تصویر روز
طرح‌های توسعۀ فولاد مبارکه باید زیر چتر حمایتی قرار گیرد


دکتر رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، در گفتوگو با خبرنگار دنیای اقتصاد بر  اهمیت صنعت فولاد در توسعۀ اقتصادی کشور و صادرات تأکید کرد.  در ادامه، ماحصل این گفتوگو از نظر خوانندگان محترم میگذرد.
 
صنعت فولاد کشور تا به امروز توانسته در شرایط تحریم، گامهایی اساسی در زمینۀ ارتقای سطح تولید و صادرات بردارد. شاید علت اصلی اینکه دشمن نام صنعت فولاد و تولیدکنندگان بزرگ فولادی کشور را در فهرست تحریم قرار داده است همین قابلیت بسیار زیاد تولید و ارزآوری برای کشور باشد. طی سالهای گذشته، ایران با برنامهریزی دقیق و فشرده در راستای تولید و صادرات انواع محصولات فولادی گام برداشته و شرایط را بهگونهای پیش برده است که اکنون توانسته از رتبههای بسیار مناسب جهانی برخوردار باشد.
طبق آمارهای رسمی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، تولید فولاد کشور به بیش از دو میلیون تن در ماه رسیده و بر این اساس، میتوان پیشبینی کرد امسال رقم تولید به هدفگذاری تعیینشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، یعنی 27 تا 28 میلیون تن در سال برسد؛ ضمن اینکه در کنار آن، انتظار داریم تولید فولاد نسبت به سالهای گذشته رشد 7 تا 10 درصدی داشته باشد.
نکتۀ حائز اهمیت آن است که در نیمۀ اول امسال، بنگاههای بزرگ فولادی 6 تا 7 درصد رشد داشتهاند و آمارهای مرتبط با تولید آنها نیز موجود است. در حالت کلی نیز وضعیت تولید روبهرشد است و ما در چند ماه آینده بیش از 5 میلیون تن ظرفیت جدید فولادی به بهرهبرداری خواهیم رساند که براساس آن، امیدواریم ظرفیت تولید فولاد نیز به میزان قابلتوجهی افزایش یابد.
در کنار تولید و صادرات انواع محصولات فولادی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) و مجتمع صنعتی فولاد مبارکه، علاوه بر اینکه تأمین حداکثری بازار داخل و واحدهای مصرفکنندۀ داخلی را رسالتی برای خود قلمداد میکنند، برنامهریزیهای بسیار خوبی انجام دادهاند تا بتوانند به هر میزانی که در توانشان است، محصولات فولادی موردنیاز بازار را تأمین کنند. این در حالی است که امسال، در شرایطی که تحریمها سختتر شده، تولید در این مجتمع صنعتی بهشدت افزایش یافته و این خود نوید بسیار امیدبخشی برای صنایع پاییندستی کشور است.
نکتۀ درخور توجه در این میان آن است که بهموازات رشد و رونق تولید در مجتمع صنعتی فولاد مبارکه، این تولیدکنندۀ صاحبنام ایرانی تلاش کرده بسیاری از محصولاتی را که تاکنون در کشور تولید نمیشدهاند تولید کند و کشور را از وابستگی به خارج از کشور رها سازد؛ مجتمع صنعتی فولاد مبارکه اکنون گام در راه تولید محصولاتی نهاده که موردنیاز صنایعی همچون نفت و گاز و خودرو است و این خود موفقیتی بزرگ برای صنعت فولاد کشور به شمار میآید، چراکه علاوهبر رونق تولید و صادرات، از صرف هزینههای ارزی جلوگیری و بسیاری از نیازهای کشور نیز در داخل رفع شده است.
آنچه در این میان نباید از نظر دور داشت حمایتهای فولاد مبارکه در بهرهبرداری و تداوم تولید شرکتهای زیرمجموعۀ خود است؛ این مجتمع صنعتی، به گواه آمارها، تأمین حداکثری بازار داخل را رسالت خود میداند و در این زمینه برنامهریزیها و سیاستگذاریهای کارشناسیشده و هوشمندانهای را در حوزۀ تأمین و تولید زنجیرۀ فولاد صورت داده است؛ بهنحویکه اکنون بهجرئت میتوان گفت فولاد مبارکه در مسیر رونق تولید و افزایش صادرات گامهای مثبتی برداشته و طرحهای توسعۀ مهمی را بر اساس زنجیرۀ تأمین خود، اجرایی کرده است.
