تصویر روز
شرکت فولاد مبارکه رکورددار بهره وری در ایران


به گزارش خبرنگار فولاد، در این جلسه مهندس عظیمیان مدیرعامل فولاد مبارکه نیز با ارائۀ گزارشی از وضعیت تولید در فولاد مبارکه گفت: به شکرانه خداوند و با تلاش جمعی مدیران و کارکنان شرکت فولاد مبارکه از ابتدای سال جاری تاکنون روند تولید و عرضه محصول روبهرشد بوده است.
 
وی در این گزارش اظهار داشت: در حال حاضر شرکت فولاد مبارکه بزرگترین تولیدکنندۀ ورقهای فولادی تخت در خاورمیانه و شمال آفریقا با سهم 20 درصدی در MENA (خاورمیانه و شمال آفریقا) و بزرگترین تولیدکنندۀ آهن اسفنجی در جهان (با ظرفیت تولید 12 میلیون تن در سال) است.
مهندس عظیمیان تصریح کرد: فولاد مبارکه سهم 50 درصدی تولید فولاد در مجموعۀ شرکتهای ایمیدرو و سهم یکدرصدی در تولید ناخالص داخلی و 5 درصدی در تولید ناخالص داخلی بخش صنعت و همچنین عنوان دومین شرکت بورسی با 130 هزار میلیارد ریال سرمایۀ ثبتشده را به خود اختصاص داده است.
او اظهار داشت: در زنجیره تأمین گستردۀ مـــــواد مصرفــــــی، قطعــــات و تجهیــــزات بومیسازیشده شرکت فولاد مبارکه 2800 تأمینکننده فعالاند که 80 درصد خدمات و کالای موردنیاز شرکت را از داخل کشور تأمین میکنند. علاوهبراین، در شبکۀ گسترده مشتریان این شرکت 1000 کارخانه و کارگاه بهطور مستقیم و 3 هزار کارخانه و کارگاه بهطور غیرمستقیم در حال
 فعالیتاند.
مدیرعامل فولاد مبارکه در ادامه به برنامههای افزایش ظرفیت و توسعه در گروه فولاد مبارکه اشاره کرد و گفت: طبق برنامه، ظرفیت فولاد مبارکه از 4.5 میلیون تن به 2.7 میلیون تن، و ظرفیت مجتمع فولاد سبا از 750 هزار تن به یکمیلیون و 200 هزار تن افزایش یافته و مقرر است در آینده نیز به 6.1 میلیون تن ارتقا یابد. ظرفیت فولاد هرمزگان پیش از این 5.1 میلیون تن بوده و در آینده به 2 میلیون تن افزایش خواهد یافت. ظرفیت فعلی فولاد سفیددشت تولید 800 هزار تن آهن اسفنجی است، درحالیکه تا اواسط سال آینده، واحد فولادسازی آن نیز به بهرهبرداری خواهد رسید. ظرفیت شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری نیز 400 هزار تن است. ظرفیت قبلی شرکت فولاد امیرکبیر کاشان 100 هزار تن بوده و در حال حاضر 150 هزار تن است و در آینده نیز به 450 هزار تن افزایش خواهد یافت. همچنین ظرفیت فعلی صنایع معدنی سنگان نیز 5 میلیون تن گندله است و در آیندۀ نزدیک نیز خط تولید 5 میلیون تنی کنسانتره به بهرهبرداری خواهد رسید.
در مجموعۀ فولاد مبارکه از سنگ تا رنگ وجود دارد
وی با تأکید بر اینکه در مجموعۀ فولاد مبارکه از سنگ تا رنگ وجود دارد گفت: سنگآهن ارسالی از معادن در فولاد مبارکه پس از فرآوری به گندله، آهناسفنجی، فولاد مذاب، تختال ورق گرم و سرد، گالوانیزه، رنگی و قلعاندود تبدیل میشود و برای کشور ارزشافزوده اقتصادی گستردهای ایجاد میکند.
او با اشاره به میزان تولید فولاد خام در گروه فولاد مبارکه (شرکت فولاد مبارکه، مجتمع فولاد سبا و فولاد هرمزگان) گفت: تولید گروه فولاد مبارکه در سال 1396، 8 میلیون و 667 هزار تن، در سال گذشته 9 میلیون و 28 هزار تن و در هفتماهۀ اول سال جاری 5 میلیون و 496 هزار تن فولاد خام بوده است.
مدیرعامل فولاد مبارکه در ادامه با تأکید بر اینکه در سختترین شرایط فولاد مبارکه توانسته است با اولویت تأمین بازار داخلی، بازارهای صادراتی خود را حفظ کند گفت: میزان فروش محصولات فولادی این شرکت در بازارهای داخلی و صادراتی از حدود 110 میلیون تن فراتر رفته است.
 
