تصویر روز
مدیر خرید مواد اولیه و انرژی فولاد مبارکه در گفت‌وگو با روزنامۀ کیمیای وطن عنوان کرد: ضرورت حذف دلالان از چرخۀ مواد اولیه


مدیر خرید مواد اولیه و انرژی فولاد مبارکه مدیریت کسری مواد اولیه، استخراج حداکثری از همۀ واحدهای معدنی بهصورت ماهانه توسط وزارت صمت و حذف دلالان از چرخۀ مواد اولیه را بهترین راهکارهای جبران کسری کنسانتره و گندله عنوان کرد و گفت: در همین راستا شناسایی و اکتشاف معادن سنگآهن در دستور کار فولاد مبارکه است.
 
رضا حیدری افزود: فولاد مبارکه در سال 99 سال «جهش تولید» را به معنای واقعی با جهش تولید آغاز کرد و علیرغم همۀ مشکلاتی که در تأمین مواد اولیه، از جمله کسری کنسانتره و گندله، گریبانگیر این شرکت بود، خوشبختانه از ابتدای سال تاکنون رکوردهای خوبی در تولید کسب کرده است.
واحدهای تولیدی تنها محصولات خود را به زنجیرۀ فولاد عرضه کنند
وی با اشاره به اینکه از ابتدای امسال درخصوص قیمتگذاری کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی بین کارشناسان اختلاف وجود داشت و شرکتهای معدنی انتظار داشتند امسال ضرایب مصوب وزارت صمت برای کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی افزایش پیدا کند، افزود: فولادسازان مدعی بودند که با توجه به استخراج ضرایب بر اساس تحلیلها و نظرات کارشناسی و افزایش قابلتوجه قیمت شمش، نیازی به افزایش ضرایب وجود ندارد. خوشبختانه با توجه به فرصتی که وزارت صمت برای کارشناسان مهیا کرد، فعلا افزایش ضرایب از دستور کار وزارت صمت خارج شده است.
حیدری تأکید کرد:در سال جاری باید هریک از واحدهای تولیدی تنها محصولات خود را به زنجیرۀ فولاد عرضه کند تا از ورود مجدد دلالها به خرید کنسانتره و گندله جلوگیری شود و قیمت صادراتی واحدهای معدنی بعد از کسر هزینههای حملونقل داخلی، هزینههای انباری و پِرت، قطعا با قیمت کنسانتره و گندله با مدل سرمایهگذاری انطباق خواهد داشت.
 در حال بررسی پهنههای معدنی موجود در کشور هستیم
مدیر خرید مواد اولیه و انرژی فولاد مبارکه همچنین به رویکرد شرکتهای معدنی در سالهای اخیر و سرمایهگذاری آنها در حوزۀ پاییندستی اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه در سالهای اخیر شرکتهای معدنی بهجای اکتشاف بیشتر و توسعۀ معادن خود به سرمایهگذاری در حوزههای پاییندستی روی آوردند، فولاد مبارکه ناچار شد از سال گذشته وارد حوزۀ معدن شود. در حال حاضر همکاران ما در معاونت معدنی فولاد مبارکه در حال بررسی پهنههای موجود در کشورند تا بتوانند با شناسایی و اکتشاف معادن سنگآهن بخشی از کسری مواد اولیۀ فولاد مبارکه را تأمین کنند.
 راهکار مدیریت کسری مواد اولیه، استخراج تولید همۀ واحدهای معدنی توسط وزارت صمت است
حیدری همچنین به ارائۀ راهکاری اساسی برای مدیریت کسری مواد اولیه اشاره کرد و گفت: پیشنهاد ما برای مدیریت کسری مواد اولیۀ شرکتهای فولادساز این است که تولید همۀ واحدهای معدنی توسط وزارت صمت بهصورت ماهانه استخراج شود و خریداران واحدهای معدنی نیز بهصورت شفاف معرفی شوند.
وی تصریح کرد: اگر اینگونه شود، قطعا تولیدکنندگان کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی محصولات خود را فقط به فولادسازها خواهند فروخت و دست دلالها و واسطهها از این بازار کوتاه میشود. با این اتفاق قطعا کسری مواد در داخل کشور جبران میشود و کنترل قیمتها توسط وزارت صمت نیز میسر خواهد شد.
مدیر خرید مواد اولیه و انرژی فولاد مبارکه دربارۀ راهکار مدیریت هزینه در شرکتهای فولادسازی اظهار داشت: اگر شرکتهای فولادساز بتوانند در خرید کالاهای اساسی با همدیگر هماهنگ شوند، قطعا هزینه و زمان تأمین کالا کاهش زیادی پیدا میکند. در خصوص بومیسازی و تأمین داخلی اقلام وارداتی باید تجارب به اشتراک گذاشته شود. بهعنوانمثال، تجارب فولاد مبارکه در بومیسازی وایرهای مغزدار و ساخت «کافی و کازی» موردنیاز خط تولید که پیش از این از خارج از کشور تأمین میشد، به اشتراک گذاشته شود.
حیدری در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر اینکه همچنان مشکل کسری مواد اولیه شامل کنسانتره و گندله پابرجاست اظهار داشت: علیرغم همۀ مشکلات در سال جدید هر روز رکوردهای بیشتری در عرصۀ تولید در این شرکت به ثبت رسیده است.


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن پیام :
 

تعداد بازدید : 121
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )

ارتقاء امنیت وب با وف بومی