نکتۀ مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که مجتمع بهموازات نگاه به بازارهای هدف صادراتی خود، تلاش میکند تا با تکمیل حلقههای زنجیرۀ تولید، راه را برای ارزآوری بیشتر برای کشور باز کند؛ افزون بر این، به تأمین بازار داخلی نیز توجه بسیاری داشته و اکنون، بررسی آمار و ارقام مستند موجود نشان میدهد بیشتر محصولاتی که در گروه فولاد مبارکه و بهطورکلی در زیرمجموعههای ایمیدرو در حال تولید است، پیش از این از محل واردات تأمین میشده و ارزبری بسیاری برای کشور در پی داشته است؛ اما اکنون این چرخه کاملا برعکس شده، یعنی علاوهبر رونق روند ارزآوری در این مجتمع صنعتی، چرخۀ ارزبری نیز متوقف شده و مجموع شرایط کاملا به نفع اقتصاد و صنعت کشور است.
پیش از این، کشور برای تأمین بسیاری از ورقهای خاص موردنیاز خود به واردات وابستگی داشته، اما اکنون شرکت فولاد مبارکه، با اجرای طرحهایی همچون خط نورد گرم شماره 2 نشان داده است که تأمین حداکثری بازار داخل و واحدهای مصرفکنندۀ داخلی را رسالت خود میداند و ازاینرو، برنامهریزیهای خوبی در این خصوص انجام داده است که بر مبنای آن، تولید محصولات موردنیاز داخل را تا بیشترین مقدار ممکن در دستور کار قرار دهد.
در این میان، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به‌‌منظور حمایت از تولید داخلی، از اجرای چنین پروژههایی استقبال میکند و تلاش دارد تا از تولید داخل و اقدامات تولیدکنندگان به طور کامل حمایت کند؛ به همین دلیل به نظر میرسد احداث خط نورد گرم شمارۀ ۲ فولاد مبارکه بهعنوان یک پروژۀ مهم باید زیر چتر حمایتی قرار گیرد؛ همانطور که هماکنون شرکت ایمیدرو و فولاد مبارکه پیگیر مراحل انجام این پروژه هستند.
تردیدی نیست که اجرای پروژۀ خط نورد گرم شمارۀ 2 در فولاد مبارکه میتواند بخش عمدهای از نیاز صنعت خودرو کشور به ورق خودرو را برآورده سازد و با پشتیبانی فنی ویژۀ فولاد مبارکه، این طرح رو به پیشرفت است؛ ضمن اینکه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نیز همراه با فولاد مبارکه از توسعۀ مجموعههای فولاد سفیددشت و ورق خودرو حمایت کردهاند تا در نهایت، بتوانند بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، تولید گریدهای جدید در این مجموعه را هم به ثمر برسانند. بر اساس پیشبینی وزارت صنعت، مصرف ورق خودرو روندی افزایشی دارد؛ چراکه نیاز صنعت خودرو روزبهروز در حال افزایش است و این شرکت نیز خوشبختانه در تولید گریدهای موردنیاز صنعت خودرو پیشتاز است.
بههرحال، توسعۀ کمی و کیفی ورق خودرو، برای بخش صنعت کشور نقطۀ قوت به شمار میرود؛ بهخصوص اینکه همجواری شرکت فولاد مبارکه با شرکت فولاد سفیددشت، منجر به تعریف و اجرای طرحهای توسعۀ مشترک برای هر دو این پلنتها خواهد شد و خوشبختانه امکانات فنی، ظرفیت فیزیکی، مواد اولیه و نیاز مصرفی بازار این امکان را در فولاد سفیددشت و ورق خودرو مهیا کرده تا به اهداف از پیش تعیینشده برسیم.


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن پیام :
 

تعداد بازدید : 226
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )

ارتقاء امنیت وب با وف بومی