35 درصد محصولات فولاد مبارکه به تولیدکنندگان لوله و پروفیل اختصاص دارد
وی در تشریح گسترۀ توزیع محصولات فولاد مبارکه گفت: 35 درصد محصولات این شرکت به تولیدکنندگان لوله و پروفیل، 16 درصد به صنایع تکمیلی، 8 درصد به حملونقل، مراکز خردهفروشی 8 درصد و مابقی نیز به سازههای فلزی، شرکتهای تجاری، لولههای انتقال سیالات، لوازمخانگی، بستهبندی، ماشینآلات، مخازن و سایر صنایع اختصاص یافته است.
او با اشاره به روند فروش فولاد مبارکه گفت: فروش این شرکت در 97 به 234 هزار و 802 میلیارد ریال رسید؛ این در حالی است که در هفتماهۀ سال 98 فروش شرکت به 234 هزار و 425 میلیارد ریال رسیده و این موفقیت بزرگی است.
مهندس عظیمیان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه در ششماهۀ اول سال جاری با تلاش کارکنان واحدهای تولید و ستادی 55 درصد بودجه پوشش داده شده است گفت: بهیقین تا پایان سال شاهد موفقیتهای بیشتر و عملکرد درخشانتر کارکنان خواهیم بود.
وی با اشاره به اهمیت تأمین سنگآهن برای شرکت تصریح کرد: با پیگیریهای بهعملآمده و حمایتهای خوب دولت و ایمیدرو شرایط در حال بهبود است.
وی خاطرنشان کرد: تا سال 1400 هدفگذاری فولاد مبارکه حفظ سهم 50 درصدی در تولید فولاد کشور و رسیدن به ظرفیت 6.11 میلیون تن و برای سالهای 1401، 1402 و 1404 بهترتیب ظرفیتهای 15، 18 و 25 میلیون تن است که عمدۀ این سرمایهگذاریها و افزایش ظرفیتها در جنوب کشور خواهد بود.
مدیرعامل فولاد مبارکه با اشاره به عمدهترین اهداف اجرای پروژهها در سال 1398 گفت: این اهداف عبارتاند از: توسعۀ ظرفیتهای تولیدی گروه، مدیریت مؤثر پروژههای اجرایی؛ پشتیبانی مؤثر از بهبود عملکرد زیستمحیطی شرکت، پشتیبانی مؤثر از افزایش کمیت و کیفیت محصولات شرکت، پشتیبانی مؤثر از ارتقای زیرساختهای پشتیبانی فنی تولید، توسعۀ زیرساختهای لجستیکی فروش محصولات و مدیریت اثربخش کیفیت اجرای پروژهها.
وی با اشاره به اهم طرحهای توسعۀ گروه فولاد مبارکه گفت: در حال حاضر، پروژۀ کنسانتره سنگآهن سنگان با ظرفیت 5 میلیون تن 91 درصد پیشرفت داشته و پیشبینی میشود تا پایان سال به بهرهبرداری برسد. فولادسازی و ریختهگری فولاد سفیددشت با ظرفیت 800 هزار تن و 78 درصد پیشرفت در سال 1399 و کورۀ شمارۀ 2 آهکسازی صنعتی و معدنی فولاد سنگ مبارکه با 95 درصد پیشرفت تا پایان سال به بهرهبرداری خواهد رسید. همچنین پیشبینی میشود پروژۀ تکمیل ساخت کارخانۀ الکترود گرافیتی اردکان با 40 درصد پیشرفت تا سال 1400 به بهرهبرداری برسد و کشور را از واردات الکترود گرافیتی بینیاز سازد. علاوهبراین، فاز اول کورههای آهک کلسینه با ظرفیت تولید 138 هزار تن و 96.97 درصد پیشرفت، شبکۀ تصفیۀ فاضلاب شهرهای مجاور با 450 لیتر بر ثانیه و 54.92 درصد پیشرفت و ایجاد تأسیسات فاضلاب شهرهای دیزیچه و زیباشهر در شهرستان مبارکه با 66.79 درصد پیشرفت و اصلاح بینهای کورههای پیشگرم 3 و 4 نورد گرم بهمنظور افزایش تولید از 280 تن بر ساعت به 310 تن و با4273 درصد پیشرفت در حال اجراست.
مهندس عظیمیان اظهار داشت: پروژههای زیستمحیطی در دست اجرا در واحدهای محصول، «بافر بین» احیا مستقیم 2، سرند غلتکی زیر چهار دیسک و چندین طرح دیگر بخش دیگری از پروژههای در دست اجرای فولاد مبارکه است.
دستاوردهای فولاد مبارکه در حوزۀ بهینهسازی مصرف انرژی و آب بخش دیگری از سخنان مدیرعامل فولاد مبارکه در این جلسه بود. وی در این خصوص گفت: فولاد مبارکه علیرغم افزایش تولید هیچگونه افزایش برداشت آبی از زایندهرود نداشته است، تاجاییکه در مقایسه با بزرگترین تولیدکنندگان فولاد جهان ازجمله آرسلورمیتال، تاتااستیل، کوبه استیل ژاپن، فولاد آلمان و آرسلور اسپانیا فولاد مبارکه با 73.2 مترمکعب بر تن تولید فولاد خام کمترین میزان مصرف آب را به خود اختصاص داده است و از این حیث یک الگوی جهانی است.
 
