تصویر روز
مدیرعامل فولاد مبارکه تصریح کرد: عملکرد فولاد مبارکه در سال 97 در تولید و سودآوری اقتصادی بسیار موفقیت‌آمیز بوده است


مهنــــــدس عظیــمــیــــــــان، مدیرعامل فولاد مبارکه، در گردهمایی مدیریت و کارکنان شرکت، طی سخنانی با اشاره به ویژگیهای مولای متقیان حضرت علی (ع) گفت: در شرایط اقتصادی فعلی کشور، همۀ ما باید رفتار و شیوۀ این امام همام را سرلوحۀ کار خود قرار دهیم تا بتوانیم بهخوبی بر مشکلات فائق آییم.
 
وی در ادامه از زحمات مدیریت و کارکنان شرکت در سال 97 قدردانی کرد و با بیان اینکه عملکرد فولاد مبارکه در سال 97 در تولید و سودآوری اقتصادی بسیار موفقیتآمیز بوده است، گفت: فولاد مبارکه توانست اهداف سال 97 خود را در اکثر نواحــی و بخــشها بهخــوبی محقق کند.
مهندس عظیمیان ضمن ارائۀ گزارش عملکرد نواحی مختلف شرکت افزود: با تلاش کارکنان واحد گندلهسازی میزان تولید در این بخش با 2 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به 7 میلیون و 460 هزار تن رسید. در تولید محصولات گرم، کارکنان بلندهمت نورد گرم فولاد مبارکه و مجتمع فولاد سبا، درحالیکه برنامۀ سال 97 تولید 6 میلیون و 300 هزار تن بود، موفق به تولید 6 میلیون و 365 هزار تن کلاف گرم شدند. در بخش محصولات سرد و پوششدار نیز برنامۀ سالانه تولید یکمیلیون و 495 هزار تن بود که با تلاش جمعی کارکنان در پایان سال تولید یکمیلیون و 555 هزار تن محصولات سرد محقق شد.
او در ادامه، برنامۀ تولید محصولات پوششدار شرکت را 279 هزار تن اعلام کرد و اظهار داشت: در پایان سال، تولید 293 هزار تن انواع محصولات پوششدار را شاهد بودیم.
مدیرعامــــــل فــولاد مبــارکه در ادامـــه خاطـــــرنشــــــان کـــــرد: علــــــیرغم همــــۀ محدودیتها، کارکنان بخشهای احیا مستقیـــم و فولادســــازی و ریختـــهگری مداوم شرکت توانستند آهن اسفنجی موردنیاز کورههای قوس الکتریکی و تختال موردنیاز ناحیۀ نورد گرم را تأمین کنند.
مهندس عظیمیان در بخش دیگری از سخنان خود مهمترین دستاوردهای شرکت در سال 97 را به این شرح برشمرد: افزایش بهرهوری نیروی انسانی؛ تولید 9 گرید جدید فولادی؛ طراحی، ساخت و راهاندازی لوپرهیدرولیکی قفسه F4 نورد گرم؛ راهاندازی و بهرهبرداری از سیستم جمعآوری و انتقال پسابهای شهری؛ بهرهبرداری از طرحهای توسعۀ زیر سقف مجتمع فولاد سبا؛ دستیابی به رکورد تحویل 5 میلیون و 800 هزار تن محصول در بازار داخل؛ مشارکت در افزایش سرمایۀ شرکتهای سرمایهگذاری استراتژیک نظیر توسعۀ معادن و فلزات و...؛ افزایش سرمایه شرکت از 7هزار و 500 به 13هزار میلیارد تومان؛ پرداخت 1،179 میلیارد تومان از مطالبات سود سهامداران در موعد قانونی؛ دستیابی به سطح زرین جایزۀ بنیاد مدیریت کیفیت اروپا؛ کسب تنها تندیس جایزه ملی کیفیت ایران؛ کسب تندیس طلایی رعایت حقوق مصرفکنندگان برای چهارمین سال پیاپی؛ کسب تندیس جایزۀ ملی مدیریت فناوری و نوآوری برای اولین بار در کشور؛ کسب رتبۀ اول در گروه فلزات اساسی و رتبۀ دوم در کشور در شاخص ارزشافزوده در بین صد شرکت برتر؛ دستیابی به رکوردهای جدید کاهش مصرف آب در سال 97 علیرغـــم افزایش ظرفیـــت سهبرابــــری تولید، بهنحویکه مصرف آب در خطوط تولید شرکت نسبت به سال 91 از 4/2 مترمکعب  به 2/7 مترمکعب بر تن تولید کاهشیافته است که این دستاورد برای سایر رقبای داخلی و جهانی یک الگو محسوب میشود.
