تصویر روز
رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست های کلی محیط زیست را ابلاغ کردند؛


حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در اجراي بند يک اصل 110 قانون اساسي، در نام هاي به رؤساي قوا، سياست هاي کلي محيط زيست را ابلاغ کردند.

ايجاد نظام يكپارچه ملّي محيط زيست، مديريت هماهنگ و نظاممند منابع حياتي، جرمانگاري تخريب محيط زيست، تهيه اطلس زيستبوم كشور، تقويت ديپلماسي محيط زيست، گسترش اقتصاد سبز و نهادينه سازي فرهنگ و اخلاق زيست محيطي از جمله محورهاي ابلاغيه رهبر معظم انقلاب اسلامي است.

متن سياستهاي کلي محيط زيست که پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين شده، به اين شرح است:
بسم الله الرّحمن الرّحيم

سياستهاي كلي محيط زيست

1ـ مديريت جامع، هماهنگ و نظاممند منابع حياتي(از قبيل هوا، آب، خاك و تنوع زيستي) مبتني بر توان و پايداري زيست بوم بويژه با افزايش ظرفيت ها و توانمندي هاي حقوقي و ساختاري مناسب همراه با رويكرد مشاركت مردمي.

2ـ ايجاد نظام يكپارچه ملّي محيط زيست.

3ـ اصلاح شرايط زيستي به منظور برخوردار ساختن جامعه از محيط زيست سالم و رعايت عدالت و حقوق بين نسلي.

4ـ پيشگيري و ممانعت از انتشار انواع آلودگيهاي غيرمجاز و جرم انگاري تخريب محيط زيست و مجازات مؤثر و بازدارنده آلوده كنندگان و تخريب كنندگان محيط زيست و الزام آنان به جبران خسارت.

5ـ پايش مستمر و كنترل منابع و عوامل آلاينده هوا، آب، خاك، آلودگيهاي صوتي، امواج و اشعههاي مخرب و تغييرات نامساعد اقليم و الزام به رعايت استانداردها و شاخصهاي زيست محيطي در قوانين و مقررات، برنامههاي توسعه و آمايش سرزمين.

6ـ تهيه اطلس زيستبوم كشور و حفاظت، احياء، بهسازي و توسعه منابع طبيعي تجديد پذير (مانند دريا، درياچه، رودخانه، مخزن سدها، تالاب، آبخوان زيرزميني، جنگل، خاك، مرتع و تنوع زيستي بويژه حيات وحش) و اعمال محدوديت قانونمند در بهرهبرداري از اين منابع متناسب با توان اكولوژيك (ظرفيت قابل تحمل و توان بازسازي) آنها بر اساس معيارها و شاخص هاي پايداري، مديريّت اكوسيستمهاي حساس و ارزشمند (از قبيل پاركهاي ملّي و آثار طبيعي ملّي) و حفاظت از منابع ژنتيك و ارتقاء آنها تا سطح استانداردهاي بينالمللي.

7ـ مديريّت تغييرات اقليم و مقابله با تهديدات زيست محيطي نظير بيابانزايي، گرد و غبار بويژه ريزگردها، خشكسالي و عوامل سرايت دهنده ميكروبي و راديواكتيو و توسعه آينده نگري و شناخت پديدههاي نوظهور زيست محيطي و مديريّت آن.

8 ـ گسترش اقتصاد سبز با تأكيد بر:
1ـ8 ـ صنعتِ كم كربن، استفاده از انرژيهاي پاك، محصولات كشاورزي سالم و ارگانيك و مديريّت پسماندها و پسابها با بهرهگيري از ظرفيّتها و توانمنديهاي اقتصادي، اجتماعي، طبيعي و زيست محيطي.
2ـ8 ـ اصلاح الگوي توليد در بخشهاي مختلف اقتصادي و اجتماعي و بهينهسازي الگوي مصرف آب، منابع، غذا، مواد و انرژي بويژه ترويج مواد سوختي سازگار با محيط زيست.
3ـ8 ـ توسعه حمل و نقل عمومي سبز و غير فسيلي از جمله برقي و افزايش حمل و نقل همگاني بويژه در كلان شهرها.

9ـ تعادل بخشي و حفاظت كيفي آبهاي زيرزميني از طريق اجراي عمليات آبخيزداري، آبخوانداري، مديريّت عوامل كاهش بهره برداري از آبهاي زيرزميني و تبخير وكنترل ورود آلاينده ها.

10ـ استقرار نظام حسابرسي زيست محيطي در كشور با لحاظ ارزشها و هزينههاي زيست محيطي (تخريب، آلودگي و احياء) در حسابهاي ملّي.

11ـ حمايت و تشويق سرمايه گذاريها و فناوريهاي سازگار با محيط زيست با استفاده از ابزارهاي مناسب از جمله عوارض و ماليات سبز.

12ـ تدوين منشور اخلاق محيط زيست و ترويج و نهادينه سازي فرهنگ و اخلاق زيست محيطي مبتني بر ارزشها و الگوهاي سازنده ايراني ـ اسلامي.

13ـ ارتقاء مطالعات و تحقيقات علمي و بهره مندي از فناوري هاي نوآورانه زيست محيطي و تجارب سازنده بومي در زمينه حفظ تعادل زيست بومها و پيشگيري از آلودگي و تخريب محيط زيست.

14ـ گسترش سطح آگاهي، دانش و بينش زيست محيطي جامعه و تقويت فرهنگ و معارف دينيِ مشاركت و مسؤوليت پذيري اجتماعي بويژه امر به معروف و نهي از منكر براي حفظ محيط زيست در تمام سطوح و اقشار جامعه.

15ـ تقويت ديپلماسي محيط زيست با:
1ـ15ـ تلاش براي ايجاد و تقويت نهادهاي منطقهاي براي مقابله با گرد و غبار و آلودگي هاي آبي.
2ـ15ـ توسعه مناسبات و جلب مشاركت و همكاريهاي هدفمند و تأثيرگذار دوجانبه، چندجانبه، منطقهاي و بينالمللي در زمينه محيط زيست.
3ـ15ـ بهره گيري مؤثر از فرصتها و مشوق هاي بين المللي در حركت به سوي اقتصاد كم كربن و تسهيل انتقال و توسعه فن اوريها و نوآوريهاي مرتبط.


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن پیام :
 

تعداد بازدید : 2059
5.5/10 (تعداد آرا 30 نفر )

ارتقاء امنیت وب با وف بومی