تصویر روز
مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان: فولاد مبارکه در کاهش مصرف آب پیشتاز است


مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان به همراه جمعی از مدیران بحران فرمانداریهای شهرستانهای این استان ضمن بازدید از خطوط تولید فولاد مبارکه، این شرکت را در کاهش مصرف آب پیشتاز خواند.
 
 ایرج ترابی  سرپرست روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه در آغاز این نشست، ضمن خوشامدگویی به مهمانان، با اشاره به تعامل مناسب مدیران دستگاههای مرتبط با مدیریت بحران استان خاطرنشان کرد: شرکت فولاد مبارکه اصفهان در راستای توجه به مسئولیتهای اجتماعی خود و نیز حفظ محیطزیست تاکنون اقدامات متعددی داشته است  که شاهد نتایج مثبت آنها نیز بودهایم  و  از آن جمله میتوان به کاهش مصرف انرژی در فولاد مبارکه، توجه به مصرف آب و استفاده از پساب شهری شهرهای پیرامون فولاد مبارکه اشاره کرد.
ترابی، هماهنگی و همکاری دستگاههای اجرایی را در سطوح منطقهای و ملی مثبت خواند و افزود: خوشبختانه از ابتدای بهرهبرداری فولاد مبارکه تاکنون، مدیریت این شرکت توانسته با اقدامات بهموقع و مناسب در مدیریت بحران نقش سازنده و متعامل داشته باشد و در مواقع اضطراری به کمک دستگاههای مرتبط آید.
منصور شیشهفروش در مصاحبه با خبرنگار فولاد اظهار داشت: این بازدید با هدف آشنایی عوامل مدیریت بحران استان اصفهان و کارگروههای تخصصی این مدیریت با اقدامهای فولاد مبارکه در زمینۀ پروژههای زیستمحیطی، کاهش مصارف انرژی، گاز، برق، آب و چگونگی تعامل با بخشهای مدیریت بحران انجام شد و با نتایج خوبی همراه بود.
وی گفت: در این برنامه ابتدا با تشکیل کارگروه تخصصی در فولاد مبارکه به بررسی دستورالعملهایی که مدیریت بحران در زمینۀ مصرف بهینۀ انرژی ابلاغ کرده پرداختیم و در ادامه در بازدید میدانی انجامشده، تمام موارد از نزدیک دیده شد و خوشبختانه مشخص گردید تمام موارد ابلاغی با جدیت تمام در فولاد مبارکه اجرایی شده و نتایج شایانتوجه و متمایزی مانند کاهش مصرف آب را به همراه داشته است. در حقیقت این اتفاق مهم، برآیند اقداماتی است که فولاد مبارکه در زمینۀ مدیریت بحران انجام داده است.
مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان ادامه داد: پروژههای متعددی در سیستمهای تولید و خدمات پشتیبانی و جنبی فولاد مبارکه تعریف و اجرا شده که میتوان به کاهش مصرف آب در خطوط تولید و تغییر در سیستم فضای سبز اشاره کرد. در فضای سبز کارخانه فولاد مبارکه گونههایی شامل درختهای مقاوم به شوری و خشکی دیده میشود که بر اساس بومشناسی منطقه انتخاب و کاشته شده است. این فضا به سیستمهای آبیاری نوین و قطرهای مجهز شده و نیز به جهت کاهش مصرف آب، خشک منظری جایگزین چمن شده است. در بسیاری از محلها نیز در این کارخانه از ظرفیت پساب استفاده میشود و آب جاری از سیستم حذف شده است. همین اقدام ارزشمند باعث کاهش مصرف آب فولاد مبارکه شد و در راستای برنامههای مدیریت بحران در سطح فولاد مبارکه به سرانجام رسید.
وی افزود: در زمینۀ مصرف انرژی بهویژه گاز و برق، سیستمهای مورد استفاده در فولاد مبارکه بررسی شد و مورد بازدید قرار گرفت. در بررسی گزارشها مشخص است که فولاد مبارکه در جهت مدیریت بار و رفع مشکلات کشور، هم به شبکههای سراسری کمک کرده و هم در جهت کاهش مصرف انرژی، خودگردانی داشته است.
شیشهفروش گفت: با توجه به حملونقل مواد اولیه و محصولات فولاد مبارکه و استفادۀ این شرکت از خدمات جادهای در حجم بالا، در جهت پیشگیری از تصادف و دستیابی به حملونقل ایمن، سیستمهای پیمانکاری مکلف شدهاند موارد ایمنی در جادهها را رعایت و اجرایی کنند که این مهم نیز بررسی شد و نتایج خوبی مشاهده گردید. نکتۀ بعدی که از اهمیت ویژهای نیز برخوردار است انجام کار ایمن و رعایت اصول ایمنی در کار و استفاده از لوازم حفاظت فردی و بهداشت حرفهای در بین کارکنان است. در این زمینه نیز فولاد مبارکه سرمایهگذاری کرده و شرکت را به امکانات روز تجهیز نموده است.
مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان تصریح کرد: باید به این نکته اشاره کنم که همانطور که شرکت فولاد مبارکه در عرصههای حفاظت زیســـــتمحیطی و کاهــــــــش مصـــــارف انرژی بهخصوص آب، گاز و برق عملکرد شایانی دارد، در کمک به حادثهدیدگان حوادث غیرمترقبه نیز خوش درخشیده است. در زلزلۀ کرمانشاه، وقتی ما در مدیریت بحران نیاز به کانکس را اعلام کردیم، فولاد مبارکه با اهدای 260 کانکس به مناطق زلزلهزده، ارسال و نصب آنها را بهصورت ویژه و فنی در محل مشخصشده تقبل کرد و در پایان آنها را به هممیهنان تحویل داد. در بازدید از محلۀ فولادی سرپل ذهاب، انجام کار باکیفیت و سریع از نکات بارز این اقدام فولاد مبارکه بود. همچنین این شرکت با تجهیز 7 تریلر، هدایای مختلف مانند آبمعدنی، پتو و البسه به مناطق زلزلهزده اهدا کرد و این اقدام نشان داد فولاد مبارکه در یاری رساندن به حادثهدیدگان حوادث غیرمترقبه هم پیشتاز است. من بهنوبۀ خود از مدیریت و کارکنان این بنگاه بزرگ صنعتی تقدیر و تشکر میکنم.
 نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن پیام :
 

تعداد بازدید : 327
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )