تصویر روز
رویکرد مثبت فولاد مبارکه نسبت به سلامت جامعه و مباحث زیست محیطی قابل تقدیر است


شهردار و اعضاي شوراي شهر چمگردان به همراه  رئيس محيط زيست شهرستان لنجان ضمن بازديد از خطوط توليد مجتمع فولاد سبا در جلسهاي با حضورمديران اين شرکت و رئيس توسعه و تکامل منطقهاي فولاد مبارکه راهکارهاي گسترش تعامل هرچه بيشتر صنعت و جامعه را مورد بررسي قرار دادند.
به گزارش خبرنگار فولاد در اين جلسه، ناظمالرعايا شهردار شهر چمگردان گفت:  رويکرد مثبت فولاد مبارکه نسبت به سلامت جامعه و مباحث زيست محيطي قابل تقدير است ضمن اينکه از همان ابتداي مسئوليت در شهرداري چمگردان تلاش کردهايم با توجه به رويکرد مثبت فولاد مبارکه به گونهاي عمل نمائيم که هم مطالبات به حق مردم شريف شهر چمگردان در نظر گرفته شود و هم به سهم خود از صنعت فولاد کشور حمايت کرده باشيم.
وي با بيان اينکه فولاد مبارکه و بطور مشخص مجتمع فولاد سبا همواره تعامل بسيارخوبي با شهر چمگردان در خصوص مباحث زيست محيطي داشتهاند، خاطر نشان کرد: اينکه شهرچمگردان و کارخانجات متعددي از مجتمع فولاد سبا با شهر چمگردان درهمجواري يکديگر قرار گرفتهاند، امري اجتناب ناپذير است ولي قدر مسلم اين است که با همکاري فيمابين ميتوان اين همجواري را به سمت و سويي پيش برد که هم صنعت به رشد و بالندگي خود ادامه دهد و هم مردم شريف منطقه از اين همسايگي نه تنها متضرر نشوند بلکه به نحو مطلوب و شايستهاي منتفع گردند.
وي در بخش پاياني سخنان خود بر لزوم گسترش اين همکاريها درزمينههاي زيست محيطي و اشتغالزايي و عمران و آباداني صنعت و جامعه تأکيد کرد.
به گزارش خبرنگار فولاد در ادامه اين نشست خانم کرمي يکي از اعضاي شوراي شهر چمگردان نيز خاطر نشان کرد: با توجه به اينکه شهر چمگردان و فولاد سبا در همسايگي همديگر به سر ميبرند فلذا مديران و مسوولين هر دو طرف با نگاه سازندگي به اين همجواري توجه مي نمايند که اين امر از نکات مثبت و ارزشمندي است که مي تواند منشأ آثار و برکات بيشتري براي صنعت و جامعه باشد.که البته رفع آلودگيهاي احتمالي از سوي صنعت و حمايت جامعه از صنعت از سر فصلهاي مهم اين همجواري بوده و هست.
به گزارش خبرنگار فولاد در ادامه اين جلسه خانم محمدي رئيس اداره محيط زيست شهرستان لنجان نيز ضمن قدرداني از اقدامات زيست محيطي مجتمع فولاد سبا اظهار اميدواري کرد اين تعاملات به سلامت هرچه بيشتر مردم و جامعه بيانجامد چه اينکه اين امر هم از لحاظ شرعي و هم از لحاظ قانوني و اخلاقي بر ضمه ماست.
گفتني است در اين جلسه مديرمجتمع فولاد سبا، مدير اجراي طرحهاي توسعه اين شرکت و رئيس توسعه و تکامل منطقهاي فولاد مبارکه برنامههاي راهبردي فولاد مبارکه به منظوراجراي طرحهاي توسعه زير سقف و تدابير فولاد مبارکه در خصوص اقدامات اجتماعي فولاد سبا با شهر چمگردان و بطور کلي منطقه را در حضور مسوولين شهر چمگردان تبيين و تشريح نمودند.


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن پیام :
 

تعداد بازدید : 1844
5.5/10 (تعداد آرا 32 نفر )

ارتقاء امنیت وب با وف بومی