تصویر روز
دستیابی به رکورد حمل مواد اولیه در واحد راه‌آهن


کارکنان بلندهمت واحد راهآهن دوشادوش سایر واحدهای شرکت توانستند با همکاری پیمانکاران ذیربط در لبیک به پیام مقام معظم رهبری، در فروردینماه سالی که از سوی ایشان سال «جهش تولید» نامگذاری شده، رکورد حمل ریلی مواد اولیه از مبادی به فولاد مبارکه و فولاد سبا را به میزان 803 میلیون تن کیلومتر معادل ۹۵۵ هزار تن مواد اولیه به ثبت برسانند.
 
در پی کسب این موفقیت، خبرنگار فولاد با برخی مدیران، کارشناسان و کارکنان این حوزه گفتوگو کرده است که ماحصل آن را در ادامه میخوانید:
محمدعــــلی     زارعی مدیـــــــــر   حمــــلونقــل و پشتیبانی
دستیابی به این رکورد ارزشمند، ضمن پشتیبانی از هدف افزایش تولید آهن اسفنجی و گندله در هلدینگ فولاد مبارکه، مهر تأییدی است بر توانمندی و همت نیروهای متخصص داخلی و مدیریت هوشمندانۀ حوزههای تولید و پشتیبانی شرکت که علیرغم همۀ محدودیتهای ناشی از پروتکلهای بهداشتی، توانستند برگ زرین دیگری را با استفاده از ظرفیت خالی راهآهن جمهوری اسلامی ایران، در تاریخ فعالیتهای شرکت به ثبت برسانند.
کسب این رکورد را به تمامی مسئولان و کارکنان بهعنوان صاحبان اصلی فرایند تبریک میگویم و از خدای منان برای همۀ کارکنان فولاد مبارکه، پیمانکاران حمل ریلی مواد اولیه و همچنین راهآهن جمهوری اسلامی ایران سلامتی و سربلندی آرزو میکنم.
میررسول میراسدی سرپرست واحد راهآهن
در اولین ماه از سال جهش تولید، بهمنظور جامۀ عمل پوشاندن به رهنمودهای مقام معظم رهبری، علیرغم مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا و تعطیلی برخی معادن در ایام نوروز، واحد راهآهن فولاد مبارکه موفق به حمل ریلی ۸۰۳ میلیون تن کیلومتر (معادل ۹۵۵ هزار تن) کنستانتره و گندله از مبادی چادرملو، بافق، گهرزمین، سنگان، اوپال و گلگهر به فولاد مبارکه و فولاد سبا شد. دستیابی به این میزان حمل در حالی حاصل شد که با تعطیلی بیشتر معادن در یک تا دو هفتۀ ایام نوروز، بارگیری واگن در برخی نقاط کاملا متوقف بوده و چهبسا در غیر این صورت، حمل ریلی تا مرز 1.2 میلیون تن در ماه افزایش مییافت.
حمل حداکثری از طریق راهآهن به دلایل گوناگون از جمله پاسخگویی مناسب به حجم موردنیاز تولید، ایمنی جادهها و حفظ محیطزیست همواره در اولویت سازمان است؛ با این حال، در شرایط اپیدمی و لزوم فاصلهگذاری اجتماعی، انتقال بار از جاده به ریل در جلوگیری از ورود روزانه چند صد کامیون به کارخانه کمک شایانی کرد.
با استفاده از ظرفیت خالی راهآهن جمهوری اسلامی ایران در ایام نوروز و هماهنگی مضاعف با برخی معادن مانند سنگان و چادرملو و خصوصا مدیریت پیمانکاران ریلی توانستیم برای افزایش سرعت سیر و تأمین بهموقع واگنهای خالی گامهای مؤثری برداریم و نهایتا با همکاری تیم کاردامپر و افزایش سرعت تخلیه، نتیجۀ مطلوب حاصل شد.
برخی دیگر از عوامل تأثیرگذار در کسب این موفقیت ارزشمند عبارتاند از: تفکر و تلاش بیوقفۀ کارکنان، خصوصا شیفت فورمنها، رؤسای قطار، لکوموتیورانها و تعمیرکاران واحد و نیز کارشناسان، تکنسینهای راهبری و تعمیرات واحد راهآهن و گروه فنی حملونقل؛ ایجاد محیط همکاری صمیمانه میان کارکنان واحد راهآهن و واحد انباشت و برداشت و همچنین ارتباط مؤثر با راهآهن جمهوری اسلامی ایران و ایستگاه حسنآباد؛ حمایتهای بیدریغ مدیرعامل، معاون بهرهبرداری، مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی و مدیران حملونقل و پشتیبانی و آهنسازی از این واحد.
