تصویر روز
تولید محصولات ویژه ، تداوم توسعه‌ها و سوددهی مستمر بزرگ‌ترین مزیت‌های فولاد مبارکه


مدیرعامل، معاونان و اعضای هیئتمدیرۀ فولاد مبارکه در جریان دیدار با دکتر غریبپور، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، روند تولید و توسعههای در دست اجرای گروه فولاد مبارکه را موردبررسی و تبادلنظر قرار دادند.
 
دکتر غریبپور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیئت عامل ایمیدرو طی سخنانی ضمن قدردانی از زحمات مدیران و کارکنان فولاد مبارکه گفت: اینکه در این شرایط اقتصادی و با وجود همۀ فشارهایی که از سوی دشمنان بر اقتصاد ایران وارد میآید، فولاد مبارکه بدون هیچگونه توقف در خط تولید، توسعههای هدفمندی را تعریف میکند و برای اجرای آن آستین همت بالا میزند، بسیار ارزشمند است.
وی از همت و حمایت ایمیدرو برای اجرای توسعههای فولاد مبارکه خبر داد و گفت: مشاوران و معاونان معدنی ایمیدرو تماموقت تلاش خواهند کرد تا برنامههای توسعهای این شرکت بهخوبی و بدون هیچگونه مشکلی وارد فاز اجرا شود.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو تولید محصولات ویژه، ازجمله ورقهای مخصوص تولید لولههای انتقال گازترش، و تداوم توسعهها و سوددهی مستمر در فولاد مبارکه را بزرگترین مزیتهای این شرکت دانست و گفت: باید برای بهبود تولید و توسعهها از تمامی ظرفیتهای داخلی و تکنولوژیهای روز دنیا استفاده کرد.
سرمایۀ فولاد مبارکه از محل سود انباشتۀ سهامداران در ماههای آتی به 20 هزار میلیارد تومان خواهد رسید
در این دیدار مهندس عظیمیان مدیرعامل فولاد مبارکه ضمن ارائۀ گزارشی از عملکرد فولاد مبارکه گفت: فولاد مبارکه بهعنوان مولود انقلاب اسلامی، در حال حاضر با تولید حدود نیمی از فولاد کشور، بزرگترین فولادساز کشور، منطقۀ منا و خاورمیانه است.
وی با بیان اینکه گروه فولاد مبارکه بزرگترین تولیدکنندۀ آهن اسفنجی دنیاست گفت: این شرکت سهم یکدرصدی در تولید ناخالص ملی و سهم 5 درصدی در تولید ناخالص بخش صنعت را به خود اختصاص داده است.
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با اشاره به میزان سرمایۀ فولاد مبارکه گفت: سال گذشته سرمایۀ فولاد مبارکه تا 13 هزار میلیارد تومان افزایش یافت و در حال حاضر این شرکت دومین شرکت بزرگ بورسی است. این در حالی است که با تصویب هیئتمدیره و پس از گذراندن مراحل قانونی، سرمایۀ فولاد مبارکه از محل سود انباشتۀ سهامداران در ماههای آتی به 20 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه بنا بر تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر استفادۀ حداکثری از توان سازندگان داخلی، در پاییندست فولاد مبارکه حدود 2800 تأمینکننده وجود دارد که با همکاری کارشناسان و توان فنی فولاد مبارکه بخش اعظمی از تجهیزات فولاد مبارکه را بومیسازی میکنند گفت: در این راستا حدود 4800 میلیارد تومان صرفهجویی شده است.
مهندس عظیمیان افزود: در حال حاضر در گروه فولاد مبارکه برای بیش از 23 هزار نفر بهطور مستقیم و برای حدود 350 هزار نفر نیز بهطور غیرمستقیم فرصت شغلی ایجاد شده است.
وی از دستاوردهای دانشی و تکنولوژیکی فولاد مبارکه در سطح آسیا و جهان بهعنوان بخش دیگری از افتخارات این شرکت یاد و تصریح کرد: در حوزۀ بهرهوری نیز فولاد مبارکه به دستاوردهای خوبی دست یافته است؛ بهنحویکه در حال حاضر به ازای هر نفر در فولاد مبارکه 581 تن فولاد تولید میشود و این روند همچنان در حال بهبود است.
بخش دیگری از سخنان مدیرعامل فولاد مبارکه به معرفی دستاوردهای گروه فولاد مبارکه و افتخارات این شرکت اختصاص یافت.
