تصویر روز
فولاد مبارکه تندیس طلایی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را کسب کرد


در هجدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان، که روز یکشنبه پانزدهم اردیبهشتماه با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و مدیران سازمانها و شرکتهای برگزیده در سالـــــن کنفـــرانس نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار شد، شرکت فولاد مبارکه برای چهارمین سال متوالی تندیس طلایی حمایت از حقوق مصرفکنندگان را کسب کرد.
 
به گزارش خبرنگار فولاد، در این آئین مهندس حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل فولاد مبارکه پس از کسب بالاترین تندیس این همایش گفت: تمام توان خود را برای حمایت از حقوق مصرفکنندگان به کار بستهایم.
وی تأکید کرد: در فولاد مبارکه چندین طرح و سیستم برای تسریع ارسال سفارش مشتریان و تسهیل فرایند امور مصرفکنندگان، طراحی و به کار گرفته شده است تا بتوانیم سهم خود را در احترام و پاسداری از حقوق مصرفکنندگان بهطور کامل ایفا کنیم.
مدیرعامل فولاد مبارکه همایش حمایت از حقوق مصرفکنندگان را کارآمد توصیف کرد و افزود: نتیجۀ این ارزیابیها باعث میشود شرکتها و بنگاهها از وضعیت عملکرد خود در زمینۀ احترام به حقوق مصرفکنندگان و رضایتمندی آنان مطلع شوند. نکتۀ مهم در این خصوص، ارزشگذاری تولیدکنندگان بر حمایت از مصرفکنندگان، در کنار توسعه و افزایش تولید، با بهکارگیری روشهای مختلف است.
مهندس عظیمیان تصریح کرد: همایش حمایت از حقوق مصرفکنندگان و همایشهایی از این دست میتواند مایۀ دلگرمی و تشویق  شرکتها و بنگاههای خرد و کلانی باشد که علیرغم  مشکلات کنونی، هم به رونق تولید و اقتصاد داخلی کمک میکنند و هم خروجی استاندارد و مناسبی را برای رضایتمندی مصرفکنندگان خود ارائه میدهند.
وی خاطرنشان کرد: استراتژی مشتریمداری و خطمشی و سیاست تکریم مشتریان، موجب شده فولاد مبارکه همواره فراتر از الزامات و استانداردها گام بردارد. روند روبهرشد نتایج نظرسنجی مشتریان که از سال 80 آغازشده نشان میدهد که اقدامات صورتگرفته باعث افزایش قابلتوجه سطح رضایتمندی آنان در این دوره شده است.
وی دربارۀ خدماتی که فولاد مبارکه برای حمایت از حقوق مصرفکنندگان ارائه میدهد گفت: این شرکت در تنظیم و ارائۀ خدمات با استفاده از پیگیری و نظارت از راه دور مشتریان بر پایۀ CRM (Customer Relationship Management) موفقیتهای چشمگیری داشته است؛ بهنحویکه مشتریان از طریق اینترنت و سایت فولاد مبارکه میتوانند عملیات فروش را با تمام جزئیات پیگیری کنند و بر آن نظارت داشته باشند.
او در ادامه افزود: همچنین برای رضایت مصرفکنندگان و حمایت هرچه بیشتر آنان، شرکت فولاد مبارکه طرح ارائۀ خدمات فنی قبل از فروش را راهاندازی کرده است تا بتواند ضمن بررسی درخواستهای مشتریان و ارزیابی و شناخت نیازها و انتظارات واقعی آنان، هم اطلاعات فنی-متالورژیکی مناسبی در مورد خواص و کاربردهای محصولات خود و اطلاعات فنی مثل محدودههای کیفی و ابعادی محصول، استانداردها و تلرانسهای کیفی، روشهای بستهبندی و بازرسی و صدور گواهینامه کیفیت ارائه دهد و هم مشخصههای سفارش را کنترل و پارامترهای سفارش را نهایی کند.
