تصویر روز
شهرک های علمی وتحقیقاتی،دانشگاه و شرکت های دانش بنیان بازوی توسعه تکنولوژی


مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه به همراه جمعی از معاونان و مدیران این شرکت روز شنبه نهم شهریورماه، ضمن بازدید از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و شرکتهای فناورِ مستقر در آن با سرپرست این مرکز دیدار کردند و راهکارهای تعامل حداکثری صنعت با شهرک علمی و تحقیقاتی و دانشبنیان را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.
 
مهندس عظیمیان در این دیدار با بیان این که شهرک های علمی و تحقیقاتی ، دانشگاه و شرکت های دانش بنیان بازوی توسعۀ تکنولوژی هستند بر برقراری ارتباط بیشتر صنعت با شهرک علمی و تحقیقاتی تأکید کرد و گفت: با توجه به اینکه تکنولوژی در تمامی زمینهها و بهخصوص در صنعت فولاد با سرعت قابلملاحظهای در حال پیشرفت است، به نظر میرسد دستیابی و استفاده از فناوریهای پیشرفته اجتنابناپذیر است. ما بر این باوریم که ارتباط سازنده با شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و شرکتهای فناورِ مستقر در آن زمینهساز پیشرفت قابلملاحظۀ شرکت فولاد مبارکه و صنعت فولاد کشور باشد.
در این دیدار سرپرست شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان نیز حمایت صنایع استان و کشور از مراکز علمی و تحقیقاتی و فناور را یک ضرورت دانست و افزود: شرکت فولاد مبارکۀ اصفهان میتواند با مشارکت در صندوق پژوهش و فناوری استان اصفهان، نقش خود را در حمایت از شرکتهای فناور اصفهان پررنگتر کند.
به گزارش خبرنگار فولاد، در همین خصوص مهدی نقوی معاون تکنولوژی فولاد مبارکه نیز گفت: باید مراکز علمی و تحقیقاتی و فناور بیشازپیش درگیر پروژههای داخلی گروه فولاد باشند تا بتوانند ایدههایشان را به محصول تبدیل کنند. در حال حاضر، استراتژی اول فولاد مبارکه این است که صاحب تکنولوژی صنعت فولاد شود؛ اما نباید فراموش کرد که در جریان این امر نباید خدشهای به روند تولید وارد شود.
وی خاطرنشان کرد: در فرایند صاحب تکنولوژی شدن، دو موضوع را باید در نظر بگیریم: یک اینکه تصویر ذهنی شرکتهای دانشبنیان و شرکتهای دانشگاهی از واقعیت صنعت چیست؛ و دیگر اینکه آنها به چه میزان با مسائل خرد فرایندی که در فولاد مبارکه یا هر فولادسازی دیگری وجود دارد آشنا هستند. مذاکرات و شواهد نشان میدهد این تصویر، حداقل در حال حاضر، تصویری جامعنگر و در حد و اندازۀ یک فولادساز بزرگ نیست. ازاینرو ابتدا باید فضای عینی و واقعی برای دوستان باز شود تا به اشتراک ذهنی دست یابیم.
وی اظهار داشت: در حوزۀ معاونت تکنولوژی بهگونهای برنامهریزی خواهیم کرد که صاحبان ایده در شرکتهای دانشبنیان و شهرک علمی و تحقیقاتی با تمامی جزئیات و خطوط تولید فولاد مبارکه و دغدغههای آن آشنا شوند. بهعنوان مثال وقتی کسی ادعا کند که توانایی طراحی یک خط فولادسازی را دارد باید تمامی جزئیات و لزوم یکپارچگی فرایند تولید را بشناسد؛ وگرنه تولید محقق نخواهد شد.
دغدغۀ امروز فولاد مبارکه تنها ساختن یک تجهیز اختصاصی و انحصاری نیست. امروز صحبت از صاحب تکنولوژی شدن است. باید عوامل زیادی ازجمله دانش فنی، طراحی و مهندسی و اجرا در کنار هم قرار گیرند تا نتیجۀ موردنظر حاصل شود. آیا همۀ این دانشها در شهرک علمی و تحقیقاتی و شرکتهای دانشبنیان موجود است.
بهطور قطع فولاد مبارکه با حمایتهای خود در پی تحقق این امر است. باید با حفظ و حتی ارتقای روند تولید، ظرفیتها را به تولید برسانیم و کسب درآمد کنیم تا با حمایت شرکتهای دانشبنیان به جایگاه صاحب تکنولوژی بودن دست یابیم. در همین راستا از مجموعۀ شرکتهای دانشبنیان و شهرک علمی و تحقیقاتی و دانشگاههای ایران یاری میطلبیم و خود را ملزم به حمایت از آنها میدانیم. به نظر میرسد باید انجمن یا گروهی شکل گیرد تا بهصورت یکپارچه تمام موضوعات را پوشش دهد.نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن پیام :
 

تعداد بازدید : 354
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )

ارتقاء امنیت وب با وف بومی