تصویر روز
فولاد مبارکه واحدبرتر همایش «سازگاری با کم آبی»


در نشست و نمایشگاه تخصصی «سازگاری با کمآبی» که طی سه روز در تهران برگزار شد، بر اساس ارزیابیهای کمیتۀ تخصصی معدن و صنایع معدنی کشور، شرکت فولاد مبارکه شایستۀ دریافت عنوان «واحد برتر در زمینۀ سازگاری با کمآبی» شناخته شد و لوح تقدیر این آئین را به خود اختصاص داد.
 
به گزارش خبرنگار فولاد، طی این مراسم، دکتر اردکانیان با بیان اینکه کارگروه ملی سازگاری با کمآبی با مصوبۀ هیئتوزیران از سال ۹۶ و با عضویت وزارتخانههای نیرو، صمت، جهاد کشاورزی و همچنین سازمانهای مرتبط در این زمینه و با اهداف متقاعدسازی اذهان عمومی و سیاستگذاران بر مبنای واقعیتهای اقلیمی، تولید دانش دربارۀ ضرورتها و راهکارها و ابزارهای گفتمان در زمینۀ کمآبی، هماهنگسازی تمامی ذینفعان مرتبط با حوزۀ آب، نشان دادن ظرفیتها و خلق شیوههای متناسب زیستی و ارائۀ مشاورههای سازگاری با کمآبی و سازماندهی ملی ارزشها و تجربیات ایجاد شده است، از تمامی سازمانها و کارخانههایی که در این عرصه تلاش کردند قدردانی نمود.
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت نیز در افتتاحیه همایش سازگاری با کم آبی گفت: با وجود اینکه صنعت ۲ درصد آب کشور را مصرف می کند اما وظیفه خود می دانیم که همکاری لازم با این بخش را داشته باشیم.
محسن صالحی نیا با بیان اینکه در سه محور اهداف خود را در این بخش پیاده سازی میکنیم، افزود: طبق این رویکرد در فرآیند تولید، استفاده از تجهیزات کم آب بر مورد توجه است، همچنین اجرای فرآیندهایی برای بهینه سازی مصرف آب و سازماندهی صنایع بر مبنای سیاست گذاریهای ما در استفاده از تصفیه خانه آب انجام شده است.
این گزارش حاکی است جواد نیلی مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی فولاد مبارکه پس از دریافت این لوح تقدیر گفت: در روز نخست این همایش که با هدف تبادل اطلاعات در خصوص تجارب موفق سازگاری با کمآبی میان ارکان کارگروه ملی سازگاری با کمآبی و مجموعههای دولتی و خصوصی فعال در سه حوزۀ « فضای سبز و آب و فاضلاب شهری و روستایی»، «صنعت، معدن و انرژی» و «کشاورزی» همراه با نشست و نمایشگاه تخصصی برگزار شد، فولاد مبارکه طی گزارشی با عنوان «مدیریت یکپارچه آب در فولاد مبارکه» تمامی دستاوردهای خود در حوزۀ آب، کنترل مصارف و سازگاری با کمآبی را به اشتراک گذاشت.
 وی اظهار داشت: شرکت فولاد مبارکه با سرمایهگذاریهای هوشمندانهای که از سالهای 90 تاکنون در حوزۀ مصرف بهینۀ آب انجام داده است، به دستاوردهای ارزشمندی در زمینۀ بهکارگیری پسابهای تصفیهشدۀ صنعتی کارخانه و پسابهای شهری شهرستانهای مجاور شرکت در خطوط تولید دستیافته است که در سطح دنیا کمنظیر است.
نیلی گفت: بحران تأمین آب و تغییرات اقلیمی که دامنگیر قسمتهای وسیعی از کرۀ زمین شده است، محرک توسعۀ راهکارها و فناوریهای پیشرفته برای سازگاری با این شرایط شده است.
مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: طی این نشست، نتایج اقدامات و تلاشهای عوامل پیشرو در زمینه سازگاری با کمآبی با اهداف ذیل ارائه و در میان تمامی شرکتکنندگان به اشتراک گذاشته شد: شناسایی طرحهای موفق در سطح کشور که منجر به کاهش مصرف و تلفات آب و کاهش آلودگی منابع آبی با نهادینه کردن عادت متناسب با کمآبی شده است؛ شناسایی ظرفیتهای مناسب در صنایع مختلف آب شرب و کشاورزی؛ مدیریت منابع آب در توسعۀ ظرفیتهای بومی؛ اشتراک تجارب و توسعۀ گفتمان اجتماعی فراگیر در مورد سازگاری با کمآبی.
در این آئین، عباس اکبری محمدی، مدیر انرژی و سیالات فولاد مبارکه نیز گفت: فولاد مبارکه در این همایش با ارائۀ گزارشی با عنوان «مدیریت یکپارچۀ آب شرکت فولاد مبارکه» اقدامات مؤثر و دستاوردهای شرکت در زمینۀ کاهش مصرف آب را تشریح کرد که مورد توجه و استقبال شرکتکنندگان قرار گرفت.
وی گفت: فولاد مبارکه در زمینۀ کاهش مصرف آب در چهار محور سرمایهگذاری کرده است: تصفیه و بازچرخانی حداکثری پساب صنعتی و تکمیل تصفیهخانههای داخلی شرکت؛ افزایش بهرهوری آب و کاهش مصرف آن در فرایندهای تولید شرکت؛ جایگزینی قسمتی از آب خام موردنیاز شرکت از طریق جمعآوری، انتقال و تصفیۀ تکمیلی پساب شهرهای مجاور؛ ایفای نقش در حوزۀ مسئولیتهای اجتماعی در جهت بهبود سطح بهداشت و سلامت محیطزیست منطقه و رودخانۀ زایندهرود با ساماندهی شبکۀ جمعآوری و تصفیۀ پساب شهری. گفتنی است توسعۀ پایدار شرکت و منطقه و تضمین تابآوری در شرایط بحرانی بخش دیگری از دستاوردهای این سرمایهگذاری است.
 وی افزود: برخی از پروژههای انجامشده در حوزۀ سازگاری با کمآبی در فولاد مبارکه عبارتاند از:
-جمعآوری، تصفیه و انتقال پساب 9 شهر مجاور شرکت و احداث تصفیهخانههای مرتبط با آن؛
-احداث تصفیهخانۀ استحصال پساب شهری به همراه سیستم UF مستغرق؛
-احداث سیستم تصفیهخانۀ تکمیلی پساب صنعتی به همراه سیستم RO جهت بازچرخانی و استفادۀ مجدد از پساب در صنعت؛
-احداث RO تکمیلی با راندمان بالا جهت افزایش درصد بازیابی پساب؛
-اجرای پروژههای متعدد در زمینۀ کاهش مصرف آب در فرایندهای تولید.
 اکبری خاطرنشان کرد: برای دستیابی به این موارد بالغبر ۸ هزار میلیارد ریال در فولاد مبارکه سرمایهگذاری شده است و نتیجۀ آن کاهش ۴۰ درصدی مصرف آب خام در سال ۹۷ نسبت به سال قبل و جایگاه ممتاز فولاد مبارکه در بین رقبای جهانتراز آن از منظر بهرهوری آب است؛ بهگونهای که در فولاد مبارکه به ازای هر کیلوگرم تولید فولاد 73/2 لیتر آب مصرف میشود؛ این در حالی است که متوسط آب مصرفی برای تولید محصولات تخت در جهان ۸ لیتر است.نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن پیام :
 

تعداد بازدید : 433
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی