تصویر روز
افزایش آماده به کاری واحد گندله‌سازی


رضا اسماعیلپور رئیس واحد گندلهسازی فولاد مبارکه در این خصوص گفت: طی سالهای اخیر با ارتقای دانش فنی کارکنان تولید و تعمیرات، بازنگری و بهبود روشهای کاری، انجام پروژههای سرمایهگذاری و بهینهسازی، نوسازی بخشی از تجهیزات و بهبود شرایط تعمیرات و نگهداری، این موفقیت به دست آمد.
وی با اشاره به روند این بهبود فرایند گفت: فاصلۀ زمانی توقفات سرد کورۀ پخت از 11 ماه و 15 روز تا قبل از اسفندماه 1393 به 18 ماه و 27 روز بین سالهای 95 و 96 افزایش یافته بود. در ادامه پس از 18 اسفندماه 1397 که کورۀ پخت واحد گندلهسازی گرم و آماده بهرهبرداری شد، تا روز 98.8.8 بدون سرد شدن کامل به مدت 19 ماه و 19 روز گرم و در مدار بهرهبرداری بوده است. این در حالی است که در فاصلۀ زمانی مذکور، جمع توقفات برنامهریزی شده و اضطراری واحد گندلهسازی کمتر از 27 روز بوده است.
وی افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای تولید و تعمیرات را بزرگترین مزیت این دستاورد بزرگ یاد کرد و ثبت این دستاورد بزرگ و ارزشمند را به مدیریت و کارکنان ناحیۀ آهنسازی تبریک گفت.
در همین خصوص خبرنگار فولاد ضمن گفتوگو با برخی مسئولان گندلهسازی دلایل کسب این موفقیت را جویا شده است که در ادامه از نظرتان میگذرد.
علیرضا رضایی رئیس دفتر فنی تولید ناحیه آهنسازی
واحد گندلهسازی فولاد مبارکه با استفاده از تجربه و دانش روز تولید و تعمیرات به رکورد جدیدی در افزایش فاصلۀ زمانی توقفات سرد کوره پخت دست یافت. بهرهبرداری صحیح، ارتقای دانش فنی و تأثیر آن در بازنگری و رعایت دستورالعمل و استانداردهای تولیدی باعث افزایش عمر مفید تجهیزات شده است. از طرف دیگر بهکارگیری کلیۀ روشهای پیشرفتۀ نگهداری و تعمیرات در پیشگیری از توقفات و افزایش عمر مفید تجهیزات اصلی خط تولید، نقش بهسزایی در این افزایش بهرهوری داشته است.
یوسف مهاجری رئیس دفتر فنی تعمیرات ناحیه آهنسازی
ارتقای دانش فنی و مهارتهای کارکنان، بهبود مستمر فرایندهای تولید و تعمیرات و در نتیجه ارتقای شاخص آمادهکاری تجهیزات باعث ادامه روند افزایشی فاصلۀ زمانی بین توفقات بزرگ واحد گندلهسازی شده است. از دستاوردهای این اقدام میتوان به استفادۀ حداکثری از قطعات یدکی، کاهش هزینههای تعمیراتی، ارتقای ایمنی، ایجاد فرصت در تأمین قطعات یدکی با توجه به شرایط بازار، ایجاد فرصت جهت انجام فعالیتهای تعمیراتی در سایر نواحی و در نهایت افزایش روزهای کاری و افزایش تولید اشاره کرد.
خشایار پاسیار رئیس تولید واحد گندلهسازی
افزایش تولید و بهرهوری در راستای اهداف سازمان با اندیشههایی نو، تفکر و نوآوری در روشها و فرایندها،  ایجاد آرامش در محیط کار، ایجاد حس همدلی، انجام گروهی فعالیتها و نگاه متمرکز  از علل ارتقای بهرهوری در واحد گندلهسازی است.
محمد خدابنده سرپرست تعمیرات برق و ابزار دقیق واحد گندلهسازی
استفاده از تکنولوژیهای جدید و انجام بهروزرسانیهای لازم در تجهیزات، مدیریت بهینۀ منابع در برنامهریزی و اجرای تعمیرات برق، ابزار دقیق و اتوماسیون واحد گندلهسازی، استفادۀ بهینه از زمان در اجرای مؤثر و حداکثری فعالیتهای تعمیراتی در تعمیرات برنامهریزیشدۀ گرم واحد گندلهسازی و استفادۀ حداکثری از ظرفیتهای موجود در فولاد مبارکه و سایر شرکتهای صاحب دانش باعث شد، میزان بهرهوری نیروی انسانی و تجهیزات و در نتیجه آمادهبهکاری تجهیزات و تولید واحد گندلهسازی افزایش یابد.
کامبیز طیبی سرپرست تعمیرات مکانیک واحد گندلهسازی
با بررسی و آنالیز وضعیت تجهیزات، نوسازی تعدادی از دیسکهای واحد و جایگزینی سیستم خنککننده آب گرد دیواره نسوز کوره با نسوز با ضریب انتقال حرارت بسیار کم با همکاری تعمیرات نسوز نواحی، بهبود روشهای تعمیرات و کاهش زمان تعمیرات تعدادی از تجهیزات گلوگاهی کوره پخت موفق به افزایش فاصلۀ زمانی بین توقفات برنامهریزی بلندمدت در حوزۀ نگهداری و تعمیرات مکانیک شدیم. ضمن اینکه برنامهریزی خوب و انجام بهموقع تعمیرات برنامهریزی و تغییر نوع رویکرد در خصوص نگهداری و تعمیرات بهگونهای که تجهیزات از دورههای تعریفشدۀ قبلی در بازههای زمانی بزرگتری آمادهبهکار باشند، در این موفقیت نقش بهسزایی داشته است.نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن پیام :
 

تعداد بازدید : 321
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )

ارتقاء امنیت وب با وف بومی