تصویر روز
رونمایی از مدل جامع ارزیابی فولادها (IRC-Marking)


گردهمایی معاونان تکنولوژی صنعت فولاد کشور با موضوع چالشهای مرتبط با استاندارد و کیفیت در مدل جامع ارزیابی فولادها با حضور مدیرعامل فولاد مبارکه، معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران، مدیرکل استاندارد استان اصفهان، معاونان و مدیران حوزۀ تکنولوژی، استاندارد و کیفیت صنعت فولاد کشور، روزهای شنبه و یکشنبه، ۲۰ و ۲۱ مردادماه ۱۳۹۷ در محل برگزاری همایشهای مرکز تحقیقات شرکت فولاد مبارکه برگزار شد.
کالایی به دست مصرف کنندگان برسد که از شناسنامۀ معتبر و قابلیت ردیابی برخوردار باشد
به گزارش خبرنگار فولاد، در بخش افتتاحیۀ این همایش، دکتر سبحانی مدیرعامل فولاد مبارکه طی سخنانی بر نقش و اهمیت استانداردها در صنعت فولاد کشور و اهمیت عملیاتـی و اجرایـی کردن سریع مدل جامع ارزیابی IRC-Marking تأکید کرد.
وی با اشاره به مشکلاتی که واردات فولادهای نامرغوب در کشور ایجاد میکند، بهبود روشها و سازوکارهای ارتقای کیفی محصولات و به ویژه مفهوم کیفیت فراگیر و جامع و نقش آن را در رضایتمندی مشتریان مهم دانست و با اشاره به نقش تشکلها، انجمنها و سازمانهای تخصصی نظیر انجمن تولیدکنندگان فولاد، بر ضرورت افزایش تعاملات نهادهای تخصصی و حرفهای تأکید کرد.
دکتر سبحانی افزود: مدل جامع ارزیابی IRC-Marking تدوین استانداردها و پیادهسازی نظام جامع استاندارد در بخش فولاد، یک کار ملی است و با محوریت شرکت فولاد مبارکه و مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت بهعنوان متولی صنعت، سازمان ملی استاندارد، گمرکات بهعنوان سازمان ناظر بر واردات، انجمن تولیدکنندگان فولاد و فولادسازان بزرگ کشور در حال شکلگیری است.
وی افزود: در گام اول این فرایند، هرگونه کالا و محصول فولادی که در کشور تولید میشود استاندارد و شناسنامۀ مخصوص خود را خواهد داشت. در گام بعدی، این امر موجب میشود نهتنها هیچ کالایی بدون شناسنامه وارد بازار کشور نشود، بلکه از توزیع و مصرف آن نیز جلوگیری به عمل آید. چنانچه این نظام و دستورالعمل بهطور جامع و کامل اجرا شود، هرگونه کالایی که در داخل یا خارج تولید شده، باید از یک استاندارد واحد تبعیت کرده باشد؛ در این صورت، مصرفکننده با خیال راحت محصول و کالای موردنیاز خود را خریداری میکند و کالای وارداتی بیکیفیت نیز به کشور وارد نمیشود.
مدیرعامل فولاد مبارکه ادامه داد: بهمنظور دسـتیـــــابی به چنیــن شـــــرایطی، ابتــــدا دستورالعملی با عنوان IRC-Markingنوشته و از آن رونمایی شد؛ البته این آغاز کار است و باید مراحل مختلف آن را در کارخانههای تولیدی و گمرکات پیادهسازی و بر آن نظارت کرد.
مدیرعامل فولاد مبارکه در پاسخ به این سؤال که چه واحدها و مراکزی در اجرایی شدن این نظام استاندارد مداخله و نظارت خواهند داشت، گفت: در این مسیر گسترده و البته استراتژیک بسیاری از دستگاه های اجرایی، وزارتخانه ها، گمرکات، سازمان استاندارد و کارخانه های تولیدی حضور فعال و مؤثر خواهند داشت.