وی ثبات شرکت در سال 97 را بهعنوان یکی از دستاوردهای شرکت در سال گذشته دانست و تصریح کرد: باهمت و همدلی کارکنان تلاش کردیم تا شرکت بدون هرگونه چالش در مسیر رشد و سودآوری اقتصادی حرکت کند.
مدیرعامل فولاد مبارکه تولید ایمن، پایدار و اقتصادی را شعار فولاد مبارکه در سال 98 معرفی کرد و گفت: خوشبختانه کارکنان شرکت با واژههای مذکور بهخوبی آشنایی دارند و میدانند که برای تحقق این شعار چگونه باید حرکت کنند.
او تمرکز بر تأمین مواد اولیه و الکترود گرافیتی و مدیریت هرچه بیشتر مصارف انرژی را مهمترین برنامههای شرکت در سال آتی معرفی کرد و گفت: با مذاکرات انجامشده با مسئولان ذیربط، در حال اجرایی کردن اقداماتی هستیم تا در کنار تلاش و همدلی کارکنان شرکت اجازه ندهیم تولید و سودآوری در فولاد مبارکه با کوچکترین چالشی مواجه شود.
وی دستاوردهای شرکت در سال 97 را مرهون تلاش، همدلی و همت جمعی همۀ مدیران و کارکنان شرکت دانست و تصریح کرد: بهیقین در کسب این موفقیتها همۀ کارکنان شاغل و بازنشسته و همۀ کسانی که به دلایل مختلـــف اکنـــون در بین مــــا نیستنـــد، نقشآفرینی کردهاند.
مهندس عظیمیان با اشاره به اهمیت حمایت هرچه بیشتر از تولید داخلی تصریح کرد: همانگونه که پیشازاین نیز تأکید کردهایم، فولاد مبارکه بر آن است تا با کمک سازندگان داخلی، بخش بیشتری از تجهیزات موردنیاز این صنعت را بومیسازی کند.
وی گفت: در نقشۀ استراتژی شرکت فولاد مبارکۀ اصفهان افق 1۴۰۰-1398 دستیابی به سودآوری پایدار با حفظ سطح فروش محصولات با تأکید بر محصولات ویژه، مدیریت سبد سرمایهگذاریها، رشد درآمد و همچنین ارتقای بهرهوری با مدیریت هزینهها و بهای تمامشده و مدیریت اثربخش ظرفیت داراییها آمده است. ضمن اینکه بهمنظور افزایش رضایتمندی مشتریان، راهکارهایی نظیر ارائۀ محصولات با قیمت و شرایط پرداخت رقابتی، ارائۀ محصولات باکیفیت مطلوب و پایدار، تأمین پایدار و تحویل بهموقع نیاز مشتری و توسعۀ سبد محصولات در نظر گرفته شده است.
وی در بخش پایانی سخنان خود تأکید کرد: چنانچه کارکنان سازمان به کاری که انجام میدهند اعتقاد داشته باشند و تعلق سازمانی داشته باشند، بدون شک نتایج درخشانی به بار خواهد نشست؛ ازاینرو از همه همکاران میخواهم که با هدف خدمت به کشور و با پشتکار و تلاش بیشتر در راه تحقق اهداف شرکت گام بردارند.نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن پیام :
 

تعداد بازدید : 534
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )

ارتقاء امنیت وب با وف بومی