گفت: بنابراین ساختار شرکتها نیز بر اساس هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و تحلیل دادههای این حوزه و واقعیت مجازی استوار خواهد بود و شرکتها باید خود را در این زمینه توانمند کنند.
وی با تأکید بر اینکه شرکت فولاد مبارکه همواره در همۀ حوزهها پیشگام بوده و از ظرفیتهای زیادی برخوردار است گفت: مشاهدات چندین سالۀ ما از شرکتهای کشور، بهویژه در حوزۀ معدن و صنایع معدنی، نشان میدهد که این شرکت میتواند در این زمینه با سایر کشورهای جهان همگام شود.
معاون طرح و برنامۀ وزارت صمت با اشاره به اینکه فضای تحقیقات و نوآوری شرکتهای بزرگ باید کاملا متفاوت و بزرگ شود گفت: امروز مرز تحقیق در جهان برداشته شده و شرکتها باید در حوزههای نوآورانه سرمایهگذاری کنند، همچنانکه شرکت گوگل با خرید واتسآپ و...، نهتنها حوزۀ IT خود را تقویت کرد، بلکه درآمدزایی بسیار مناسبی نیز فراهم ساخت. به خاطر داشته باشیم حوزۀ نوآوری،  آوردۀ مالی زیادی برای شرکتها به همراه دارد و میتواند شرکت را همچنان سودده و پرانرژی در بازار رقابت نگه دارد.
وی گفت: سال آینده صنعت فولاد کشور باید در حوزۀ انقلاب صنعتی نسل چهارم برنامۀ منسجمی برای نوآوری داشته باشد و این مهم مسئولیت گروه فولاد مبارکه را سنگینتر خواهد کرد، چراکه وزارت صمت باید الگویی مانند فولاد مبارکۀ توسعهیافته در حوزۀ نوآوری داشته باشد تا آن را الگوی سایر شرکتها قرار دهد و توصیۀ لازم را به آنها ارائه دهد.
زرندی اظهار داشت: فولاد مبارکه در حال حاضر جزو بزرگترین بنگاههای اقتصادی کشور است و باید در حوزۀ کمک به توسعۀ صنعتی کشور و ایجاد ارزش افزودۀ بیشتر، بیشازپیش نقشآفرینی کند. به خاطر داشته باشیم که با وجود زیاد شدن تعداد واحدهای صنعتی کشور، متأسفانه ازلحاظ ارزشافزوده روند روبهرشدی نداشتهایم. خوشبختانه نورد گرم شمارۀ 2 فولاد مبارکه میتواند در ایجاد ارزشافزودۀ بیشتر نقش ارزشمندی داشته باشد. فراموش نکنیم که تولید تختال و صادرات آن دیگر ارزشافزوده زیادی ندارد.
وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اینکه ساختار فولاد مبارکه ازلحاظ مهندسی از ابتدا بسیار خوب بنا نهاده شده و تاکنون هم حفظ شده است، ادامه داد: در حال حاضر فولاد مبارکه از شرکتهای مرتب کشور است و میتواند نگاه جدیدی در کشور تزریق کند.
 
در ادامۀ این جلسه مدیرعامل فولاد مبارکه نیز ضمن خیرمقدم به معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تأمین نیاز صنایع پاییندست کشـــــور به ورقهای فـــــولادی از مهـــــمترین اولویتهای شرکت فولاد بوده و هست. این شرکت با همین رویکرد همواره تلاش کرده است شرایطی فراهم کند که کشور در شرایط تحریم از حیث نیاز به ورق دچار مشکل نشود.
مهندس عظیمیان با اشاره به برنامهها و اقدامات اخیر فولاد مبارکه برای اجرای طرح تکمیل شهید خرازی (احداث نورد گرم شمارۀ 2) گفت: این شرکت به یاری خداوند و با حمایت و همیاری مسئولان در نظر دارد این پروژه 2/4 میلیون تنی که از سالها پیش معطل مانده و از نیازهای ضروری صنعت کشور در حوزۀ فولاد است را  اجرا کند.
وی گفت: با تلاش و ابتکار کارکنان خلاق شرکت، حدود 25 سال است که نورد گرم شمارۀ یک فولاد مبارکه با 2/4 میلیون تن در سال و عملکرد بیش از 5 میلیون تن (بیش از ظرفیت استاندارد) بدون وقفه در حال کار است و در این شرایط که کشور نیاز روزافزون به انواع محصولات خاص دارد، نورد گرم شمارۀ 2 میتواند نقش ارزشمندی در حوزۀ تولید محصولات تخت فولادی کشور ایفا کند.
 مهندس عظیمیان با اشاره به اینکه فشار بیشازحد به نورد گرم فعلی میتواند موجب فرسودگی پیش از موعد تجهیزات و همچنین تهدیدی برای صنایع پاییندست باشد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر فولاد مبارکه برای تأمین حداکثری بازار داخل با سرعت زیاد فقط میتواند بخشی از ورق موردنیاز و گریدهای محدودی را تولید کند. این در حالی است که با احداث و راهاندازی نورد گرم شمارۀ 2 نهتنها افزایش ظرفیت بیشتری خواهیم داشت، بلکه توان کشور در تولید محصولات خاص و وارداتی بهشدت افزایش خواهد یافت.
او در ادامه تصریح کرد: احداث این خط از آن جهت اهمیت بیشتری پیدا میکند که کشور ما تولید 55 میلیون تن فولاد را تا افق 1404 در دستور خود قرار داده است، این در حالی است که هماکنون نیز بخش قابلتوجهی از تختالهای فولادسازان کشور بهصورت خام فروخته میشود و ضرورت دارد ظرفیت نورد کشور افزایش یابد.
وی اجرا شدن این طرح را منوط به همت و حمایت دولت‌‌مردان کشور دانست و گفت: بنابر تحقیقات و حسابرسیهای انجامشده اجرای این طرح به 8 هزار میلیارد تومان و 600 میلیون یورو ارز نیاز دارد. بااینحال شرکت فولاد مبارکه با درک صحیح از اینکه دولت محترم در شرایط فعلی امکان اختصاص فاینانسهای بیرونی و تسهیلات داخلی به این طرح را ندارد، مصمم است تا با اتکا به منابع داخلی خود، این پروژۀ ملی را اجرا کند.
 
این گزارش حاکی است در این جلسه، همچنین اکبر گلبو مدیر سیستمها و فناوری اطلاعات فولاد مبارکه گفت: در انقلابهای صنعتی پیشین شاهد پیدایش مکانیزاسیون و موتور بخار، تولید انبوه خطوط تولید و مهار الکتریسته، اتوماسیون و ورود کامپیوتر بودیم و در نسل چهارم نیز شاهد ورود به هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و بزرگ دادهها هستیم.
وی خاطرنشان کرد: کارخانۀ هوشمند حداقل به چهار عنصر نیاز دارد: عنصر اول مرتبط به یکپارچهسازی ماشین با ماشین (M2M) است؛ عنصر دوم مربوط به دانش حوزۀ مربوطه است؛ عنصر سوم مرتبط به هوشمندی تجاری در بخشهای بیرونی و داخلی کارخانههاست؛ و عنصر چهارم نیز به تقاضای بازار برمیگردد.
گلبو در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات فولاد مبارکه در این حوزه گفت: از سال گذشته در فولاد مبارکه مطالعاتی در حوزۀ کلانروندها انجام شد که بخش کوچکی از آن کلانروندها را حوزۀ تکنولوژی تشکیل میداد و این موضوع در پنج حوزۀ دیجیتالسازی و اتوماسیون، زیرساختهای مالی، مراقبتهای بهداشتی پیشرفته و امنیت سایبری مورد بررسی قرار گرفت.
وی برنامههای در دست اجرای فولاد مبارکه در این حوزه را به شرح ذیل برشمرد:
  1. همکاری با دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی کشور بهمنظور تدوین نقشۀ راه هوشمند سازی کسبوکار؛ 2- تدوین نقشۀراه هوشمندسازی .3- مهندسی نیازمندیها در حوزۀ مدیریت داراییهای فیزیکی با رویکرد هوشمندسازی؛ 4- انتخاب و تدوین مدل مرجع حاکمیت داده (Data Governance) و نقشۀ راه پیادهسازی آن . 5- انتخاب و تدوین مدل مرجع حاکمیت سرویس (Service Governance) و نقشۀ راه پیادهسازی آن.


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن پیام :
 

تعداد بازدید : 364
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )

ارتقاء امنیت وب با وف بومی