تصویر روز
ظرفیت های روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه در اختیار تمام شرکت های گروه است


ایرج ترابی، مدیر روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه، در جمع مدیران روابط عمومی شرکتهای گروه فولاد مبارکه با اشاره به ظرفیتهای روابط عمومی شرکت، اشتراکگذاری ظرفیتهای موجود را میان روابط عمومیهای گروه امکانپذیر خواند.
 
به گزارش خبرنگار فولاد، مدیر روابط عمومی فولاد مبارکه، ضمن تسلیت شهادت سپهبد قاسم سلیمانی، همافزایی روابط عمومیهای شرکتهای گروه را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: برگزاری نشستهای مشترک و مستمر موجب همافزایی و پیشرفت میشود و چابکی را به سازمان برمیگرداند. چابکی زمانی حاصل میشود که دانش بهروز باشد، کار با تجربه و عشق گره بخورد و کارکنان سازمان، در هر رتبهای که هستند، همانگونه که خانوادۀ خود را مدیریت میکنند، در سازمان نیز مدیریت را به منصۀ ظهور برسانند.
وی نظارت و مراقبت را از وظایف روابط عمومیها دانست و تصریح کرد: وقتی بتوان این روحیه را در کنار تجربه و دانش قرار داد، بینش ایجاد میشود و اینجاست که سازمان رو به پیشرفت و تعالی حرکت میکند و نقش روابط عمومیها در این فرایند بیبدیل است.
ترابی روند روبهرشد روابط عمومی فولاد مبارکه را قابلستایش خواند و افزود: شناسایی ظرفیت کارکنان، توجه به نیروی انسانی، تفویض مسئولیت، مدیریت، کنترل و هدایت تیم روابط عمومی موجب شده این بخش امروز بیشازپیش تأثیرگذار باشد و این روند باید در تمامی روابط عمومیهای گروه تسری یابد.
مدیر روابط عمومی فولاد مبارکه، همراهی و همکاری نزدیک روابط عمومیهای گروه را کارآمد خواند و گفت: همراه شدن مدیران ارشد سازمانها با روابط عمومیها در کمک به تصمیمگیری و تصمیمسازی مدیران ارشد بسیار تأثیرگذار است و میتوان اذعان کرد رشد هر سازمان متأثر از رفتار روابط عمومی آن سازمان است. اگر روابط عمومی سازمان نقش خود را بهدرستی ایفا کند، میتواند مسئلههای ایجادشده برای سازمان را حل نماید، در غیر این صورت خود به مسئلهای برای سازمان تبدیل میشود.
وی افزود: استانداردسازی و توجه به دستورالعملهای ساختارمند در روابط عمومی و پیشرفت و توسعه در تمام عرصهها در گروه فولاد مبارکه بر اساس سیاستهای هدفمند شرکت اصلی هلدینگ است و با ادبیات یکسان و هماهنگ انجام میشود. همین امر نشاندهندۀ جهتدار بودن گروه است تا همگی متوازن، اصولی و همراه با هم حرکت کنیم. شرکتهای تابعه فولاد مبارکه دارای ظرفیت‌‌های بسیار خوبی هستند که باید در فضای شرکت دیده شوند. انتظار داریم نظرات و پیشنهادها در این جلسات طرح گردد و موفقیتها در جمع فعالان روابط عمومی گفته شود تا شاهد کمک به افزایش اطلاعات و نزدیک شدن به محیطهای همگن باشیم، چراکه دیدگاه فولاد مبارکه این است که هرچه همدیگر را بهتر و بیشتر بشناسیم و ارتباط داشته باشیم، همافزایی بیشتر میشود.
ترابی ادامه داد: ظرفیتهای شرکتهای تابعه در شاخههای گوناگون باید ارائه گردد تا اهداف مشترک پوشش داده شود. همچنین در حوزۀ مسئولیتهای اجتماعی باید به سوی وضعیت برد-بردحرکت کنیم.
بنا بر این گزارش، در ابتدای این نشست مدیران روابط عمومی شرکتهای حاضر، ضمن تشریح فعالیتهایشان، نظرات و پیشنهادهای خود را ارائه کردند.
 


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن پیام :
 

تعداد بازدید : 194
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )

ارتقاء امنیت وب با وف بومی