تصویر روز
فولاد مبارکه تا شکست ویروس کرونا در کنار مردم است


 در آستانه فرا رسیدن سال جدید، مهندس عظیمیان مدیرعامل فولاد مبارکه با حضور در برنامه رادیو فولاد روز چهارشنبه 21 اسفند ماه به سئوالات مجری این برنامه پاسخ داد.
 
در حال حاضر تمامی دنیا و همچنین کشور ما بهدلیل شیوع ویروس کرونا در شرایط خاصی به سر میبرند. شما در فولاد مبارکه چه تدابیری برای این موضوع اندیشیدهاید؟
فعالیت ما در این زمینه به دو بخش میشود: بخش اول اقداماتی است که در داخل شرکت انجام شده و یا همچنان در حال انجام است؛ و بخش دوم اقدامات و حمایتهایی است که در راستای تعهد به مسئولیت اجتماعی شرکت با هماهنگی استانداری و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام گرفته است.
در داخل شرکت با کم کردن ساعت کاری کارکنان بخش روزکار و اداری، تعطیل کردن رستورانها و کلاسهای آموزشی، به حداقل رساندن مأموریتها و استفاده از فناوریها و امکانات روز برای تشکیل جلسات بهصورت غیرحضوری تلاش کردهایم از شیوع این بیماری در شرکت جلوگیری کنیم؛ تاجاییکه آخرین جلسۀ هیئتمدیرۀ سال 98 شرکت را نیز روز دوشنبه با اعضایی که در تهران بودند، از طریق ویدئوکنفرانس در فولاد مبارکه برگزار کردیم. علاوه بر این، با نظارت واحدهای بهداشت و درمان و ایمنی شرکت، بهصورت منظم و دقیق، همۀ اماکن عمومی از قبیل کارگاهها، سرویسهای بهداشتی، رختکنها، اتوبوسها، آسانسورها و ساختمانهای عمومی ضدعفونی میشوند. این اقدامات تا زمانی که ویروس کرونا از کشور ما خارج شود ادامه خواهد یافت.
بهطورکلی، از نظر مدیریت فولاد مبارکه، سلامت کارکنان و جامعه بر تولید اولویت دارد؛ بنابراین اولویت ما رعایت دستورالعملها و الزامات بهداشتی است. بهمنظور تهعد به مسئولیتهای اجتماعی در خارج از فولاد مبارکه نیز تلاش کردهایم با مجوز هیئتمدیرۀ دانشگاه علوم پزشکی و مراکز مربوطه، استان را در خرید اقلام موردنیاز برای مقابله با ویروس کرونا حمایت کنیم. با هماهنگی بهعملآمده و با تصمیم مدیریت شرکت و مسئولان استان مقرر شده است که مبالغ مورد تأیید و مصوب هیئتمدیره بهجای پرداخت نقدی بهصورت خرید تجهیزات، لوازم و مواد ضدعفونیکننده باشد و در اختیار مراکز مربوطه قرار داده شود. به خاطر داشته باشیم فولاد مبارکه بهعنوان یک بنگاه اقتصادی مسئولیتپذیر، در راستای عمل به مسئولیتهای اجتماعی خود در این شرایط نیز در کنار مردم و مسئولان است.
در سال 98 بزرگترین چالش فولاد مبارکه مانند بسیاری از فولادسازهای دیگر کشور، تأمین سنگآهن بود. این موضوع مهم در سال 99 با چه شرایطی روبهرو خواهد بود؟
فولاد مبارکه و سایر فولادسازهای کشور با توجه به ظرفیت خطوط تولید خود در پی دریافت سهمیهای هستند که وزارت صمت برای آنها از محل معادن اختصاص خواهد داد.