وی از ایجاد مراکز فروش متعدد در سراسر کشور از سوی فولاد مبارکه بهعنوان چرخهای برای توزیع عادلانۀ محصولات فولاد مبارکه یاد و تصریح کرد: رسالت این مراکز خدماتی توزیع عادلانۀ محصولات گروه فولاد مبارکه به مشتریان خرد است.
در همین خصوص مدیر پشتیبانی فروش و بازاریابی فولاد مبارکه تصریح کرد: در هر جامعهای که تولید و عرضۀ محصولات و خدمات بهطور گسترده صورت میگیرد، دولتها مجموعهای از سیاستهای حمایتی را اعمال میکنند تا منافع عمومی جامعه حفظ و تأمین شود. همین امر مسئولیت و انگیزۀ تولیدکنندگان را برای رعایت حقوق مصرفکنندگان دوچندان میسازد. به همین دلیل، هرساله همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان برای ایجاد انگیزه و تشویق واحدهایی که به حقوق مصرفکنندگان احترام گذاشتهاند برگزار و با اعطای تندیس و گواهینامه از واحدهای منتخب ملی تجلیل میگردد.
محمد تاجمیر ریاحی خاطرنشان کرد: در این همایش 545 شرکت ارزیابی گردیدند و 91 شرکت حائز دریافت جوایز شناخته شدند. در این بین 16 شرکت تندیس طلایی، 26 شرکت تندیس نقرهای، 9 شرکت تندیس برنزین و 40 شرکت نیز موفق به دریافت گواهینامه شدند. در این میان، شرکت فولاد مبارکه برای چهارمین سال متوالی موفق به دریافت تندیس طلایی شد.
وی در تشریح نظام تولید و فروش شرکت فولاد مبارکه اظهار داشت: این نظام از ابتدای بهرهبرداری با رویکرد مشتریمداری و احترام به حقوق مصرفکننده، ایجاد و راهاندازی شده و به همین منظور ساختارهای مناسب و متفاوتی برای تحقق این استراتژی در شرکت ایجاد گردیده است که از آن جمله میتوان به فعالیتهای تحقیق و توسعه، تأمین سبد کالا مطابق نیاز مشتری، بهبود کیفیت محصولات تولیدی همجهت با نیاز مشتریان و بازار، ارائۀ خدمات خردهفروشی در سراسر کشور، بازدیدهای ادواری و ارتباط مداوم با مشتریان، ارائۀ کتابچههای فنی تخصصی، بررسی ادعاهای فنی و تجاری مصرفکنندگان، نظرسنجی سالانه از مشتریان، برگزاری گردهمایی با حضور مشتریان، برگزاری جلسات فنی و تجاری با مشتریان، طراحی و پیادهسازی سیستم CRM با ارائۀ خدمات تجاری مالی و وضعیت سفارشها در فرایند تولید، بررسی وضعیت صورتحسابهای مشتری، پیادهسازی استاندارد مشتریمداری ISO10004 و استاندارد بررسی شکایات مشتریان ISO10002 اشاره کرد.
او تداوم اقدامات و برنامههای فولاد مبارکه در راستای مشتریمداری را یکی از مهمترین استراتژیهای گروه فولاد مبارکه اعلام کرد و اظهار داشت: موفقیتهای یادشده مسئولیت ما را در برابر جامعه و مشتریان بیشازپیش میسازد و همین امر تداوم بهبود و توسعه در شرکت فولاد مبارکه را در تمام زمینهها ضروری کرده است. در همین راستا، برخی از بهبودهایی که برای سال آینده پیشبینی و هدفگذاری شده است عبارتاند از: برنامهریزی جهت ثبت و پیگیری اقدامات اصلاحی حاصل از نتایج نظرسنجی مشتریان؛ جلسات فنی با مشتریان و ادعای مشتریان در نرمافزار اقدامات اجرایی شرکت بهمنظور سرعت بخشیدن به انجام اقدامات اصلاحی و شفافیت و اثربخشی بیشتر اقدامات بهبود مدنظر مشتریان؛ برنامهریزی برای پیادهسازی مرکز تماس مشتریان فولاد مبارکه؛ اجرای بانک جامع مشتریان فولاد مبارکه بهمنظور ایجاد بانک اطلاعاتی منسجم از مشتریان بالقوه و بالفعل کشور و سهولت ارتباط با آنها.نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن پیام :
 

تعداد بازدید : 511
4.5/10 (تعداد آرا 2 نفر )

ارتقاء امنیت وب با وف بومی