تصویر روز
بهره برداری از کنسانتره‌سازی سنگان از اهداف کلان فولاد مبارکه است


 مهندس حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل فولاد مبارکه، در جمع معاونـــــان و مدیــــــــران شرکـــــت، بهرهبــرداری هرچــه سریـــــــعتر از کارخانۀ تولید کنسانتره سنگان را یکی از اهداف کلان فولاد مبارکه دانست و گفت: با به بار نشاندن سرمایهگذاریهای انجامشده در این منطقه و به تولید رسیدن این خط تولید میتوان به تأمین سنگآهن موردنیاز فولاد مبارکه کمک کرد.
وی بــــــــا اشـــــــاره به طــــــرح موفقیـــــتآمیز گندلهسازی سنگان و با تأکید بر اهمیت تکمیل زنجیرۀ فولاد در ایجاد ارزشافزوده بیشتر تصریح کرد: در این راستا تمامی برنامههای فولاد مبارکه، اعم از تولید و توسعه، باید بر مبنای اهداف کلان شرکت و با درنظرگرفتن اولویت و در وقت تعیینشده به بهرهبرداری برسند. در نظر داشته باشیم که کارخانۀ 5 میلیون تنی تولید کنسانتره میتواند نیاز کارخانۀ 5 میلیون تنی گندلهسازی سنگان و در ادامه بخشی از نیاز کارخانههای احیا مستقیم گروه فولاد مبارکه را تأمین کند.
مدیرعامل فولاد مبارکه با اشاره به فاصلۀ میزان بهرهوری نیروی انسانی در کشورهای توسعهیافته و کشورهای جهان سوم و درحالتوسعه تصریح کرد: برای رسیدن به استانداردهای جهانی، در اهداف کلان فولاد مبارکه در حوزۀ بهرهوری نیروی انسانی، تولید 1000 تن فولاد به ازای هر نفر در نظر گرفته شده است و امیدواریم با بهینهسازی برنامهها و همت فزایندۀ نیروی انسانی متعهد شرکت به این مهم دست یابیم.
حفظ سهم فولاد مبارکه از تولید فولاد کشور از دیگر مباحثی بود که مدیرعامل فولاد مبارکه ضمن اشاره به آن گفت: در حال حاضر، فولاد ایران در رنکینگ جهانی رتبۀ دهم و در بین کشورهای اسلامی رتبۀ دوم را به خود اختصاص داده است. برای دستیابی به رتبۀ نهم جهانی و کم کردن فاصله با ردۀ اول در بین کشورهای اسلامی باید با همکاری مسئولان و نهادهای مرتبط و با اجرا و بهرهبرداریِ طرحهایی همچون طرح جامع 10 میلیون تنی فولاد منطقۀ ویژۀ صنایع معدنی و فلزی خلیجفارس در استان هرمزگان در این مسیر گام برداریم.نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن پیام :
 

تعداد بازدید : 313
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )

ارتقاء امنیت وب با وف بومی