کار زیربنایی برای فولاد مبارکه این است که در مسیر معدن و توسعۀ اکتشافات معدنی گام بردارد و برای معادن جدیدی که در دستور کار دارد، جادههای دسترسی و تأسیسات انتقال برق و آب ایجاد کند. این برنامهها و فعالیتها درازمدت و زیربنایی هستند و ممکن است دو تا سه سال زمان لازم داشته باشند، اما فولاد مبارکه را در تأمین سنگآهن به امنیت خواهد رساند. به هر تقدیر کار تولید و تأمین ورق موردنیاز صنایع کشور نباید بر زمین بماند. ازاینرو برای سال 99 عمدۀ سنگ موردنیاز شرکت را از طریق سهمیه و خرید از معادن کوچک و ذخیرههای موجود در گوشه و کنار کشور و از طریق معادن خصوصی و نیمهخصوصی تأمین خواهیم کرد. در این زمینه شاخصترین و بارزترین مورد، پروژۀ سنگان است.
طبق برنامهریزیهای قبل، مقرر بود تا آخر سال پروژۀ 5 میلیون تنی سنگان بهعنوان یکی از بزرگترین واحدهای کنسانترهسازی کشور به بهرهبرداری برسد، اما متأسفانه بهعلت شیوع ویروس کرونا و براساس تصمیم فرمانداری محل، بیشتر واحدهای معدنی این منطقه موقتا تعطیل و این کار به سهماهۀ ابتدای سال 99 موکول شد.
چه میزان از برنامۀ تولید امسال فولاد مبارکه محقق شده است؟
با توجه به مقدار ذخیرهای که از ابتدای سال داشتیم، بهطورکلی فولاد مبارکه از برنامۀ تولید و فروش عقب نیفتاد؛ ولی برای سال 99 با توجه به کمبود مواد اولیه در سال 98 و قطع 40 تا 50 روزۀ گاز با مشکلاتی مواجه خواهیم شد. با این همه با همت همۀ کارکنان و مساعدتهایی که مقرر است در بخش سنگآهن انجام شود، تلاش خواهیم کرد تا این کمبودها کمتر به سال 99 منتقل شود.
اخیرا رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ترکیه از رشد 47 درصدی تولید فولاد ایران ابراز نگرانی کرده و آن را تهدیدی علیه فولاد ترکیه دانسته است. رویکرد فولاد مبارکه در این شرایط چیست؟
تلاش فولاد مبارکه تأمین حداکثری نیاز بازار داخل است. در حال حاضر نیز همچنان شاهد رشد تقاضا در کشور هستیم. این در حالی است که مسئولان دولت همواره تأکید دارند که این رشد تقاضا در بازار ایران در همۀ قسمتها کنترل شود تا به افزایش بیرویۀ قیمتها منجر نشود. فولاد مبارکه با هماهنگی دولت و برای تأمین هزینههای ارزی خود، صادرات بخشی از محصولات را با اولویت تأمین بازار داخل در دستور کار دارد. روش تولید فولاد در کشور ما با ترکیه متفاوت است. فولادسازان ترکیه با اتکا بر آهن قراضه، فولاد تولید میکنند و در کشور ما این امر بر پایۀ استفاده از سنگآهن انجام میشود. این موضوع شرایط رقابتی را برای ترکیه سخت کرده است.
آیا برای پیشگیری از افزایش بیرویۀ قیمتها در بازار فولاد، تدابیری اتخاذ شده است؟
بله. با تصمیمات اخیر و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار مقرر شده است که قیمتگذاری همانند سابق هم برمبنای قیمت کشفشده در بورس انجام شود و هم به روش مچینگ. به عبارت دیگر، قیمتگذاری مجددا به حالت قبل برگشت. این امر باعث میشود بخش زیادی از تولیدکنندگان که همان مصرفکنندگان فولاد مبارکه هستند از محصولات مبارکه برخوردار شوند و بتوانند نیاز خود را بدون نیاز به بازار آزاد بهطور مستقیم از شرکت تأمین کنند. امیدواریم این تصمیمات در سال آینده اجرایی و موجب بازگشت آرامش به بازار شود. ما همواره اعلام کردهایم که بهشدت مخالف افزایش بیرویۀ قیمت هستیم، زیرا این امر باعث میشود تولیدکنندگان اصلی از صحنه خارج شوند. ما به رونق تولید و اقتصاد اعتقاد داریم، نه به اینکه فقط منافع یک گروه مثلا فولاد مبارکه تأمین شود. از این طریق همۀ بخشهای جامعه درگیر فعالیتهای اقتصادی میشوند. تمام تلاش ما این است که بازار از التهاب دور باشد.
