تصویر روز
تدوین اهداف و اقدامات استراتژیک سال 1399 کمیته‌های تحول


تدوین اهداف و اقدامات استراتژیک سال 1399 کمیتههای تحول فولاد مبارکه با مشارکت 900 نفر از همکاران و برگزاری 150 جلسه در سطح شرکت انجام شد.
 
محمد ناظمی هرندی، مدیر تضمین کیفیت و تعالی سازمانی شرکت فولاد مبارکه، با اعلام این خبر و در تشریح فرایند و چگونگی تدوین اهداف و اقدامات استراتژیک شرکت گفت: بر اساس فرایند برنامهریزی استراتژیک شرکت، از ابتدای آبان ماه هر سال، تحلیلهای استراتژیک شامل تحلیل نیازها و انتظارات ذینفعان، تحلیل محیط کلان، محیط صنعت و محیط داخلی توسط کارگروههای تخصصی و همچنین اعضای کمیتههای تحول اصلی مورد بازنگری قرار میگیرد. پس از تهیۀ پیشنویس نقشۀ استراتژی شرکت، در جلسهای با حضور مدیرعامل و اعضای کمیتۀ مدیریت شرکت (در بهمنماه)، اهداف، شاخصها و اقدامات استراتژیک سطح شرکت نهایی میشود و در ادامه، طی فرایند همسوسازی، اهداف، شاخصها و اقدامات استراتژیک کمیتههای تحول اصلی و سپس کمیتههای تحول واحدی تدوین میگردد.
به گفتۀ مدیر تضمین کیفیت و تعالی سازمانی شرکت فولاد مبارکه، در این جلسات که با رعایت پروتکلهای مربوط به ویروس کرونا برگزار شد، علاوه بر اعضای کمیتههای تحول، اعضای کمیتۀ مدیریت شرکت نیز حضور داشتند. مشارکت اعضای کمیتۀ مدیریت و حدود 900 نفر از کارکنان در تمامی سطوح سازمان ازجمله معاونان، مدیران، رؤسا، کارشناسان، تکنسینها و اپراتورهای حوزههای عملیاتی در 150 جلسه از مهمترین نقاط قوت این فرایند بود.
ناظمی ادامه داد: در این فرایند اهداف و اقدامات استراتژیک تمامی 21 کمیتۀ تحول اصلی و 117 کمیتۀ تحول واحدی همسو با اهداف و اقدامات استراتژیک سطح شرکت تدوین شد.
محمد ناظمی در ادامه تصریح کرد: بعد از تدوین اهداف سازمان، تیم برنامهریزی استراتژیک شرکت با همکاری مشاورین داخلی و با الگوبرداری از گزارشهای سازمانهای مشاوره بینالمللی نظیر مکنزی، گروه مشاورین بوستون و... نسبت به تشکیل کارگروههای تخصصی اقدام و تأثیرات شیوع این ویروس بر روی جهتگیریهای سازمان در قالب پروژه تداوم و تحول کسبوکار در عصر کرونا را مورد بررسی و بازنگری قرار دادند.
مدیر تضمین کیفیت و تعالی سازمانی شرکت فولاد مبارکه در پایان از حمایت کلیه مدیران، رؤسا و کارشناسان شرکت بهویژه مدیریت ارشد شرکت به دلیل مشارکت فعال و همکاری در راستای تدوین نقشه راه و تحقق مأموریت و چشمانداز شرکت تشکر کرد.


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن پیام :
 

تعداد بازدید : 158
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )

ارتقاء امنیت وب با وف بومی