وی خاطرنشان کرد: در نقشۀ راه و استراتژی فولاد مبارکه، مدیریت سبد سرمایهگذاری گروه فولاد مبارکه، تأمین پایدار و تحویل بهموقع محصولات موردنیاز مشتریان براساس استانداردهای جهانی و با رعایت حقوق مصرفکنندگان، توسعۀ ظرفیتهای تولیدی گروه، مدیریت مؤثر پروژههای اجرایی با در نظر گرفتن پیشگیری از تحمیل هرگونه هزینۀ اضافی، توسعۀ سبدهای طرح جامع تحول بر اساس چشمانداز سال 1404 مبتنی بر تولید 25 میلیون تن فولاد و همچنین توسعۀ نظام مدیریت شرکتهای گروه فولاد مبارکه هدفگذاری شده است.
وی از فروش 7 میلیون تن فولاد در گروه فولاد مبارکه در سال 1397 خبر داد و گفت: با اولویت تأمین حداکثری بازار داخل، بیش از یک میلیون و 480 هزار تن از این محصولات مربوط به محصولات صادراتی بوده است.
مهندس عظیمیان خاطرنشان کرد: آمارها و گزارشهای ماههای اخیر نشان میدهد که میزان تولید فولاد خام در فولاد مبارکه از ابتدای بهرهبرداری تاکنون از مرز 110 میلیون تن عبور کرده است؛ این در حالی است که 105 میلیون تن از این محصولات به فروش رسیده است.
در برنامۀ فروش در گروه فولاد مبارکه (فولاد مبارکه، فولاد هرمزگان، فولاد سبا، شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، فولاد امیرکبیر کاشان و شرکت تاراز) در سال 1398 فروش 9 میلیون تن محصول پیشبینی شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر 33 درصد محصولات فولاد مبارکه در داخل کشور به تولیدکنندگان لوله و پروفیل، 18 درصد به صنایع تکمیلی و مابقی به خودروسازان، تولیدکنندگان لوازمخانگی و ... اختصاص مییابد، گفت: پیشبینیها نشان میدهد که تا افق 1404 به حدود 9 میلیون تن محصولات گرم و نورد شده در بازار کشور نیاز داریم و فولاد مبارکه به همین منظور به توسعۀ نورد گرم خود میاندیشد. همچنین مطالعات بازار در بخش محصولات سرد نیز نشان میدهد که در کشور به توسعۀ سبد محصولات سرد بهویژه ورق قلعاندود و حوزۀ قوطیهای نگهدارنده مواد غذایی نیاز بیشتری خواهیم داشت که باید در این خصوص نیز تدابیر خردمندانهای اندیشیده شود.
بخش بعدی سخنان مدیرعامل فولاد مبارکه به میزان سرمایهگذاری فولاد مبارکه در شرکتهای مختلف و میزان فروش این شرکت در سال 1398 اختصاص داشت. وی میزان فروش فولاد مبارکه در سال گذشته را حدود 23 هزار و 500 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: پیشبینی میشود فروش فولاد مبارکه به 35 هزار میلیارد تومان برسد.
وی در تشریح سرمایهگذاریهای 5 سال اخیر فولاد مبارکه اظهار داشت: با صرف بیش از 8 هزار و 300 میلیارد تومان از محل درآمدهای داخلی شرکت، در توسعۀ شرکتهای فولاد سنگان، مجتمع فولاد سبا، توسعههای زیر سقف فولاد مبارکه، خرید بلوک 20 درصدی سهام توسعۀ معادن و فلزات، فولاد سفیددشت و عملیات اجرایی فولادسازی این شرکت، توسعه شرکت ورق خودرو، کارخانۀ تولید الکترود گرافیتی اردکان، فولاد سنگ و توسعۀ شرکت امیرکبیر کاشان سرمایهگذاری شده است که هریک با پیشرفت قابلملاحظهای در حال انجام است.
مدیرعامل فولاد مبارکه عدم توازن در توزیع سنگ آهن در زنجیرۀ تولید فولاد کشور، ناکافی بودن ناوگان ریلی و مشکلات مربوط به تأمین قطعات یدکی فولادسازان را بزرگترین مشکلات فولادسازان کشور دانست و اظهار کرد: در ادامۀ راه لازم است که مسئولان محترم با سیاستگذاریهای مناسب به مدد فولادسازان بیایند.
 وی در بخش پایانی سخنان خود تصریح کرد: فولاد مبارکه خود را در خدمت صنعت و اقتصاد کشور میداند؛ ازاینرو تمامی معاونان، مدیران، کارشناسان و کارکنان این شرکت با تمامی توان خود برای پیشرفت و سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تلاش میکنند.نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن پیام :
 

تعداد بازدید : 359
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی