تصویر روز
برگزاری دومین کنگرۀ ملی علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران با حمایت و مشارکت فولاد مبارکه


پس از برگزاری موفقیتآمیز همایش ملی مصرف بهینۀ آب در صنعت از سوی فولاد مبارکه در آبان ماه سال 1394 در دانشگاه اصفهان و دستاوردهای ارزشمند آن، در گامی دیگر دومین کنگرۀ ملی علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران از 22 تا 24 آبان 1397 با حمایت و مشارکت فولاد مبارکه در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد.
 
رئیس گروه فنی ناحیۀ انرژی و سیالات فولاد مبارکه هدف برگزاری این کنگره را ایجاد فضایی برای ارائۀ آخرین دستاوردهای دانش آب و فاضلاب، تجارب موجود در صنعت آب و فاضلاب کشور و تبادل آرا و نظرات دانشگاهیان و محققان، مدیران و کارشناسان شرکتها، مهندسین مشاور، پیمانکاران و سازندگان تجهیزات آب و فاضلاب برای یافتن راهحلهای بهینه برای دغدغهها و کمبودهای موجود در حوزۀ علوم و مهندسی آب و فاضلاب اعلام کرد.
محـــمدحسن رحیـــمی تصـــریح کرد: کنــگرۀ علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران بر آن است تا زمینهای فراهم آورد که استادان، دانشجویان و محققان دانشگاههای کشور بتوانند بیشازپیش با کارشناسان و مدیران دستاندرکار صنعت کشور نزدیک و همراه شوند و ضمن ارائۀ آخرین دستاوردها در حوزۀ علم و فناوری، با نیازها و مشکلات این صنعت بیشتر آشنا شوند و بدین ترتیب جهتگیری تحقیقاتی کشور بهصورت کاربردی در راستای حل مسائل و مشکلات این حوزه شکل گیرد. در این راستا محورها و موضوعاتی که در این کنگره مورد بررسی قرار گرفت عبارتاند از: تأمین، انتقال، تصفیه و توزیع آب؛ جمعآوری، انتقال، بازچرخانی و بازیافت پساب؛ بهرهگیری از آبهای نامتعارف، پسابها و آبهای لبشور؛ فناوریهای نوین در آب و پساب؛ ارتقا، مقاومسازی و بازسازی سامانههای آب و پساب؛ مدیریت منابع انسانی و مالی در حوزههای آب و پساب؛ رویکردهای فنی، اقتصادی و اجتماعی در مدیریت مصرف آب؛ بومیسازی ضوابط طراحی سامانههای آب و پساب؛ تجارب حاصل از بهرهبرداری بومی از سامانههای آب و پساب و ارزیابی و آسیبشناسی ساختارهای مرتبط با آب و پساب.
در این کنگره مقالهای با عنوان «بررسی تأمین پایدار آب صنعتی از طریق تصفیۀ مجدد پساب حاصل از فرایند تولید فولاد مبارکه اصفهان» توسط آقای مهدی هاشمیبنی، کارشناس گروه فنی ناحیه انرژی و سیالات، کارگاه آموزشی تخصصی با عنوان«فرصتها و چالشهای استفاده از پساب در صنعت» توسط آقای سید امیر طباطباییان، رئیس واحد تصفیۀ پساب و پنل تخصصی با عنوان «دستاوردها و چالشهای استفاده از آبهای نامتعارف» با حضور مهندس عباس اکبری محمدی مدیر ناحیه انرژی و سیالات فولاد مبارکه، جنبهها و موضوعاتی از قبیل سیاستها و برنامههای شرکتهای آب و فاضلاب برای استفاده از پسابهای تصفیهشده، فرصتها و چالشهای استفاده از پسابهای تصفیهشده برای مصارف مختلف، چالشها و فرصتهای استفاده از آبهای بیکیفیت شور و لبشور و تصفیه و انتقال آب دریا و تجارب استفاده از پسابهای تصفیهشده در صنعت فولاد موردبررسی و واکاوی قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار فولاد در بخش کارگاه آموزشی  این همایش، عباس اکبری ضمن اشاره به دستاوردهای فولاد مبارکه در خصوص کاهش چشمگیر مصرف آب موردنیاز برای تولید فولاد گفت: استفادۀ بهینه از منابع آب از ابتدای بهرهبرداری در دستور کار فولاد مبارکه بوده و در اهداف استراتژیک و اساسی این شرکت لحاظ شده است. فولاد مبارکه برای مدیریت یکپارچۀ آب در سه بخش کار کرده است: یکی تأمین آب از منابع جدید؛ دیگری بازچرخانی پساب صنعتی و تکمیل تصفیهخانه داخلی و در نهایت کاهش مصرف آب در فرایندهای تولید شرکت.
مدیر ناحیۀ انرژی و سیالات فولاد مبارکه با بیان اینکه مجموع سرمایهگذاری فولاد مبارکه برای پروژههای کاهش مصرف آب در این مدت بیش از 500 میلیارد تومان بوده است افزود: قسمتی از این پروژهها و سرمایهگذاری هوشمند و قابلتوجه، برای انتقال و تصفیۀ پساب شهرهای اطراف به شرکت فولاد مبارکه انجام شده و با تکمیل شبکۀ جمعآوری داخل شهرها و اتصال مشترکین و رسیدن به ظرفیت نهایی طرح، حدود ۳۰ درصد آب موردنیاز شرکت از این طریق تأمین خواهد شد. اجرای پروژۀ جمعآوری پساب شهرهای همجوار شرکت علاوه بر اینکه پساب را به آب قابلاستفاده در صنعت مبدل میکند، شرایط منطقه را نیز از منظر بهداشتی و محیطزیستی ارتقا میدهد.
وی افزود: این شرکت با بهرهبرداری از قسمتی از این پروژهها در سالهای اخیر توانسته است علاوه بر کاهش مصرف آب موردنیاز شرکت پایداری تولید را تضمین کند؛ بهگونهای که در زمینۀ مصرف آب نیز طی سال جاری با کاهش 35 درصدی استفاده از آب خام، به مصرف ویژۀ 75/2 مترمکعب به ازای هر تن تولید ورق فولادی رسیدهایم که این مقدار نهتنها در داخل کشور، بلکه در سطح جهانی نیز بین شرکتهای فولادسازی بینظیر است. این رکورد با تکمیل فرایند بازچرخانی به دست آمده است؛ ضمن اینکه با تکمیل سایر پروژههای در دست اقدام، این مقادیر کاهش بیشتری خواهد داشت.
اکبری خاطرنشان کرد: امروزه موضوعات مرتبط با بهرهوری مصرف آب و محدودیتهای دسترسی به آب تنها در ایران و صنعت فولاد مطرح نیست، بلکه از موضوعات مبتلابه جهانی است و قرار گرفتن این موضوعات در کانون توجه، منجر به رشد و پیشرفتهای چشمگیری در این زمینه شده است و توسعۀ فناوریهای کاهش مصرف آب در فرآیندها، توسعۀ روشها و فناوریهای تصفیه و بازچرخانی آب و بهکارگیری آبهای نامتعارف از آن جمله است. در این راستا فولاد مبارکه نیز با استفادۀ بهینه از آب و کاهش مصرف، ضمن بهکارگیری آخرین فناوری روز دنیا پروژههای متعددی را تعریف کرده است که برخی از آنها برای اولین بار در کشور اجرا شده است و برای نمونه میتوان به استفاده از فناوریهای UF مستغرق، HERO جهت تصفیه و بازچرخانی پساب اشاره کرد.
وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به این مطلب که در سالهای اخیر توسعۀ دانش و فناوری در این زمینه در داخل کشور نیز شتاب گرفته است، اظهار امیدواری کرد با حمایت مراکز علمی و صنعتی بتوان گرهگشای صنعت کشور خصوصا در شرایط حساس فعلی بود.


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن پیام :
 

تعداد بازدید : 467
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )