تصویر روز

گواهینامه تعهد به تعالی جایزه ملی بهره وری و تعای سازمانی (1382)

گواهینامه تعهد به تعالی جایزه ملی بهره وری و تعای سازمانی (1382)
عنوان فارسی: گواهینامه تعهد به تعالی جایزه ملی بهره وری و تعای سازمانی
عنوان انگلیسی:
تاریخ دریافت: 1382
کشور اهدا کننده:
سازمان اهداء کننده:

تعداد بازدید : 842
1/10 (تعداد آرا 1 نفر )