از زحمات بیدریغ کارکنان تلاشگر کلیۀ بخشهای راهبری و تعمیرات واحد راهآهن، راهآهن جمهوری اسلامی ایران و ایستگاه حسنآباد و همچنین مدیریت و کارکنان پیمانکاران حمل ریلی (شرکتهای توکاریل، آسیاسیر ارس و بهتاش سپاهان) تشکر میکنم و امیدوارم در آیندۀ نهچندان دور، توفیقات بیشتری به دست توانمند این عزیزان در مسیر دستیابی به اهداف کلان شرکت بزرگ فولاد مبارکه به دست آید.
علی مهدوی رئیس دفتر فنی حملونقل و پشتیبا نی
با توجه به فرایند تأمین مواد اولیۀ شرکت، واحد راهآهن با در اختیار داشتن زیرساختها، مکانیسمها و پیمانکاران حملونقل ریلی و جادهای، وظیفۀ حمل بهموقع مواد اولیه، شامل کنستانتره، گندله و آهن اسفنجی از مبادی (معادن یا کارخانههای تولیدی) به فولاد مبارکه و سبا را بر عهده دارد و بحمدالله با تلاش مضاعف کارکنان راهآهن فولاد مبارکه، راهآهن جمهوری اسلامی ایران، پیمانکاران حمل ریلی و واحدهای انباشت و برداشت فولاد مبارکه و سبا و البته حمایتهای مدیریت سازمان در سطوح مختلف، این رکورد در تاریخ فولاد مبارکه ثبت شد.
از دیگر عوامل مؤثر در کسب این روند موفقیتآمیز میتوان به این موارد اشاره کرد: پیگیری، انعقاد و ابلاغ بهموقع قراردادهای حمل ریلی و جادهای بهمنظور جلوگیری از وقفه در عملیات حمل مواد اولیه و محصولات؛ راهاندازی سیستم پرداخت نقدی با هدف افزایش رضایت رانندگان، به حداکثر رساندن جذب کامیون در مبادی حمل بار و کاهش هزینههای حمل؛ برنامهریزی و توزیع بار بین پیمانکاران با رویکرد حمل حداکثری.
امیدوارم با برنامهریزی و آمادهسازی بهموقع دیگر قراردادها، همچنین تأمین اعتبار لازم و تعیین و ابلاغ بهموقع نرخهای حمل بر اساس شرایط مقتضی بازار و جامعه، بتوانیم شاهد کسب رکوردهای بهتر در این واحد باشیم.
فرهاد حسینی منجزی سرپرست نگهداری و تعمیرات لکوموتیوها، ریل و ابنیه و علائم و ارتباطات
در کسب رکوردها عوامل مختلفی تأثیرگذار است و در این حوزه نباید از اهمیت و جایگاه نگهداری و تعمیرات بهینه، بهمنظور پشتیبانی همهجانبه از بخش راهبری مکانیسمها غافل شد. در این زمینه از مدتها قبل به اتفاق گروه فنی و با برنامهریزی و ابلاغ مدیریت، برنامهریزیهایی صورت گرفته بود که به لطف خدای مهربان و با همت مضاعف کلیۀ همکاران تعمیرات واحد به بار نشست و نتایج درخشانی به دنبال داشت.
در این خصوص و در کنار عواملی که سایر عزیزان به آنها اشاره کردند، برنامهریزیها و اقدامات هدفمندی انجام شد که برخی از آنها عبارتاند از: آمادهبهکاری بیش از 93 درصدی لکوموتیوها با رعایت کلیۀ استانداردهای تدوینشدۀ گروه فنی حملونقل؛ آمادهبهکاری 100 درصدی خطوط و ابنیه ریلی؛ نگهداری و تعمیرات چابک در بخش علائم و ارتباطات بهواسطۀ تمهیدات اندیشیدهشده در بخش نت.
کسب این رکورد ارزشمند را به دستاندرکاران تبریک میگویم و از تلاش و همت مضاعف همکاران واحد تعمیرات لکوموتیو، ریل و ابنیه و علائم و ارتباطات تقدیر و تشکر میکنم.


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن پیام :
 

تعداد بازدید : 194
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )

ارتقاء امنیت وب با وف بومی