تصویر روز
با اخذ مجوز بورس، از محل سود انباشته حاصل شد؛ افزایش 73 درصدی سرمایه شرکت فولاد مبارکه


سرپرست معاونت اقتصادی و مالی فولاد مبارکه گفت: مجوز افزایش سرمایۀ سنگین و جذاب شرکت از محل سود انباشته توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شد و به این ترتیب سرمایۀ شرکت با 73 درصد رشد از 7 هزار و 500 به 13 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
طهمورث جوانبخت افزود: این افزایش سرمایه بهمنظور اصلاح ساختار مالی با توجه به مخارج انجامشده جهت تکمیل طرحهای در دست اجرا، مشارکت انجامشده در افزایش سرمایۀ شرکتهای فرعی و وابسته، تملک سرمایهگذاریهای بلندمدت و سرمایۀ در گردش موردنیاز جهت برنامههای آتی شرکت انجام میگیرد.
وی با تأکید بر اینکه با ثبت این افزایش سرمایه، شرکت فولاد مبارکه جایگاه بزرگترین شرکت بورسی را از آن خود خواهد کرد، در خصوص تاریخ برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده این شرکت تصریح کرد: این مجمع روز چهارشنبه 24 بهمنماه در محل سالن نگین سپاهانشهر برگزار خواهد شد.
سرپرست معاونت اقتصادی و مالی فولاد مبارکه در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص عملکرد درخشان شرکت در 9ماهۀ سال 97 افزود: درآمد فولاد مبارکه در بازۀ زمانی مذکور نسبت بهمدت مشابه سال قبل با افزایش 46 درصدی به 16 هزار و 150 میلیارد تومان رسید که این موفقیت در نتیجه کسب رکوردهای تولید، مدیریت صحیح هزینهها و تلاش همۀ همکاران زحمتکش به دست آمد.
در بیستویکمین همایش معرفی شرکتهای برتر ایران (IMI100)، شرکت فولاد مبارکه رتبۀ اول گروه فلزات اساسی را به خود اختصاص داد و در بین ۱۰ شرکت برتر ایران قرار گرفت.
 
به گزارش خبرنگار فولاد همایش معرفی ۱۰۰ شرکت برتر ایران هشتم بهمنماه با حضور رئیس سازمان مدیریت صنعتی، سرپرست سازمان گسترش و نوسازی و جمعی از مدیران عامل صنایع کشور در سالن همایشهای بینالمللی سازمان صداوسیما برگزار شد.
در این همایش فولاد مبارکه چندین عنوان برتر را کسب کرد که  عبارتاند از:  رتبۀ هفتم در شاخص فروش در بین ۵۰۰ شرکت بزرگ کشور؛  رتبۀ اول در گروه فلزات اساسی؛ رتبۀ دوم در شاخص ارزش بازار؛ رتبۀ دوم در شاخص ارزش افزوده؛ رتبۀ دوم در شاخص بیشترین سودآوری؛ رتبۀ چهارم در شاخص بالاترین اشتغالزایی و رتبۀ چهارم در شاخص بیشترین صادرات.
بنابر این گزارش، ایرج ترابی سرپرست روابط عمومی فولاد مبارکه پس از دریافت تندیس و لوح تقدیر این همایش در جمع خبرنگاران گفت: مسیر اصلی اقتصاد کشور در راهبردهای اقتصاد مقاومتی بهخوبی روشن است. در این راه، بنگاههای اقتصادی بزرگ ازجمله فولاد مبارکه از جایگاه ویژهای برخوردارند؛ چراکه این قبیل کارخانهها میتوانند در بالا و پاییندست و بهطورکلی در زنجیرۀ تولید خود شرکتهای بسیاری را با خود همراه کنند و در مسیر ارتقاء جایگاه کالای ایرانی گام بردارند.
وی با بیان اینکه شاخصهای موردنظر در انتخاب 100 شرکت برتر ازجمله بهرهوری، سودآوری، میزان فروش، نقدینگی، صادرات و توجه به مسئولیتهای اجتماعی نقش بنگاههای اقتصادی را برجسته می‌‎سازد گفت: خوشبختانه شرکت فولاد مبارکه همواره بهبود مستمر را در دستور کار خود قرار داده و علیرغم همۀ مشکلات با روند روبهرشدی این مسیر را با موفقیت طی کرده است. این رویکرد و انجام ممیزیهای داخلی و خارجی در فولاد مبارکه باعث شده این شرکت به یک بنگاه اقتصادی بزرگ و رقابتپذیر مبدل شود.
گفتنی است بنابر توضیحات ارائهشده از سوی مجید درویش، مدیر مرکز رتبهبندی 500 شرکت برتر ایران، نخستین عامل مهم در رتبهبندی شرکتهای برتر ایرانی موسوم به IMI100، میزان فروش شرکتهاست. در بسیاری از دیگر فهرستهای مشابه در جهان، مانند فهرست 500 Fortune هم عامل فروش بیش از سایر عوامل اهمیت دارد و چنانچه شرکتی از این فیلتر عبور کرد، از منظر دیگر شاخصها هم مورد بررسی قرار میگیرد. دستهبندی این شاخصها هم شامل «شاخصهای اندازه و رشد شرکت»، «شاخصهای سودآوری و عملکرد»، «شاخصهای بهرهوری»، «شاخصهای صادرات»، «شاخصهای نقدینگی»، «شاخصهای بدهی» و «شاخصهای بازار» است.
ازاینرو، سازمان مدیریت صنعتی، بر اساس عامل فروش، شرکتها را به 5 دسته 100 تایی تقسیمبندی کرده و در هر یک از این دستهها، میزان فروش شرکتها به یکدیگر نزدیک است. ازنظر گروهبندی موضوعی هم 32 گروه صنعتی یا به عبارت دیگر 32 رشته کسبوکار در فهرست IMI100مورد بررسی قرار گرفتهاند. رئیس مرکز رتبهبندی 500 شرکت برتر ایران میگوید عامل انسانی در انتخاب شرکتها دخالت ندارد و ازآنجاکه تمام فرایند رتبهبندی بهوسیله نرمافزارها انجام میپذیرد، خروجی فهرست از شفافیت کامل برخوردار
 است.نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن پیام :
 

تعداد بازدید : 571
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )

ارتقاء امنیت وب با وف بومی