بهرهوری نیروی انسانی در فولاد مبارکه از 541 هزار تن بر نفر در سال 96 به 581 هزار تن افزایش یافته است
وی در ادامه با بیان اینکه هماکنون جمع کل اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در گروه فولاد مبارکه به 350 هزار نفر رسیده است، گفت: بهرهوری نیروی انسانی در فولاد مبارکه روند روبهرشدی داشته است. در حال حاضر شرکت فولاد مبارکه رکورددار بهرهوری در ایران و دارای فاصلۀ 400 تنی نسبتبه شرکتهای برتر و استانداردهای جهانی است؛ بهنحویکه بهرهوری نیروی انسانی در فولاد مبارکه از 541 هزار تن بر نفر در سال 96 به 581 هزار تن افزایش یافته است که قابلتقدیر است.
وی در ادامه تصریح کرد: اگرچه کاهش صادرات برای کشور خبر خوبی نیست، اما فولاد مبارکه بهمنظور پیشگیری از هرگونه اخلال در بازار داخلی، تأمین بازار داخل را در اولویت خود قرار داده است؛ تاجاییکه از سال 94 تا پایان 97 صادرات محصولات فولاد مبارکه 51 درصد کاهش داشته است. در همین بازۀ زمانی در پی تلاش کارکنان فولاد مبارکه، رشد 76 درصدی فروش داخلی و به همین میزان نیز کاهش واردات انواع محصولات فولادی به کشور را شاهد بودهایم.
وی در خاتمۀ سخنان خود گفت: نهضت بومیسازی که از سالهای قبل در فولاد مبارکه آغاز شده، اکنون در حال حرکت به سمت صاحب تکنولوژی شدن و صادرات فناوری به تمام دنیاست. بهیقین شرکت فولاد مبارکه این ظرفیت را دارد که پس از سی سال تولید به سمت دستیابی به دانش فنی روز دنیا و صادر کردن آن حرکت کند. انشاءالله در سالهای آتی شرکت فولاد مبارکه علاوهبر فروش محصول و انواع محصولات فولادی، میتواند تکنولوژی ساخت بسیاری از خطوط تولید را نیز به فروش برساند.نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن پیام :
 

تعداد بازدید : 296
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )

ارتقاء امنیت وب با وف بومی