تصویر روز
با افزایش 8 درصدی تحویل محصولات نهایی صورت گرفت؛ تحقق اهداف فولاد مبارکه در تولید و تحویل کالا به بازار داخل


در پایان بهمنماه سال جاری تناژ تحویل محصولات نهایی (انواع ورق) فولاد مبارکه به بازار داخل از مرز پنج میلیون تن گذشت و با رشد 8 درصدی نسبتبه مدت مشابه سال قبل به 5 میلیون و 67 هزار تن رسید.
 
معاون فروش و بازاریابی شرکت فولاد مبارکه  در گفتوگو با خبرنگار فولاد اظهار داشت: علیرغم وجود تحریمهای ظالمانه، فولاد مبارکه توانست نیاز مصرفکنندگان داخلی به محصولات فولادی تخت را تأمین کند و با افزایش تأمین نیاز مشتریان، از خروج ارز جلوگیری و به حفظ سطح اشتغال در کشور کمک کند.
محمود اکبری افزود: در یازدهماهۀ سال جاری شرکت فولاد مبارکه 3 میلیون و 741 هزار تن محصولات گرم و اسیدشویی را به مشتریان خود تحویل داده است که این میزان نسبتبه سال گذشته 11 درصد رشد نشان میدهد. علاوهبر آن با توجه به نیاز مشتریان، این شرکت تناژ تولید و تحویل محصولات گرم با ضخامت نازک را افزایش داده است؛ بهطوریکه درصد رشد محصولات گرم با ضخامت کمتر از 3 میلیمتر 10 درصد رشد  داشته و از یکمیلیون و 516 هزار تن به یکمیلیون و 666 هزار تن رسیده است.
معاون فروش و بازاریابی شرکت فولاد مبارکه گفت: تناژ تحویل محصولات سرد نیز رشد 3 درصدی نسبتبه یازده ماه سال 1396 داشته و از یکمیلیون و 48 هزار تن به یکمیلیون و 82 هزار تن در سال جاری رسیده است. در سال جاری تحویل محصولات سرد به تولیدکنندگان لوازمخانگی و صنایع بشکهسازی افزایش قابلتوجهی داشته است. همچنین بخشی از این محصولات جهت پوششدهی به کارخانههای مصرفکنندۀ ورق گالوانیزه و ورق قلعاندود اختصاص یافته است.
وی ادامه داد: محصولات فولاد مبارکه در سال جاری به بیش از 925 مشتری تحویل داده شده است که ازنظر تعدادی نیز رشد 10 درصدی داشته است. فولاد مبارکه با افزایش تحویل محصول به مشتریان داخلی به تداوم تولید در کارخانههای تولیدی پاییندست کمک کرده است؛ ولی متأسفانه علیرغم تأکید دولت محترم بر صادرات محصولات فولادی توسط شرکتهای تولیدکننده و اقدامات و پیگیریهای صورتگرفته از طرف فولاد مبارکه، بخشی از ورقهای فولادی عرضهشده به بازار داخلی، بدون تبدیل شدن به محصولات نهایی صادر میشود که به ایجاد اشتغال در کشور و صادرات محصولات با ارزشافزوده، خسارات جبرانناپذیری وارد میکند و لازم است جهت جلوگیری از صادرات محصـــولات فولادی توســــط شرکــتهای غیرتولیدکننده اقدامات اساسیتری صورت گیرد.نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن پیام :
 

تعداد بازدید : 427
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )

ارتقاء امنیت وب با وف بومی