تصویر روز
تاکید مدیر عامل فولاد مبارکه و مسئولین شهرستان مبارکه بر توسعۀ پایدار منطقه و حفظ منافع ملی


در جلسهای که روز شنبه 25 خردادماه، با حضور مهندس عظیمیان مدیرعامل فولاد مبارکه، مهندس زهرا سعیدی نمایندۀ مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسلامی، عصارزادگان فرماندار شهرستان مبارکه و جمعی از شهرداران و اعضای شوراهای اسلامی این شهرستان در فولاد مبارکه برگزار شد، بر توسعۀ پایدار منطقه و حفظ منافع ملی تأکید شد.
 
به گزارش خبرنگار فولاد، در این جلسه مدیرعامل فولاد مبارکه گفت: این شرکت از ابتدای بهرهبرداری تاکنون، در راستای تعهد به مسئولیتهای اجتماعی و در چارچوب مقررات قانونی شرکت، توسعۀ منطقه را بهعنوان یک اصل مدنظر داشته و مشارکت و همیاری شرکت در ایجاد و توسعۀ زیرساختهای شهرستان ازجمله توسعۀ راهها، تکمیل و توسعۀ مراکز بهداشتی و درمانی و همچنین گسترش تعاملات فرهنگی با شهرستان بخشی از این تعاملات بوده است.
مهندس عظیمیان با تأکید بر اینکه فولاد مبارکه دغدغههای شهرستان را دغدغۀ خود میداند، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی کشور که دشمن سعی میکند با تحریم و ایجاد خلل در تولید، اقتصاد کشور را تحتفشار قرار دهد، باید هوشیار باشیم که تنها راهکار گذر از این پیچ سخت، همدلی و همکاری بیشتر است.
وی تصریح کرد: مدیریت شرکت بر این باور است که توسعۀ پایدار جز با رشد منطقه، استان و کشور میسر نخواهد بود؛ ازاینرو در بسیاری مواقع حتی فراتر از انتظار در مسئولیتهای اجتماعی مشارکت داشته است.
در این جلسه، مهندس زهرا سعیدی نمایندۀ مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از اقدامات فولاد مبارکه گفت: علیرغم اینکه شرکت فولاد مبارکه بهطور مستقیم در فهرست تحریمهای ظالمانه قرار داده شده است، مدیریت و کارکنان این شرکت قویتر از قبل چرخ تولید بزرگترین فولادساز کشور را درحرکت نگهداشتهاند که شایستۀ قدردانی و مباهات است.
وی افزود: با احداث فولاد مبارکه در شهرستان مبارکه، بالطبع برخی زیرساختها ایجاد شده است که در حال حاضر با توجه به محدودیت منابع درآمدی شهرداریها، از فولاد مبارکه انتظار میرود در ادامۀ مساعدتها و مشارکتهای خود و بهمنظور حفظ این زیرساختها، که در راستای توسعه پایدار بوده است، در این حوزه نیز تعامل و همکاری بیشتری با مسئولان شهرستان داشته باشد.نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن پیام :
 

تعداد بازدید : 340
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )

ارتقاء امنیت وب با وف بومی