فولاد مبارکه در زمینۀ بومیسازی و احداث خط نورد گرم 2 چه اقداماتی انجام داده است؟
راهبرد و به عبارت بهتر نهضت بومیسازی در فولاد مبارکه از 20 سال پیش آغاز شده است. این شرکت کاملا به اهمیت این امر واقف است و عملکرد خوبی هم در این زمینه داشته و در حال حاضر حدود 3880 قطعۀ مهم در فولاد مبارکه به کمک شرکتهای دانشبنیان و سازندگان داخلی بومیسازی شده است. تغییر رویکردی که اخیرا در دستور کار شرکت قرار گرفته این است که از قطعهسازی به فرایندسازی و ماشینسازی روی بیاوریم. در فرایند ماشینسازی صدها قطعه کنار هم قرار میگیرند تا به یک خروجی بزرگ، یعنی دانش فنی و تکنولوژی دست یابیم و این کار چیزی بیش از بومیسازی میطلبد. فولاد مبارکه با این رویکرد وارد این مبحث شده و خود را تجهیز میکند.
این پروژه در چه وضعیتی قرار دارد؟
در این زمینه مقرر بود جلسات نهایی با هماهنگی دستگاههای دولتی کشور و پیمانکار خارجی تا آخر سال برگزار شود که با توجه به شرایط و محدودیتهای موجود به ابتدای سال آینده موکول شد. امیدواریم در اوایل سال آتی خبرهای خوبی برای مردم داشته باشیم و انشاءالله کار اجرایی پروژۀ بزرگ نورد گرم 2 شروع شود.
در آستانۀ فرارسیدن سال نو هستیم. چه توصیهای برای همکاران دارید؟
برای همۀ همکاران و خانوادههای محترم ایشان آرزوی سلامتی دارم و از همۀ این عزیزان درخواست میکنم که با توجه به شیوع ویروس کرونا تمامی نکات بهداشتی را رعایت کنند. مهمترین مسئله این است که حتیالمقدور در منزل بمانند تا این گرفتاری برطرف شود و بتوانیم سالهای سال کنار هم زندگی کنیم. همچنین از تلاش صادقانۀ همۀ همکاران در گروه فولاد مبارکه تشکر میکنم. اگرچه سال 98 برای تولیدکنندگان فولاد سال سختی بود، اما نقطه قوت کار این بود که علیرغم تمام این مشکلات، با تلاش مستمر و همکاری، همدلی توانستیم اتفاقات و رکوردهای ویژهای را برای شرکت ثبت کنیم و سهامداران و ذینفعان شرکت را با سوددهی خوبی که به بار نشست منتفع نماییم.
در سال 98 برای اولین بار در تاریخ فولاد مبارکه توانستیم از مرز 7 میلیون تن تحویل محصول به مشتریان عبور کنیم و به دهها افتخار دیگر دست یابیم که همه و همه حاصل تلاش جمعی همکاران بوده است.
بهعنوان کوچکترین عضو این خانواده صمیمانه بابت همۀ این تلاشهای صادقانه تشکر و قدردانی خود را اعلام میکنم. بدیهی است همانگونه که از ابتدا نیز اعلام و تأکید کردهایم، به نحو مقتضی قدردان این همدلیها و تلاشها خواهیم بود.


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن پیام :
 

تعداد بازدید : 612
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )

ارتقاء امنیت وب با وف بومی