دکتر سبحانی اظهار امیدواری کرد با اجرایی شدن این فرایند، تمامی محصولات فولادی که در کشور تولید و توزیع میشود، از یک استاندارد واحد تبعیت کنند و کالایی به دست مصرفکنندگان برسد که از شناسنامۀ معتبر و قابلیت ردیابی برخوردار باشد.
قابلیـــــــت ردیـــــــــابی محصولات یکی از بارزترین مزایای اجرای IRC-Marking
در ادامه، مسلم بیات، معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران که به نمایندگی از سازمان ملی استاندارد در این مراسم شرکت کرده بود، با تأکید بر نقش و اهمیت نظام ارزیابی IRC-Marking دربارۀ پیشنیازها و زیرساخت های نرمافزاری موردنیاز برای استقرار این سیستم توضیحاتی داد و قابلیت ردیابی (Traceability) محصولات را یکی از بارزترین مزایای اجرای این فرایند دانست.
وی با تأکید بر اینکه شیوههای فعلی بهخوبی نمیتوانند دغدغه های سازمان استاندارد را در خصوص اصالت، کیفیت و ایمنی کالا برطرف کنند، اظهار داشت: در تمامی دنیا روش هایی کاملا کارآمد برای ردیابی به کار گرفته شده است و به مصرفکنندگان این امکان را میدهد که به اطلاعات کاملی از منشأ تولید و مشخصات فنی و مواد اولیۀ کالا، فرایندهای تولید آن و در نهایت گواهینامههای استاندارد ایمنی و سلامت آن کالا دسترسی داشته باشند و از هر حیث با اطمینان کالای موردنظر خود را خریداری کنند.
بیات در همین خصوص ادامه داد: برای دستیابی به این امر باید مدلی تعریف و اجرایی شود که توانایی و قابلیت ردیابی محصول با الزامات یادشده را داشته باشد.
وی با تأکید بر اینکه مدلهای مشابه IRC-Marking که قرار است در کشور اجرا شود، در حال حاضر در تمامی کشورهای پیشرفته در حال اجراست، تصریح کرد: برای اینکه در کشور ایران نیز بتوانیم از چنین نظامهایی استفاده کنیم، به پشتیبانی تمامی سازمانها و همچنین ایجاد دبیرخانهای بهمنظور ثبت تأمینکنندگان در طول زنجیرۀ تأمین، شامل تأمینکنندگان مواد اولیه، تولیدکننده، واحدهای حملونقل، خــــطوط نــــورد و توزیـــعکنــنــدۀ کالا و...
نیاز داریم.
وی خاطرنشان کرد: در صورت اجرای این نظام استاندارد، با اختصاص یک کد به کالای تولید داخل و وارداتی، درخواستکننده یا مصرفکنندۀ کالا بهراحتی بهتمامی اطلاعات، از جمله نحوۀ تولید، ایمنی و کیفیت کالا و استانداردهای رعایتشده در تولید آن دست خواهد یافت.
وی در پاسخ به این سؤال که اجرای چنین نظامی در روند صادرات چه تأثیری خواهد داشت افزود: با در اختیار داشتن مدل ارزیابی کیفیت، بهراحتی همۀ مصرفکنندگان و بهطور کلی مراجعان به این سامانه به منشأ اصلی کالای تولیدشده، استانداردهای رعایتشده در تولید و حتی فیلم و تصاویر چگونگی تولید محصول دسترسی خواهند داشت. این امر میتواند موجب افزایش اعتماد مشتریهای داخلی و خارجی و رونق بیشتر بازارهای صادراتی شود.
نظام ارزیابی IRC-Marking یک ضرورت
سید رسول خلیفه سلطانی، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نیز در جریان برگزاری این همایش، نظام ارزیابی IRC-Marking را یک ضرورت دانست و گفت: در شرایط فعلی که میزان تولید فولاد کشور به خوبی پاسخگوی نیاز بازارهای داخلی است و ۸۰ درصد محصولات تخت و طویل کشور که در شرکتهای فولادسازی فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و ذوبآهن اصفهان تولید میشود، سرآمد کیفیت منطقه ای و جهانی هستند و میتوان بخشی از محصولات را نیز به خارج از کشور صادر کرد، بهشدت باید بر واردات نظارت شود تا هر فولادی وارد کشور نشود و چنانچه محصولی نیز وارد شد، باید بهلحاظ داشتن استانداردهای لازم، در مبدأ کنترل شود. با این کار باید در راستای مشتریمداری و حمایت از تولید داخل از حیثیت فولادی خود دفاع کنیم.
خلیفهسلطــــانی در اهمیــــــــت بهکارگیــــــری محصولات کیفی در بخشهای مختلف کشور خاطرنشان کرد: متأسفانه بخشهای مختلفی از کشور پهناور ایران جزو مناطق زلزلهخیز است؛ ازاینرو باید محصولات تولید داخل و وارداتی از استانداردهای بالایی برخوردار باشند و متولیان امر این اطمینان را به مصرفکنندگان بدهند که محصولات تولیدشده یا وارداتی بر اساس یک نظام مهندسی حسابشده تولید و تهیه شده و در اختیار آنها قرار داده شده است. این بهدرستی بالاترین هدف نظام ارزیابی IRC-Marking است.
در ادامۀ این مراسم، پس از رونمایی از مدل IRC-Marking، تدین، مدیر این پروژه و دبیر این همایش دربارۀ فرایند تدوین، چارچوب های کلی، نیازها، الزامات و نحوۀ استقرار و پیاده سازی این مدل در صنایع فولاد کشور توضیحاتی داد.
گفتنی است در روز نخست این همایش، کارگاه آموزشی تخصصی با حضور پرویز درویش مدیرکل ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد و ابوذر طاهرزاده استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان، رسول خلیفه سلطانی دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد، فرزاد ارزانی مدیرعامل فولاد هرمزگان و منوچهر نیکفر معاون تکنولوژی شرکت فولاد مبارکه تشکیل و به سؤالات شرکتکنندگان پاسخ داده شد.
همچنین در خلال رونمایی از مدل ارزیابی IRC-Marking کتاب اختصاصــی حاوی اطلاعات کامل مربوط به نحوۀ پیاده سازی و استقرار این نظام میان حاضران در همایش توزیع شد و مورد استقبال متخصصان ذیربط قرار گرفت.
در بعدازظهر روز نخست این همایش، کارگاه آموزشی تدوین استراتژیهای مرتبط با استاندارد در صنعت فولاد کشور برگزار شد و مدیران و مسئولان مرتبط جهت تدوین استراتژی استاندارد و کیفیت در صنعت فولاد اقدام کردند. روز دوم همایش نیز به برگزاری یک دورۀ آموزشی آشنایی با استقرار سیستم ارزیابی جامع IRC-Marking اختصاص داشت و طی آن شرکت کنندگان در دوره با نیازها و الزامات این نظام و نحوۀ پیاده سازی آن در سازمان های خود آشنا شدند.
در جریان این همایش، از طرف معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد، وظایف تدوین و نظارت بر اجرای استانداردهای صنعت فولاد به انجمن تولیدکنندگان فولاد واگذار شد و به منظور عملیاتی کردن پروژۀ IRC-Marking مقرر شد جهت پیشبینی و ایجاد ساختارهای فنی و اجرایی لازم در انجمن تولیدکنندگان فولاد اقدام شود. همچنین مقرر شد با توجه به اینکه تدوین استانداردهای شمش و تختال از الزامات و پیشنیازهای استقرار نظام IRC-Marking است، واحدهای مرتبط هرچه سریعتر برای نهایی کردن این استاندارد اقدام کنند.نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن پیام :
 

تعداد بازدید : 698
5.5/10 (تعداد آرا 10 نفر )